SFS 2021:461 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2021-461.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om försäkringsrörelselagen
(2010:2043)

dels att rubriken närmast efter 3 kap. 7 § ska utgå,
dels att nuvarande 17 kap. 3 a § ska betecknas 17 kap. 3 b §,
dels
att 1 kap. 12 §, 9 kap. 2, 4, 7 och 19 §§, 17 kap. 3 §, den nya 17 kap.

3 b §, 18 kap. 9 §, 19 kap. 9, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 86, 87, 96 och 97 §§ och
20 kap. 14 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas 12 nya paragrafer, 2 kap. 16 a §, 3 kap.

22�22 b §§, 9 kap. 2 a�2 c §§, 17 kap. 3 a § och 19 kap. 23 a�23 c och
24 a §§, och närmast före 2 kap. 16 a §, 3 kap. 22 §, 9 kap. 2 a�2 c §§ och
19 kap. 23 a, 23 b och 24 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
12 §
3 I denna lag betyder

1. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att ut-

öva tillsyn över en utländsk försäkringsgivare eller över ett försäkrings-
företag,

2. blandat finansiellt holdingföretag: ett sådant företag som avses i 1 kap.

3 § 4 lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. EES-försäkringsgivare: en utländsk försäkringsgivare vars hemland

hör till EES och som omfattas av Solvens II-direktivet,

5. externt kreditvärderingsinstitut: ett kreditvärderingsinstitut som har

fått tillstånd eller blivit certifierat enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärder-
ingsinstitut eller en centralbank som utfärdar kreditvärderingar som inte
omfattas av den förordningen,

6. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäk-

ringsföretag, en EES-försäkringsgivare, ett försäkringsföretag från tredje-
land eller ett blandat finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga verk-
samhet är att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslutande
eller huvudsakligen är försäkringsföretag, EES-försäkringsgivare eller för-
säkringsgivare från tredjeland,

1 Prop. 2020/21:129, bet. 2020/21:FiU47, rskr. 2020/21:325.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande
och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2177.
3 Senaste lydelse 2019:766.

SFS

2021:461

Publicerad
den

4 juni 2021

background image

SFS

2

7. försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet: ett moderföretag

som inte är ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare, en försäk-
ringsgivare från tredjeland, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett
försäkringsholdingföretag och som har minst ett dotterföretag som är
försäkringsföretag,

8. försäkringsgivare från tredjeland: en utländsk försäkringsgivare vars

hemland inte hör till EES och som skulle omfattas av Solvens II-direktivet
om dess hemland hörde till EES,

9. grupptillsynsmyndighet: den myndighet som enligt 19 kap. 6 § ansvar-

ar för grupptillsynen,

10. Solvens II-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2177,

11. specialföretag: ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som, utan

att vara ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare, övertar
försäkringsrisker från ett försäkringsföretag eller en EES-försäkringsgivare
och som till fullo finansierar sin exponering för riskerna genom inkomster
från emissioner av skuldebrev eller någon annan liknande form av finansier-
ing, för vilken rätten till återbetalning är underordnad företagens skyldig-
heter enligt avtal om riskövertagande,

12. tillsynskollegium: en permanent men flexibel struktur för samarbete,

samordning och beslutsfattande mellan Finansinspektionen och en eller flera
behöriga myndigheter eller mellan flera behöriga myndigheter vid tillsynen
över en grupp enligt 19 kap., och

13. tjänstepensionsföretag: ett företag som har tillstånd att driva tjänste-

pensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

2 Kap.


Finansinspektionens underrättelse om gränsöverskridande

verksamhet eller sekundäretablering


16 a § Finansinspektionen ska innan den beslutar i fråga om tillstånd
underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och den
behöriga myndigheten i ett annat land inom EES, om

1. företaget avser att driva gränsöverskridande verksamhet eller inrätta en

sekundäretablering i det landet, och

2. det med hänsyn till det som anges i företagets verksamhetsplan är

sannolikt att dess verksamhet kommer att vara relevant för marknaden i det
landet.

3 kap.


