SFS 2021:455 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

SFS2021-455.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att det i gymnasieförordningen (2010:2039) ska in-
föras en ny paragraf, 5 kap. 21 a §, och närmast före 5 kap. 21 a § en ny rub-
rik av följande lydelse.

5 kap.
Lärare
21 a § Lärare som inte uppfyller kraven i 2 kap. 13 § skollagen (2010:800)
får trots det bedriva undervisning inom den del av den riksrekryterande este-
tiska spetsutbildningen som ger den dess spetskaraktär. En sådan lärare ska

1. vara lämplig att bedriva undervisningen, och
2. ha uppvisat en hög konstnärlig skicklighet inom det estetiska område

som undervisningen avser.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2021:455

Publicerad
den

4 juni 2021