SFS 2021:463 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

SFS2021-463.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver1 att det i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 §, och närmast före 1 kap. 6 § en ny
rubrik av följande lydelse.

1 kap.
Underrättelser till Europeiska försäkrings- och

tjänstepensionsmyndigheten och behöriga myndigheter
6 §
Finansinspektionens underrättelser enligt 2 kap. 16 a § och 17 kap.
3 a § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 3 kap. 2 a § lagen (1998:293)
om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige ska vara tillräckligt detaljerade för att möjliggöra en korrekt bedöm-
ning.

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upp-
tagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2177.

SFS

2021:463

Publicerad
den

4 juni 2021