Samarbetsplattformar


22 §4 Finansinspektionen får tillsammans med berörda behöriga myn-
digheter inrätta en sådan samarbetsplattform som avses i artikel 152b i
Solvens II-direktivet för att förbättra informationsutbytet och stärka sam-
arbetet mellan dem när ett försäkringsföretag driver verksamhet i ett eller
flera andra länder inom EES.4 Tidigare 22 § upphävd genom 2015:700.

2021:461

background image

SFS

3

22 a § Om Finansinspektionen och de berörda behöriga myndigheterna
inte kan enas om inrättandet av en samarbetsplattform, får inspektionen
begära att Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten inrättar
en samarbetsplattform.

22 b § Finansinspektionen ska på begäran av Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten lämna de uppgifter som den myndigheten
behöver för att en samarbetsplattform ska fungera väl.

9 kap.


2 §5 Tillstånd för ett försäkringsföretag att använda en intern modell ska
ges, om

1. försäkringsföretaget har ett för ändamålet lämpligt utformat risk-

hanteringssystem som uppfyller kraven i 10 kap. 6 §, och

2. kraven i 6 och 9�18 §§ är uppfyllda.

Underrättelse till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

om en ansökan om tillstånd


2 a § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten om en ansökan om tillstånd att använda en
intern modell.

Hjälp av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten vid

prövning av en ansökan om tillstånd


2 b § Finansinspektionen får begära hjälp av Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten när inspektionen prövar en ansökan om till-
stånd att använda en intern modell.

Handläggning av en ansökan om tillstånd


2 c § Finansinspektionen ska fatta beslut i fråga om tillstånd att använda
en intern modell inom sex månader från det att en fullständig ansökan kom
in till inspektionen.

4 §6 För att ett försäkringsföretag ska få tillstånd att använda en partiell
intern modell krävs, utöver det som anges i 2 §, att

1. det finns godtagbara skäl att avgränsa tillämpningsområdet för den

interna modellen på det sätt som försäkringsföretaget har gjort,

2. solvenskapitalkravet kan beräknas mer rättvisande utifrån försäkrings-

företagets riskprofil och bestämmelserna i 8 kap. 1 och 2 §§ än utifrån stan-
dardformeln enligt 8 kap. 5�11 §§, och

3. den partiella interna modellen kan integreras helt med de beräkningar

som ska ske enligt standardformeln.

För Finansinspektionens prövning gäller 2 a�2 c §§.


7 §7 Ett försäkringsföretag som fått tillstånd att använda en intern modell
får göra mindre ändringar av denna i enlighet med det styrdokument för
ändring av den interna modellen som godkänts av Finansinspektionen enligt
6 §.


5 Senaste lydelse 2015:700.
6 Senaste lydelse 2015:700.
7 Senaste lydelse 2015:700.

2021:461

background image

SFS

4

För större ändringar i den interna modellen krävs tillstånd från Finans-

inspektionen, som vid sin prövning ska tillämpa kraven i 2 §. Vid prövning-
en gäller 2 a�2 c §§.

Samtliga ändringar av styrdokumentet ska godkännas av Finansinspek-

tionen, som vid sin prövning ska tillämpa kraven i 2 §. Vid prövningen gäller
2 c §.

19 §8 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. förutsättningarna för tillstånd att använda en fullständig eller partiell

intern modell enligt 1, 2 och 3�5 §§,

2. förutsättningarna för ändring av en intern modell och styrdokument

enligt 6 och 7 §§,

3. krav på användning av statistiska kvalitetsnormer för en intern modell

enligt 9�14 §§,

4. kalibrering av en intern modell enligt 15 §,
5. validering av en intern modell enligt 17 §, och
6. krav på dokumentation enligt 18 §.

17 kap.


3 §9 Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information med

� behöriga myndigheter,
� Europeiska kommissionen,
� Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, och
� Europeiska centralbanken.

