SFS 2021:480 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2021-480.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden

dels att 1 kap. 4 a, 4 b och 5 §§, 3 kap. 6 och 7 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 4, 5 och

35 §§, 8 a kap. 9 §, 8 b kap. 2 och 4 §§, 12 kap. 7 §, 13 kap. 1 i §, 23 kap. 4 §,
25 kap. 1 d § och rubriken närmast före 3 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 8 kap. 1 a–1 c och 4 c §§, och

närmast före 8 kap. 4 c § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
4 a §
3 I denna lag betyder

direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets

och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv
2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2019/2034,

kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och
2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2019/2034,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets

och

rådets

direktiv

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning
och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och
rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den
ursprungliga lydelsen,

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn
av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen, och Europaparlamentets
och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och
om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034.
3 Senaste lydelse 2020:1210.

SFS

2021:480

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-
nadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG,

prospektförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2017/1129 av den 14 juli 2017 om prospekt som ska offentliggöras när
värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad
marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG,

tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

värdepappersbolagsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföre-
tag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen,

värdepappersbolagsförordningen: Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för
värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010,
(EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014,

öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upp-
lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en regle-
rad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

4 b §4 I denna lag betyder

anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med

ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som
hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

1. marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
2. ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investe-

ringstjänster eller finansiella instrument,

3. placera finansiella instrument, eller
4. tillhandahålla investeringsrådgivning avseende dessa instrument eller

tjänster,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna

fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att
utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en
reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörig-
het att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upp-
tagna till handel på en reglerad marknad,

börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har

fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en

clearingorganisation,

clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. eller

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

4 Senaste lydelse 2017:679.

SFS 2021:480

background image

3

godkänd rapporteringsmekanism (ARM-leverantör): en fysisk eller juri-

disk person som har tillstånd att för värdepappersinstituts räkning rapportera
uppgifter om transaktioner till behöriga myndigheter eller Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten,

godkänt publiceringsarrangemang (APA-leverantör): en fysisk eller juridisk

person som har tillstånd att för värdepappersinstituts räkning publicera
rapporter om värdepappershandeln enligt artiklarna 20 och 21 i förordningen
om marknader för finansiella instrument,

handelsplats: en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform (MTF-

plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform),

handelsplattform: en MTF-plattform eller en OTF-plattform,
kreditinstitut: en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett utländskt bank-

eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i
Sverige,

leverantör av datarapporteringstjänster: en godkänd rapporteringsmeka-

nism (ARM-leverantör), ett godkänt publiceringsarrangemang (APA-
leverantör) eller en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation
(CTP-leverantör),

litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag: ett värdepappersbolag

som anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt
artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen,

marknadsgarant: en person som på fortlöpande basis åtagit sig att på

finansiella marknader handla för egen räkning genom att köpa och sälja
finansiella instrument med utnyttjande av egna tillgångar till priser som fast-
ställts av denne,

marknadsoperatör: en börs eller en eller flera juridiska personer i ett annat

land inom EES som driver en eller flera reglerade marknader,

MTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som sammanför flera

tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument – inom systemet
och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt,

OTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som inte är en reglerad

marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters köp- och
säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter
eller derivat kan interagera inom systemet så att det leder till ett kontrakt,

professionell kund: en sådan kund som avses i 9 kap. 4 eller 5 §,
reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför

eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finan-
siella instrument från tredjepart – regelmässigt, inom systemet och i enlighet
med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt,

statlig emittent: någon av följande som emitterar skuldinstrument:
1. Europeiska unionen,
2. en stat inom EES, inbegripet förvaltningar, organ eller en särskild

funktion i staten,

3. när det gäller en federal stat inom EES, en delstat i federationen,
4. en särskild funktion för flera stater inom EES,
5. en internationell finansinstitution som etablerats av minst två stater

inom EES och vars mål är att ordna finansiering och tillhandahålla finan-
siellt bistånd till de stater som har eller riskerar att få allvarliga finansierings-
problem, och

6. Europeiska investeringsbanken,
systematisk internhandlare: ett värdepappersinstitut som i en organiserad,

frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när
det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform utan
att utnyttja ett multilateralt system,

SFS 2021:480

background image

4

tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leverantör):

en fysisk eller juridisk person som har tillstånd för att samla in rapporter om
handeln med de finansiella instrument som anges i artiklarna 6, 7, 10, 12,
13, 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument från
handelsplatser och från en eller flera APA-leverantörer samt konsolidera
rapporterna till ett kontinuerligt elektroniskt informationsflöde med upp-
gifter om priser och volymer per finansiellt instrument,

tillväxtmarknad för små och medelstora företag: en MTF-plattform som

är registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag hos
Finansinspektionen enligt 11 kap. 13–15 §§ eller hos en behörig myndighet
i ett annat land inom EES,

utländskt kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § första stycket 21

