SFS 2021:452 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2021-452.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 2 kap. 33 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 32 och 33 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 2 kap. 32 § ska betecknas 2 kap. 33 §,
dels att 2 kap. 17, 21, 31 och 34 §§, den nya 2 kap. 33 § och rubriken

närmast före 2 kap. 31 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 22 c och 32 §§, och

närmast före den nya 2 kap. 33 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
17 §
2 Lärare som inte uppfyller kraven i 13 § får trots det bedriva

1. annan undervisning på ett visst främmande språk än språkundervisning

om de har

a) en utländsk lärarutbildning som motsvarar en svensk lärarexamen, och
b) kompetens att undervisa på det främmande språket,
2. undervisning i fristående skolor och fristående fritidshem med viss

särskild pedagogisk inriktning, och

3. viss undervisning inom riksrekryterande utbildning på nationella

program i gymnasieskolan.

Förskollärare som inte uppfyller kraven i 13 § får trots det bedriva

undervisning i fristående förskolor med viss särskild pedagogisk inriktning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka språk första stycket 1 gäller, vilka särskilda pedago-
giska inriktningar första stycket 2 och andra stycket gäller och vilken
undervisning första stycket 3 gäller samt om vilka krav på lämplighet och
kompetens som ska gälla för lärare som bedriver sådan undervisning som
avses i första stycket 3.

21 §3 I fråga om tidsbegränsning av en anställning som lärare eller för-
skollärare i skolväsendet gäller, utöver bestämmelserna i lagen (1982:80)
om anställningsskydd, att den som ska bedriva undervisning

1. enligt 18 § får anställas för högst ett år i sänder,
2. inom ramen för en sådan försöksverksamhet som avses i 22 b § får

anställas för högst två år,

3. inom ramen för en sådan försöksverksamhet som avses i 22 c § får

anställas för högst tre år.

1 Prop. 2020/21:152, bet. 2020/21:UbU19, rskr. 2020/21:309.
2 Senaste lydelse 2018:1303.
3 Senaste lydelse 2016:15.

SFS

2021:452

Publicerad
den

4 juni 2021

background image

2

SFS

2021:452

I fall som avses i första stycket 2 får anställningstiden förlängas till högst

tre år, och i fall som avses i första stycket 3 högst fyra år, om det finns
särskilda skäl.

22 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får,
med undantag från 13 §, meddela föreskrifter om en försöksverksamhet med
tidsbegränsade anställningar av personer som ska bedriva undervisning som
lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och som
samtidigt genomför en högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad
nivå i svenska som andraspråk eller motsvarande utbildning.

Skyldighet att visa upp registerutdrag
31 §
Den som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen,
fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller sådan pedagogisk verksamhet
som avses i 25 kap. ska visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt
lagen (1998:620) om belastningsregister för den som erbjuder anställningen.
Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Den som inte har visat upp ett sådant
registerutdrag får inte anställas.

Registerutdrag som avses i första stycket ska visas upp även av den som
1. erbjuds eller tilldelas arbete inom sådan verksamhet som avses i första

stycket under omständigheter liknande dem som förekommer i ett anställ-
ningsförhållande inom verksamheten, om det sker genom uppdrag, anställ-
ning hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten eller
anställning inom annan kommunal verksamhet,

2. under utbildning till en lärar- eller förskollärarexamen enligt högskole-

lagen (1992:1434) eller yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning
tilldelas plats för verksamhetsförlagd del av utbildningen inom sådan
verksamhet som avses i första stycket, eller

3. genom deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program tilldelas plats

för arbetspraktik eller annan programinsats inom sådan verksamhet som
avses i första stycket.

Registerutdraget ska i de fall som avses i andra stycket visas upp för den

inom verksamheten som beslutar om att anlita eller ta emot någon på ett
sådant sätt som avses där. Den som inte har visat upp ett sådant register-
utdrag får inte anlitas eller tas emot i verksamheten.

32 § En kontroll av ett registerutdrag enligt 31 § ska dokumenteras genom
en anteckning om att utdraget har visats upp. Anteckningen ska göras av den
inom verksamheten som beslutar om att anställa, anlita eller ta emot någon.
Någon annan dokumentation om kontrollen får inte göras.

Undantag från skyldigheten att visa upp registerutdrag
33 §
Den som inom ett år erbjuds en förnyad anställning hos samma
arbetsgivare eller en förnyad möjlighet att på ett sådant sätt som avses i 31 §
andra stycket delta i verksamheten får anställas, anlitas eller tas emot utan
att han eller hon har visat upp ett registerutdrag.

34 § Huvudmannen ska se till att personalen som har hand om utbild-
ningen i den verksamhet som huvudmannen har ansvar för enligt denna lag
ges möjligheter till kompetensutveckling.

background image

3

SFS

2021:452

Huvudmannen ska se till att all personal i den verksamhet som huvud-

mannen har ansvar för enligt denna lag har nödvändiga insikter i de före-
skrifter som gäller för skolväsendet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 31 § i den nya lydelsen tillämpas inte för
a) den som erbjuds eller tilldelas arbete inom gymnasieskolan eller

gymnasiesärskolan genom sådan anställning som avses i 2 kap. 31 § andra
stycket 1 och som han eller hon hade före ikraftträdandet,

b) den som tilldelas plats för verksamhetsförlagd del av utbildning inom

gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan genom sådan utbildning som avses
i 2 kap. 31 § andra stycket 2 och som han eller hon antagits till före ikraft-
trädandet,

c) den som tilldelas plats för arbetspraktik eller annan programinsats inom

gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan genom deltagande i ett arbets-
marknadspolitiskt program som påbörjats före ikraftträdandet.

3. Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 33 § gäller dock fortfarande för

registerutdrag som har lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)