3 a § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten och den behöriga myndigheten i ett annat land
inom EES, om

1. inspektionen konstaterar försämringar av de ekonomiska förhållandena

eller andra framväxande risker i ett försäkringsföretag som driver gräns-
överskridande verksamhet eller verksamhet från en sekundäretablering i det
landet, och

2. riskerna kan ha en gränsöverskridande effekt.

3 b §10 Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av
en behörig myndighet inom EES till Europeiska försäkrings- och tjänstepen-
sionsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 33, 38,
155 och 158 i Solvens II-direktivet.

Finansinspektionen får även hänskjuta frågor till Europeiska försäkrings-

och tjänstepensionsmyndigheten och begära hjälp av myndigheten i de fall
som framgår av artikel 152a i Solvens II-direktivet.

18 kap.


9 §11 Om ett försäkringsföretag driver verksamhet i ett annat land inom
EES och företaget inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig
myndighets begäran om rättelse, ska inspektionen vidta de åtgärder som

8 Senaste lydelse 2015:700.
9 Senaste lydelse 2019:732.
10 Senaste lydelse av tidigare 3 a § 2015:700.
11 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

2021:461

background image

SFS

5

behövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen ska underrätta
den behöriga myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

19 kap.


9 §12 Om Finansinspektionen eller någon av de berörda behöriga myn-
digheterna inom den tremånadersfrist som anges i 8 § har hänskjutit ärendet
till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och begärt
myndighetens hjälp i enlighet med artikel 19 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrät-
tande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om
upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG, ska inspektionen och de
berörda behöriga myndigheterna invänta det beslut som Europeiska försäk-
rings- och tjänstepensionsmyndigheten kan komma att fatta enligt arti-
kel 19.3 i samma förordning. Om Finansinspektionen utsetts till grupp-
tillsynsmyndighet, ska inspektionen överlämna beslutet och skälen för det
till försäkringsföretaget och tillsynskollegiet.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska försäk-

rings- och tjänstepensionsmyndigheten efter det att tremånadersperioden
löpt ut eller ett beslut har fattats.

21 §13 Om det gruppbaserade solvenskapitalkravet beräknas enligt kon-
solideringsmetoden, kan beräkningen ske antingen med användning av
standardformeln eller med användning av en fullständig eller partiell intern
modell.

Bestämmelserna i 8 kap. 1�3 och 5�11 §§ ska gälla vid beräkning av det

gruppbaserade solvenskapitalkravet enligt standardformeln. Bestämmelser-
na i 9 kap. 1�18 §§ ska gälla för en intern modell som används för att beräk-
na det gruppbaserade solvenskapitalkravet. Om det finns ett tillsynskol-
legium, ska 9 kap. 2 a�2 c §§ inte gälla för en sådan ansökan som avses i
23 a §.

23 §14 En intern modell som används för beräkning av det gruppbaserade
solvenskapitalkravet får även användas för beräkning av solvenskapital-
kravet för ett enskilt försäkringsföretag eller en enskild EES-försäkrings-
givare som ingår i gruppen.

Ansökan om tillstånd att använda en intern modell inom en grupp


23 a § En ansökan om tillstånd att använda en intern modell för beräkning
av det gruppbaserade solvenskapitalkravet och solvenskapitalkravet för
försäkringsföretag eller EES-försäkringsgivare som ingår i gruppen får läm-
nas in till Finansinspektionen, när inspektionen är grupptillsynsmyndighet.
En sådan ansökan får göras av ett försäkringsföretag, en EES-försäkrings-
givare och dess anknutna företag eller gemensamt av företag som är
anknutna till ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt
holdingföretag.

När Finansinspektionen är grupptillsynsmyndighet, ska inspektionen

också ta emot ansökningar om tillstånd att använda en intern modell för
beräkningen av solvenskapitalkravet för de försäkringsföretag och EES-
försäkringsgivare som ingår i gruppen, om en sådan ansökan görs

12 Senaste lydelse 2015:700.
13 Senaste lydelse 2015:700.
14 Senaste lydelse 2015:700.

2021:461

background image

SFS

6

1. gemensamt av ett sådant försäkringsföretag som avses i 2 § andra

stycket 1 eller 2 och de övriga försäkringsföretag och EES-försäkrings-
givare som ingår i gruppen, eller

2. gemensamt av sådana försäkringsföretag i en grupp som avses i 2 §

andra stycket 3 och sådana EES-försäkringsgivare som ingår i gruppen.