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har

tillstånd att driva värdepappersrörelse,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt

denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag eller
ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

värdepapperscentral: en värdepapperscentral enligt definitionen i arti-

kel 2.1.1 i förordningen om värdepapperscentraler,

värdepappersinriktat holdingföretag: ett värdepappersinriktat holding-

företag enligt definitionen i artikel 4.1.23 i värdepappersbolagsförord-
ningen, och

värdepappersinstitut: ett värdepappersbolag, ett svenskt kreditinstitut

som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse eller ett
utländskt företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige eller
genom att använda anknutna ombud etablerade i Sverige.

5 §5 I denna lag betyder

algoritmisk handel: handel med finansiella instrument där en datoralgo-

ritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar med begränsat eller
inget mänskligt ingripande,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om
behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om särskild tillsyn av
kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av
direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.40

i värdepappersbolagsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etable-

rat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till
ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holding-

företag som är etablerat i något annat land inom EES,

börshandlad fond: en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas

hela dagen på minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som
vidtar åtgärder för att säkerställa att andels- eller aktiepriset på handels-
platsen inte i betydande grad skiljer sig från dess nettotillgångsvärde och, i
tillämpliga fall, från dess preliminära nettotillgångsvärde,

5 Senaste lydelse 2017:679.

SFS 2021:480

background image

5

direkt elektroniskt tillträde: ett handelsplatsarrangemang där en deltagare

på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda deltagarens handels-
kod så att personen elektroniskt kan vidarebefordra order avseende ett finan-
siellt instrument direkt till handelsplatsen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värdepappers-

företag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige,

filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska
anses som en enda filial,

finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsyns-

förordningen,

finansiellt institut: ett finansiellt institut enligt artikel 4.1.14 i värde-

pappersbolagsförordningen,

finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finan-

siellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksam-

het som avses i denna lag,

holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt arti-

kel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

kapitalbas:
1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första

stycket 7 c–f lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag, detsamma som i artikel 9 i värdepappersbolagsförord-
ningen,

2. för övriga företag, detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen,
koncern:
1. i 8 a, 8 b och 25 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016)

om resolution,

2. i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolags-

lagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på
andra juridiska personer än aktiebolag,

koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättats av ett moderföretag

inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en grupp som
omfattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa
koncernens eller ett i koncernen ingående värdepappersbolags eller utländskt
värdepappersföretags finansiella ställning och livskraft efter en betydande
försämring av den finansiella situationen,

kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om inne-

havet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller
mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av företaget,

likvid marknad: en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av

finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och
säljare, enligt en bedömning utifrån

1. den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen

under ett antal marknadsvillkor,

2. antalet och typen av marknadsaktörer, och
3. den genomsnittliga storleken på skillnader mellan köp- och säljkurser

(spreadar),

SFS 2021:480

background image

6

matchad principalhandel: en transaktion
1. där en mellanhand träder in mellan köpare och säljare på ett sådant sätt

att mellanhanden under transaktionens utförande aldrig exponeras för mark-
nadsrisk,

2. där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt, och
3. som genomförs till ett pris som innebär att mellanhanden inte gör någon

vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för
transaktionen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt

moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholding-
företag inom EES,

moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-

institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till
ett

1. annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
2. finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

som är etablerat i något land inom EES,

multilateralt system: ett system där flera tredjeparters köp- och sälj-

intressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för

att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av värde-
pappersbolag och kreditinstitut som kontrolleras av finansiella moder-
holdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag
inom EES,

små och medelstora företag: företag som har ett genomsnittligt börsvärde

som understeg 200 miljoner euro beräknat på slutkurser för de tre före-
gående kalenderåren,

startkapital:
1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första

stycket 7 c lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
det kapital som för värdepappersföretag avses i artikel 3.1.18 i värdepappers-
bolagsdirektivet,

2. för övriga företag, det kapital som avses i artikel 4.51 i tillsynsförord-

ningen,

strukturerad insättning: en insättning enligt definitionen i 2 § lagen

(1995:1571) om insättningsgaranti, som måste betalas helt på förfallodagen
enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska beräknas
utifrån

