SFS 2021:460 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

SFS2021-460.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:293) om utländska

försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts

verksamhet i Sverige

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1998:293) om utländ-
ska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige3

dels att nuvarande 6 kap. 2 a § ska betecknas 3 kap. 2 b §,
dels att den nya 3 kap. 2 b §, 9 kap. 17 § och 10 kap. 4 a § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 3 kap. 2 a och 2 c�2 e §§, av

följande lydelse.

3 kap.
2 a §
Finansinspektionen får underrätta den behöriga myndigheten i hem-
landet om inspektionen har anledning att befara att det hos en EES-försäk-
ringsgivare finns allvarliga brister i fråga om konsumentskydd.

2 b §4 Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av
en behörig myndighet inom EES till Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 33,
155 och 158 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den
25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återför-
säkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2019/2177 (Solvens II-direktivet).

Finansinspektionen får även hänskjuta frågor till Europeiska försäkrings-

och tjänstepensionsmyndigheten och begära hjälp av myndigheten i de fall
som framgår av artikel 152a i Solvens II-direktivet.

2 c § Finansinspektionen får tillsammans med berörda behöriga myndig-
heter inrätta en sådan samarbetsplattform som avses i artikel 152b i Sol-
vens II-direktivet för att förbättra informationsutbytet och stärka samarbetet
mellan dem när en EES-försäkringsgivare driver verksamhet i Sverige.

1 Prop. 2020/21:129, bet. 2020/21:FiU47, rskr. 2020/21:325.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande
och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2177.
3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123.
4 Senaste lydelse av tidigare 6 kap. 2 a § 2015:714.

SFS

2021:460

Publicerad
den

4 juni 2021

background image

SFS

2021:460

2

2 d § Om Finansinspektionen och berörda behöriga myndigheter inte kan
enas om inrättandet av en samarbetsplattform, får inspektionen begära att
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten inrättar en samar-
betsplattform.

2 e § Finansinspektionen ska på begäran av Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten lämna de uppgifter som den myndigheten be-
höver för att en samarbetsplattform ska fungera väl.

9 kap.
17 §
5 Om Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i ett ut-
ländskt tjänstepensionsinstituts hemland inte kan komma överens om för-
farandet eller innehållet i en åtgärd, får inspektionen hänskjuta ärendet till
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för medling i
enlighet med artikel 31.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk till-
synsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten),
om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommis-
sionens beslut 2009/79/EG.

10 kap.
4 a §
6 Finansinspektionen får bestämma att följande beslut ska gälla
omedelbart, nämligen beslut

1. att förbjuda en EES-försäkringsgivare eller ett utländskt tjänstepen-

sionsinstitut att fortsätta med sin marknadsföring eller ingå nya försäk-
ringsavtal eller avtal om tjänstepension,

2. att inskränka en EES-försäkringsgivares eller ett utländskt tjänstepen-

sionsinstituts rätt att förfoga över sina tillgångar enligt 3 kap. 7 eller 9 §,

3. att inte lämna sitt samtycke till en överlåtelse av ett försäkringsbestånd

enligt 9 kap. 2 §,

4. att meddela föreläggande, eller
5. om hur verksamheten ska bedrivas enligt 6 kap. 11 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2019:751.
6 Senaste lydelse 2005:1123.