SFS 2021:477 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

SFS2021-477.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:BCDHEE+Calibri;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:JEGHWB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:YKXCLS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:YKXCLS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:16px;line-height:30px;font-family:BCDHEE+Calibri;color:#000000;} .ft117{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:IXPBBY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i studiest�dsf�rordningen (2000:655) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om studiest�dsf�rordningen (2000:655) </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115"><i>dels</i> att 3 kap. 8 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att punkt 3 och 4 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska inf�ras en </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ny punkt, 3 a, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>3 kap. <br/>8 �</b>1 Studietiden ska anses som en sammanh�ngande period enligt 3 kap. <br/>9 � studiest�dslagen (1999:1395) �ven om den studerande har gjort ett <br/>avbrott i studierna under h�gst ett �r p� grund av sjukdom eller n�gon annan <br/>j�mf�rbar of�rutsedd h�ndelse. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela n�rmare f�reskrifter om den </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">begr�nsning av r�tten till studiel�n som enligt 3 kap. 9 � studiest�dslagen <br/>g�ller fr�n och med det kalender�r d� den studerande fyller 51 �r och om <br/>f�ruts�ttningarna f�r att bevilja nya l�n enligt tredje stycket samma paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela f�reskrifter om hur en </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">ans�kan om �ndrade betalningsvillkor enligt punkt 9 i ikrafttr�dande- och <br/>�verg�ngsbest�mmelserna till studiest�dslagen (1999:1395) ska g�ras och <br/>vid vilken tidpunkt en s�dan ans�kan senast ska g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3 a. Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela f�reskrifter om hur en </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">ans�kan om �ndrade betalningsvillkor enligt punkt 5 i ikrafttr�dande- <br/>och �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2021:</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:463px;white-space:nowrap" class="ft18">475) om �ndring i </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">studiest�dslagen (1999:1395) ska g�ras och vid vilken tidpunkt en s�dan <br/>ans�kan senast ska g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4.3 Om �ldre l�n har lagts samman med nya l�n enligt punkt 10 i </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till studiest�dslagen <br/>(1999:1395) och l�ntagaren beg�r neds�ttning av �rsbeloppet, f�r <br/>�rsbeloppet enligt 4 kap. 14 � f�rsta stycket studiest�dslagen s�ttas ned till <br/>fyra procent av inkomsten n�r det g�ller den del av det sammanlagda l�net <br/>som �r studiel�n enligt den gamla lagen. </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut om hur �rsbeloppet ska s�ttas ned i f�rh�llande till storleken p� de </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">olika l�nen ska fattas i samband med ett beslut om neds�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">1 Senaste lydelse 2014:531. <br/>2 Senaste lydelse 2010:442. <br/>3 Senaste lydelse 2010:442. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2021:477</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft118">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft114">5 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:477</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r �terbetalning sker p� l�n som har lagts samman ska det �terbetalade </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">beloppet r�knas av i f�rsta hand p� �terbetalningspliktiga studiemedel, i <br/>andra hand p� studiel�n enligt den gamla lagen och i sista hand p� studiel�n <br/>enligt den nya lagen. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela f�reskrifter om hur en ans�kan </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">om sammanl�ggning av l�n enligt punkt 10 i ikrafttr�dande- och �ver-<br/>g�ngsbest�mmelserna till studiest�dslagen ska g�ras och vid vilken tidpunkt <br/>en s�dan ans�kan senast ska g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MATILDA ERNKRANS </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Torbj�rn Malm <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i studiest�dsf�rordningen (2000:655)

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om studiest�dsf�rordningen (2000:655)

dels att 3 kap. 8 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att punkt 3 och 4 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska

ha f�ljande lydelse,

dels att det i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska inf�ras en

ny punkt, 3 a, av f�ljande lydelse.

3 kap.
8 �
1 Studietiden ska anses som en sammanh�ngande period enligt 3 kap.
9 � studiest�dslagen (1999:1395) �ven om den studerande har gjort ett
avbrott i studierna under h�gst ett �r p� grund av sjukdom eller n�gon annan
j�mf�rbar of�rutsedd h�ndelse.

Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela n�rmare f�reskrifter om den

begr�nsning av r�tten till studiel�n som enligt 3 kap. 9 � studiest�dslagen
g�ller fr�n och med det kalender�r d� den studerande fyller 51 �r och om
f�ruts�ttningarna f�r att bevilja nya l�n enligt tredje stycket samma paragraf.

2

3. Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela f�reskrifter om hur en

ans�kan om �ndrade betalningsvillkor enligt punkt 9 i ikrafttr�dande- och
�verg�ngsbest�mmelserna till studiest�dslagen (1999:1395) ska g�ras och
vid vilken tidpunkt en s�dan ans�kan senast ska g�ras.

3 a. Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela f�reskrifter om hur en

ans�kan om �ndrade betalningsvillkor enligt punkt 5 i ikrafttr�dande-
och �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2021:

475) om �ndring i

studiest�dslagen (1999:1395) ska g�ras och vid vilken tidpunkt en s�dan
ans�kan senast ska g�ras.

4.3 Om �ldre l�n har lagts samman med nya l�n enligt punkt 10 i

ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till studiest�dslagen
(1999:1395) och l�ntagaren beg�r neds�ttning av �rsbeloppet, f�r
�rsbeloppet enligt 4 kap. 14 � f�rsta stycket studiest�dslagen s�ttas ned till
fyra procent av inkomsten n�r det g�ller den del av det sammanlagda l�net
som �r studiel�n enligt den gamla lagen.

Beslut om hur �rsbeloppet ska s�ttas ned i f�rh�llande till storleken p� de

olika l�nen ska fattas i samband med ett beslut om neds�ttning.

1 Senaste lydelse 2014:531.
2 Senaste lydelse 2010:442.
3 Senaste lydelse 2010:442.

SFS

2021:477

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:477

N�r �terbetalning sker p� l�n som har lagts samman ska det �terbetalade

beloppet r�knas av i f�rsta hand p� �terbetalningspliktiga studiemedel, i
andra hand p� studiel�n enligt den gamla lagen och i sista hand p� studiel�n
enligt den nya lagen.

Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela f�reskrifter om hur en ans�kan

om sammanl�ggning av l�n enligt punkt 10 i ikrafttr�dande- och �ver-
g�ngsbest�mmelserna till studiest�dslagen ska g�ras och vid vilken tidpunkt
en s�dan ans�kan senast ska g�ras.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

MATILDA ERNKRANS

Torbj�rn Malm
(Utbildningsdepartementet)

;