1. ett index eller en kombination av index, med undantag för ränteindex,
2. ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,
3. en råvara eller en kombination av råvaror eller andra icke-fungibla

tillgångar,

4. en valutakurs eller en kombination av valutakurser, eller
5. andra faktorer,
strukturerade finansiella produkter: detsamma som i artikel 2.1.28 i

förordningen om marknader för finansiella instrument,

teknik för algoritmisk högfrekvenshandel: en teknik för algoritmisk

handel som kännetecknas av

1. att infrastrukturen är avsedd att minimera fördröjning (latens) genom

samlokalisering, närvärdskap eller elektroniskt höghastighetstillträde,

2. att systemet beslutar när en order ska initieras, genereras, styras eller

utföras utan mänsklig medverkan för enskilda handelstransaktioner eller
enskilda order, och

SFS 2021:480

background image

7

3. stor mängd intradagsmeddelanden som utgör order, bud eller annulle-

ringar,

varaktigt medium: ett medel som
1. gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till denne

personligen på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och
under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med
informationen, och

2. möjliggör oförändrad återgivning av den bevarade informationen, och
återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett värdepappersbolag i syfte

att vidta åtgärder som bolaget avser att vidta för att bevara eller återställa sin
finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den
finansiella situationen.

3 kap.
6 §
6 Ett värdepappersbolag ska ha ett startkapital som vid tidpunkten för
beslut om tillstånd motsvarar

1. minst 5 000 000 euro om bolagets verksamhet ska innefatta mot-

tagande av medel på konto enligt 2 kap. 2 § första stycket 8,

2. minst 750 000 euro om bolaget ska driva verksamhet som avses i 2 kap.

1 § 3 eller 6,

3. minst 150 000 euro om inte högre belopp krävs enligt 1 eller 2, och
4. minst 75 000 euro om bolaget ska driva enbart verksamhet som avses i

2 kap. 1 § 1, 2, 4, 5 eller 7 och inte kommer att inneha kunders medel eller
värdepapper.

Startkapitalet ska för värdepappersbolag som avses i första stycket 1 vara

sammansatt enligt artikel 72 i tillsynsförordningen. För övriga värde-
pappersbolag ska startkapitalet vara sammansatt enligt artikel 9 i värde-
pappersbolagsförordningen.

Kapitaltäckning7
7 §8 Bestämmelser om kapitaltäckning finns i

– värdepappersbolagsförordningen,
– tillsynsförordningen,
– lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag, och

– lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

7 kap.
1 §
9 Ett värdepappersbolag får inneha bara

1. egendom som behövs för att
a) driva värdepappersrörelse, och
b) tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet,
2. aktier, andelar och andra finansiella instrument med de begränsningar

som anges i 2–6 §§, och

3. egendom till skyddande av fordran enligt 10–12 §§.
I värdepappersbolagsförordningen och tillsynsförordningen finns ytter-

ligare bestämmelser om begränsningar av sådana innehav som avses i första
stycket 2.

6 Senaste lydelse 2018:1226. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.
7 Senaste lydelse 2017:1144.
8 Senaste lydelse 2017:1144. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.
9 Senaste lydelse 2014:985.

SFS 2021:480

background image

8

8 kap.
1 a §
För ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag gäller inte
4 § första eller tredje stycket, 4 c, 5, 6, 7 eller 8 § eller de särskilda krav på
en fristående bedömning av soliditet och likviditet som följer av 3 §.

Finansinspektionen får dock besluta att 3 § och 4 § tredje stycket ska

tillämpas på ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag.

Undantaget i första stycket ska börja tillämpas när värdepappersbolaget

under en sammanhängande sexmånadersperiod har uppfyllt kriterierna för
att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag.

1 b § Om ett värdepappersbolag inte längre uppfyller kriterierna för att
anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag, ska bolaget
snarast underrätta Finansinspektionen och inom 12 månader börja tillämpa de
bestämmelser som anges i 1 a § första stycket.

1 c § De värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–f
lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag ska tillämpa 6 kap. 1–3 och 4–7 §§ lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, i stället för 8 kap. 3–8 §§ denna lag. Det som i lagen
om bank- och finansieringsrörelse sägs om kreditinstitut ska då avse värde-
pappersbolag.

För den som ingår i ett sådant värdepappersbolags styrelse eller är dess

verkställande direktör, eller är ersättare för någon av dem, gäller även 15 kap.
1 a–1 c och 8 a–9 d §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c lagen om särskild tillsyn

över kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen
i stället för värdepappersbolagsförordningen. Det som i tillsynsförordningen
sägs om kreditinstitut ska då avse värdepappersbolag.

