SFS 2021:458 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

SFS2021-458.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:812) med särskilda

bestämmelser om vattenverksamhet

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 10 § lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande lydelse.

7 kap.
10 §
2 I fråga om förelägganden för parterna att avge skriftligt svaromål
eller att inställa sig vid muntlig förberedelse eller vid huvudförhandling och
om parts utevaro från ett sådant sammanträde gäller rättegångsbalkens
bestämmelser rörande en sak, om vilken förlikning inte är tillåten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2020/21:104, bet. 2020/21:JuU33, rskr. 2020/21:312.
2 Senaste lydelse 2010:937. �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

SFS

2021:458

Publicerad
den

4 juni 2021