SFS 2021:477 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

SFS2021-477.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)

dels att 3 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 3 och 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska

ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en

ny punkt, 3 a, av följande lydelse.

3 kap.
8 §
1 Studietiden ska anses som en sammanhängande period enligt 3 kap.
9 § studiestödslagen (1999:1395) även om den studerande har gjort ett
avbrott i studierna under högst ett år på grund av sjukdom eller någon annan
jämförbar oförutsedd händelse.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om den

begränsning av rätten till studielån som enligt 3 kap. 9 § studiestödslagen
gäller från och med det kalenderår då den studerande fyller 51 år och om
förutsättningarna för att bevilja nya lån enligt tredje stycket samma paragraf.

2

3. Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om hur en

ansökan om ändrade betalningsvillkor enligt punkt 9 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska göras och
vid vilken tidpunkt en sådan ansökan senast ska göras.

3 a. Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om hur en

ansökan om ändrade betalningsvillkor enligt punkt 5 i ikraftträdande-
och övergångsbestämmelserna till lagen (2021:

475) om ändring i

studiestödslagen (1999:1395) ska göras och vid vilken tidpunkt en sådan
ansökan senast ska göras.

4.3 Om äldre lån har lagts samman med nya lån enligt punkt 10 i

ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen
(1999:1395) och låntagaren begär nedsättning av årsbeloppet, får
årsbeloppet enligt 4 kap. 14 § första stycket studiestödslagen sättas ned till
fyra procent av inkomsten när det gäller den del av det sammanlagda lånet
som är studielån enligt den gamla lagen.

Beslut om hur årsbeloppet ska sättas ned i förhållande till storleken på de

olika lånen ska fattas i samband med ett beslut om nedsättning.

1 Senaste lydelse 2014:531.
2 Senaste lydelse 2010:442.
3 Senaste lydelse 2010:442.

SFS

2021:477

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:477

När återbetalning sker på lån som har lagts samman ska det återbetalade

beloppet räknas av i första hand på återbetalningspliktiga studiemedel, i
andra hand på studielån enligt den gamla lagen och i sista hand på studielån
enligt den nya lagen.

Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om hur en ansökan

om sammanläggning av lån enligt punkt 10 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till studiestödslagen ska göras och vid vilken tidpunkt
en sådan ansökan senast ska göras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)