�verlämnande av ansökningar


23 b § Finansinspektionen ska, när inspektionen är grupptillsynsmyndig-
het, snarast möjligt överlämna ansökningar enligt 23 a § till övriga medlem-
mar i tillsynskollegiet, inbegripet Europeiska försäkrings- och tjänstepen-
sionsmyndigheten. �ven de handlingar som företag har lämnat in tillsam-
mans med en sådan ansökan ska överlämnas.

23 c § Om Finansinspektionen, när inspektionen inte är grupptillsyns-
myndighet, har tagit emot en sådan ansökan som avses i 23 a §, ska den
överlämnas till grupptillsynsmyndigheten.

24 §15 När Finansinspektionen prövar en ansökan enligt 23 a § tillämpas
denna lag. Inspektionen får dock även tillämpa bestämmelser som enligt
författningar i en annan stat inom EES gäller för en sådan intern modell som
avses i ansökan. När ansökan har lämnats in till inspektionen, gäller detta
dock bara om det är nödvändigt för en effektiv tillsyn över försäkrings-
företag eller EES-försäkringsgivare.

Hjälp av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten vid

prövning av en tillståndsansökan


24 a § Finansinspektionen får begära hjälp av Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten när inspektionen prövar en ansökan enligt
23 a §.

25 § 16 När Finansinspektionen är grupptillsynsmyndighet, ska inspek-
tionen inom sex månader från det att en fullständig ansökan enligt 23 a § har
lämnats in, om möjligt, komma överens med de berörda behöriga myndig-
heterna om vilket beslut som bör fattas med anledning av ansökan. Denna
överenskommelse och skälen för den ska redovisas skriftligen. Finans-
inspektionen ska fatta ett beslut i enlighet med överenskommelsen och sända
över det till sökandena.

Om en sådan överenskommelse som avses i första stycket inte kan träffas

inom den angivna perioden, ska Finansinspektionen ensam fatta beslut med
anledning av ansökan. Beslutet ska innehålla de skäl som bestämt utgången
i ärendet och redovisa synpunkter och reservationer från behöriga myndig-
heter som kommit till uttryck under sexmånadersperioden.

26 §17 Om Finansinspektionen eller någon av de berörda behöriga myn-
digheterna inom den sexmånadersperiod som avses i 25 § första stycket har
hänskjutit ärendet till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndig-
heten i enlighet med artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1094/2010, ska inspektionen avvakta med ett beslut enligt 25 §
andra stycket och invänta det beslut som Europeiska försäkrings- och


15 Senaste lydelse 2015:700.
16 Senaste lydelse 2015:700.
17 Senaste lydelse 2015:700.

2021:461

background image

SFS

7

tjänstepensionsmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma
förordning.

Om Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har fattat

ett sådant beslut som avses i första stycket, ska Finansinspektionen fatta sitt
slutliga beslut i enlighet med Europeiska försäkrings- och tjänstepensions-
myndighetens beslut.

Om ett ärende hänskjutits till Europeiska försäkrings- och tjänstepen-

sionsmyndigheten och den myndigheten inte fattar ett sådant beslut som
avses i första stycket inom den tid som anges i artikel 231.3 andra stycket i
Solvens II-direktivet, ska Finansinspektionen fatta det slutliga beslutet.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska försäk-

rings- och tjänstepensionsmyndigheten efter det att den sexmånadersperiod
som avses i första stycket har löpt ut eller ett beslut har fattats.

31 §18 Finansinspektionen får hänskjuta ett ärende till Europeiska försäk-
rings- och tjänstepensionsmyndigheten i enlighet med artikel 19 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inspektionen inte
samtycker till ett beslut i fråga om likvärdighet som fattats av en grupp-
tillsynsmyndighet enligt artikel 227.2 i Solvens II-direktivet. Ett ärende får
hänskjutas till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
inom tre månader från det att grupptillsynsmyndigheten meddelat sitt beslut.

