SFS 2021:462 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

SFS2021-462.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 5 § och 11 kap. 25 § lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag ska ha följande lydelse.

1 kap.
5 §
I denna lag betyder

1. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att

utföra uppgifter enligt nationella bestämmelser som genomför Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016
om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga
lydelsen,

2. blandat finansiellt holdingföretag: ett sådant företag som avses i 1 kap.

3 § 4 lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. Solvens II-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2177,

5. EES-försäkringsgivare: en utländsk försäkringsgivare vars hemland

hör till EES och som omfattas av Solvens II-direktivet,

6. försäkringsföretag: ett företag som har tillstånd att driva försäkrings-

rörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),

7. försäkringsgivare från tredjeland: en utländsk försäkringsgivare vars

hemland inte hör till EES och som skulle omfattas av Solvens II-direktivet
om dess hemland hörde till EES,

8. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag
a) som inte är ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare, ett försäk-

ringsföretag från tredjeland eller ett blandat finansiellt holdingföretag, och

b) vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i

dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är försäkringsföretag,
EES-försäkringsgivare eller försäkringsgivare från tredjeland,

9. försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet: ett moderföretag

som inte är ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare, en försäkrings-
givare från tredjeland, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett försäk-
ringsholdingföretag och som har minst ett dotterföretag som är försäkrings-
företag,

10. MTF-plattform, OTF-plattform och reglerad marknad: detsamma

som i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

1 Prop. 2020/21:129, bet. 2020/21:FiU47, rskr. 2020/21:325.

SFS

2021:462

Publicerad
den

4 juni 2021

background image

SFS

2021:462

2

11. uppdragsgivande företag: den som i egenskap av arbetsgivare betalar

försäkringspremier till tjänstepensionsföretaget.

11 kap.
25 §
Om Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i ett utländskt
tjänstepensionsinstituts hemland inte kan komma överens om förfarandet
eller innehållet i en åtgärd, får inspektionen hänskjuta ärendet till Europeiska
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för medling i enlighet med
artikel 31.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010
av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet
(Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av
beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut
2009/79/EG.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)