SFS 2021:476 Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd

SFS2021-476.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2017:527) om studiestarts-
stöd ska ha följande lydelse.

5 § Studiestartsstöd får lämnas från och med det kalenderår som den
studerande fyller 25 år och längst till och med det kalenderår som den
studerande fyller 60 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om studiestartsstöd som lämnas

för tid från och med den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:122, bet. 2020/21:UbU17, rskr. 2020/21:308.

SFS

2021:476

Publicerad
den

5 juni 2021