SFS 2021:451 Förordning om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

SFS2021-451.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:998) om särskild

företrädare för barn

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1999:998) om särskild
företrädare för barn ska ha följande lydelse.

4 § Kostnadsräkningen ska lämnas in till den domstol som ska besluta om
ersättningen.

Ersättning för åtgärder som rör verkställighet av skadestånd och ansökan

om brottsskadeersättning ska begäras senast inom ett år från det att domen
eller det slutliga beslutet fick laga kraft eller, om allmänt åtal inte har väckts,
från det att förundersökningen lades ned eller beslut fattades i åtalsfrågan.
Kostnadsräkningen ska då lämnas in till den tingsrätt som har handlagt målet
eller ärendet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:451

Publicerad
den

4 juni 2021