SFS 2021:457 Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

SFS2021-457.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter

angående tillämpningen här i riket av svensk-norska

vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (1929:405) med vissa
föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrätts-
konventionen av den 11 maj 19292 ska ha följande lydelse.

12 §3 När mark- och miljödomstolen ska yttra sig enligt 8 eller 11 § ska
domstolen ha den sammansättning som anges i 2 kap. 4 § tredje stycket lagen
(2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Kostnaden för en undersökning enligt 3 kap. 4 § lagen om mark- och

miljödomstolar och utgifter i anledning av kungörelser och liknande betalas
av statsmedel.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:104, bet. 2020/21:JuU33, rskr. 2020/21:312.
2 Lagen omtryckt 1998:863.
3 Senaste lydelse 2010:994.

SFS

2021:457

Publicerad
den

4 juni 2021