SFS 2021:454 Förordning om försöksverksamhet med anställning under viss utbildning i svenska som andraspråk

SFS2021-454.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om försöksverksamhet med anställning under viss

utbildning i svenska som andraspråk

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet
med tidsbegränsade anställningar av personer som ska bedriva undervisning
som lärare i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Förordningen är meddelad med stöd av 2 kap. 22 c § skollagen

(2010:800).

2 § En huvudman får, med undantag från kraven på legitimation och
behörighet i 2 kap. 13 § skollagen (2010:800), för en period om högst tre år
anställa en person som

1. ska bedriva undervisning som lärare i kommunal vuxenutbildning i

svenska för invandrare, och

2. samtidigt genomför en högskoleutbildning på grundnivå eller

avancerad nivå i svenska som andraspråk eller motsvarande utbildning.

En huvudman får anställa en person enligt första stycket endast om det

inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller
kraven i 2 kap. 13 § skollagen.

Anställningstiden får förlängas till fyra år, om det finns särskilda skäl.

3 § Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om försöks-
verksamheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas på anställningar som påbörjas senast

den 1 juli 2027.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2021:454

Publicerad
den

4 juni 2021