SFS 2021:470 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2021-470.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 15 kap. 1 a § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

15 kap.
1 a §
3 Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett kredit-
instituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon
av dem, om kreditinstitutet

1. har fått tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse genom att

lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. i strid med 14 kap. 4 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

3. i strid med 14 kap. 4 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller
andelar i institutet samt storleken på innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 6 kap. 1�3 c, 4, 4 a, 4 c eller 5 § eller i före-

skrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 5,

5. låter blir att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att
uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med
artikel 430.1 i den förordningen,

6. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig informa-

tion till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 430a i
tillsynsförordningen,

7. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med
artikel 394.1 i tillsynsförordningen,

8. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1
och 415.2 i tillsynsförordningen,

1 Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en
ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG,
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europa-
parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879.
3 Senaste lydelse 2020:1209.

SFS

2021:470

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:470

9. låter blir att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med arti-
kel 430.1 och 430.2 i tillsynsförordningen,

10. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida till-

gångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

11. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel

395 i tillsynsförordningen,

12. är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen,

13. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig

information i strid med någon av artiklarna 431.1�431.3 och 451.1 i tillsyns-
förordningen,

14. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i institutets

kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder
sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

15. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen,

16. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847
av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och
om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006,

17. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare

för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i institutet eller kvarstå i
institutet trots att kraven i 3 kap. 2 § första stycket 4 eller 5, 10 kap.
8 a�8 c §§, 12 kap. 6 a�6 c §§ eller i föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 1 § 3 inte är uppfyllda,

18. i strid med 6 a kap. 1 eller 2 § låter bli att upprätta eller lämna in en

återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan,

19. i strid med 6 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finan-

siellt stöd ska lämnas,

20. i strid med 13 kap. 4 a och 5 a §§ låter bli att underrätta Finans-

inspektionen om institutet fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

21. inte uppfyller kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder enligt

4 kap. lagen (2015:1016) om resolution eller i strid med 28 kap. 1 § samma
lag låter bli att lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret, eller

22. är ett moderföretag enligt artikel 4.1.15 i tillsynsförordningen och inte

uppfyller kraven i del tre, fyra, sex eller sju i den förordningen eller 2 kap.
1 eller 2 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag på grupp- eller undergruppsnivå.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 14 kap. 1 eller 3 § för förvärv eller avyttring
av aktier eller andelar i institutet, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den
personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om institutets överträ-

delse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år,

inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut,
eller ersättare för någon av dem, eller

background image

3

SFS

2021:470

2. beslut om sanktionsavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)