SFS 2021:468 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

SFS2021-468.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling

av förpliktelser på finansmarknaden

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 och 8 §§ lagen (1999:1309) om
system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden ska ha följande
lydelse.

2 §3 I denna lag avses med

administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett avveck-

lingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES

har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller
till Eftas övervakningsmyndighet, eller ett likställt avvecklingssystem,

clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva clearingverk-

samhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller förordning
(EU) nr 648/2012,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller

annat därmed jämförbart förfarande,

likställt avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som Finansinspektio-

nen enligt 9 a § har beslutat att likställa med ett avvecklingssystem som en
stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyn-
digheten eller till Eftas övervakningsmyndighet,

samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars

administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att över-
föringsuppdrag verkställs mellan systemen, och

värdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i förordning (EU)

nr 909/2014, i den ursprungliga lydelsen.

8 §4 Deltagare i ett avvecklingssystem får vara:

1. Riksbanken och andra centralbanker,
2. Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hem-

land driver verksamhet som är jämförbar med kontorets,

3. clearingorganisationer,
4. svenska värdepapperscentraler,

1 Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling
i system för överföring av betalningar och värdepapper, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2019/879.
3 Senaste lydelse 2018:2019.
4 Senaste lydelse 2016:54.

SFS

2021:468

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:468

5. företag som har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

6. företag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

7. utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet som avses

i 3–6,

8. andra juridiska personer som för egen räkning avvecklar förpliktelser

att leverera finansiella instrument i systemet, och

9. clearingmedlemmar som avses i förordning (EU) nr 648/2012.
Utländska företag som avses i första stycket 7 ska i hemlandet stå under

betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)