SFS 2021:478 Förordning om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

SFS2021-478.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 27 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd
ska ha följande lydelse.

27 §1 En kommuns resursram för studiestartsstödet ska fastställas med
utgångspunkt i kommunens andel av antalet personer i landet i åldern 25�60 år
som

� saknar treårig gymnasieutbildning, och
� har varit arbetslösa eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program

under sammanlagt minst sex månader under de senaste tolv månaderna.

För att personer som har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820)

om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ingå i antalet
krävs att de har deltagit i sådana insatser under maximal tid enligt den
förordningen.

Centrala studiestödsnämnden ska underrätta kommunen om vilken resurs-

ram som har fastställts för kommunen.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om verk-

ställigheten av denna paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1496.

SFS

2021:478

Publicerad
den

5 juni 2021