86 §19 Finansinspektionen får hänskjuta ett ärende till Europeiska försäk-
rings- och tjänstepensionsmyndigheten i enlighet med artikel 19 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inspektionen inte
inom tre månader kan komma överens med berörda behöriga myndigheter
enligt 85 § första stycket. Ett ärende får inte hänskjutas till Europeiska
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten efter det att tremånaders-
perioden löpt ut eller ett beslut har fattats.

Om ett ärende som avses i första stycket hänskjutits till Europeiska

försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och den myndigheten inte
fattar något beslut inom den tid som anges i artikel 237.3 andra stycket i
Solvens II-direktivet, ska Finansinspektionen, när inspektionen är grupp-
tillsynsmyndighet, fatta det slutliga beslutet.

87 § 20 Tillstånd att omfattas av särskild tillsynsordning får meddelas
endast om

1. Finansinspektionen utövar grupptillsyn över moderföretaget på grupp-

nivå och inte har beslutat att utelämna dotterföretaget med stöd av 11 §,

2. dotterföretaget omfattas av moderföretagets riskhanteringsprocesser

och mekanismer för internkontroll samt de berörda myndigheterna har
konstaterat att moderföretaget utövar en ansvarsfull ledning över dotter-
företaget,

3. moderföretaget har fått ett godkännande enligt artikel 246.4 i Sol-

vens II-direktivet att göra en egen risk- och solvensbedömning som omfattar
hela gruppen och på nivån för dotterföretaget, och

4. moderföretaget har fått ett godkännande enligt artikel 256.2 i Sol-

vens II-direktivet att offentliggöra en gemensam solvens- och verksam-
hetsrapport på gruppnivå och på nivån för dotterföretaget.


18 Senaste lydelse 2015:700.
19 Senaste lydelse 2015:700.
20 Senaste lydelse 2015:700.

2021:461

background image

SFS

8

96 §21 Finansinspektionen får hänskjuta ett ärende till Europeiska försäk-
rings- och tjänstepensionsmyndigheten i enlighet med artikel 19 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inspektionen inte
inom angiven tid kan komma överens med grupptillsynsmyndigheten om
sådana förslag som avses i 89, 90, 92 och 93 §§.

Om Finansinspektionen är grupptillsynsmyndighet och inte kan komma

överens med den behöriga myndighet som auktoriserat en EES-försäkrings-
givare som är ett dotterföretag och som omfattas av särskild tillsynsordning,
får inspektionen under de förutsättningar som anges i första stycket hän-
skjuta ärendet till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten.

Gäller ett ärende ett förslag enligt 89 eller 90 § får det hänskjutas till

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten inom en månad
från inspektionens förslag.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende enligt 92 eller 93 § till

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, om det är en kris-
situation och inte heller efter det att fyramånadersperioden i 92 § andra
stycket eller enmånadsperioden i 93 § andra stycket har löpt ut.

97 §22 Om ett ärende hänskjutits till Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten enligt 86 eller 96 §, ska Finansinspektionen skjuta
upp sitt beslut och invänta det beslut som Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010. Finans-
inspektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten. Inspektionen ska även fatta ett beslut i enlighet
med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens beslut.
Inspektionens beslut ska innehålla de skäl som har bestämt utgången i
ärendet och överlämnas till dotterföretaget och tillsynskollegiet. Beslutet är
bindande för de berörda företagen och Finansinspektionen och ska ligga till
grund för inspektionens tillsyn.

20 kap.


14 §23 Om ett specialföretag driver verksamhet i ett annat land inom EES
och företaget inte rättar sig efter Finansinspektionens eller en behörig
myndighets begäran om rättelse, ska inspektionen vidta de åtgärder som
behövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen ska underrätta
den behöriga myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)


21 Senaste lydelse 2015:700.
22 Senaste lydelse 2015:700.
23 Senaste lydelse 2015:700.

2021:461