4 §10 Ett värdepappersbolag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera
och ha kontroll över de risker som bolaget är eller kan bli exponerat för eller
som bolaget utsätter eller kan utsätta andra för. Bolaget ska se till att det har
en tillfredsställande intern kontroll.

Sådana värdepappersbolag som anges i 8 a kap. 1 § ska också upprätta en

återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan enligt samma kapitel.

Ett värdepappersbolag ska särskilt se till att dess företagsrisker, kund-

risker, marknadsrisker och andra risker sammantagna inte medför att dess
förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav
ska bolaget ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera och
upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för
att täcka arten och nivån på de risker som bolaget är eller kan komma att bli
exponerat för eller som bolaget utsätter eller kan utsätta andra för. Bolaget
ska utvärdera dessa metoder för att säkerställa att de är heltäckande.

Ett värdepappersbolag ska på grundval av de metoder som avses i tredje

stycket fastställa tillräckliga kapitalbasnivåer.

Ersättningssystem
4 c § Ett värdepappersbolag ska ha ett ersättningssystem som främjar en
sund och effektiv riskhantering.

10 Senaste lydelse 2020:1210.

SFS 2021:480

background image

9

5 § Ett värdepappersbolags rörelse ska organiseras och drivas på ett sådant
sätt att bolagets struktur, ansvarskedjor, förbindelser med andra företag och
ställning kan överblickas.

35 §11 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på

soliditet och likviditet, riskhantering, ersättningssystem och genomlysning samt
riktlinjer och instruktioner som avses i 3–8 §§,

2. värdepappersbolags mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt

resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

3. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och

tillämpa enligt 9 §,

4. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt

10 §,

5. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

11 §,

6. de processer för produktgodkännande och översyn ett värdepappers-

institut ska ha enligt 13 §,

7. den information ett värdepappersinstitut ska lämna enligt 14 § första

stycket,

8. de arrangemang ett värdepappersinstitut ska ha för att få information

och för att förstå egenskaperna hos finansiella instrument och den fastställda
målgruppen för instrumenten enligt 14 § andra stycket,

9. de arrangemang ett värdepappersinstitut som distribuerar finansiella

instrument ska ha för urvalet av finansiella instrument och tjänster som
erbjuds eller rekommenderas till kunder,

10. kraven för bedömning av kunskap och kompetens enligt 15 §,
11. dokumentation enligt 16 § och hur lång tid dokumentation ska sparas

enligt 20 §, och

12. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 21 §.

8 a kap.
9 §
12 När Finansinspektionen är den samordnande tillsynsmyndigheten, ska
inspektionen se till att samråd sker med sådana behöriga myndigheter som
avses i artikel 48 i värdepappersbolagsdirektivet eller artikel 116 i kapital-
täckningsdirektivet och de myndigheter som ansvarar för betydande filialer.

Inom fyra månader från det att Finansinspektionen eller en annan sam-

ordnande tillsynsmyndighet har överlämnat en koncernåterhämtningsplan
till de myndigheter som anges i 3 § tredje stycket, ska inspektionen försöka
komma överens med behöriga myndigheter som ingår i tillsynskollegiet för
koncernen om

1. granskningen och bedömningen av koncernåterhämtningsplanen,
2. huruvida en återhämtningsplan ska upprättas för ett individuellt värde-

pappersbolag eller ett utländskt värdepappersföretag som ingår i koncernen,
och

3. tillämpningen av åtgärder som avses i artikel 6.5 och 6.6 i krishante-

ringsdirektivet för att komma till rätta med väsentliga brister i planen eller
väsentliga hinder mot att genomföra den.

11 Senaste lydelse 2017:679.
12 Senaste lydelse 2015:1032.

SFS 2021:480

background image

10

Om myndigheterna kommer överens, ska Finansinspektionen i enlighet

med överenskommelsen fatta de beslut som behövs.

8 b kap.
2 §
13 Ett avtal om koncerninternt finansiellt stöd får ingås mellan å ena
sidan ett moderinstitut i en medlemsstat, ett moderinstitut inom EES, ett
finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag, ett holding-
företag med blandad verksamhet som är etablerat inom EES eller ett värde-
pappersinriktat holdingföretag, och å andra sidan ett dotterföretag.

Ett företag som anges i första stycket och som uppfyller förutsättningarna

för ingripande enligt 25 kap. 2 b §, får inte ingå ett avtal om koncerninternt
finansiellt stöd.

4 §14 Finansinspektionen ska godkänna ett avtal om koncerninternt finan-
siellt stöd, om stödet

1. i betydande grad avhjälper de finansiella svårigheterna i det företag

som tar emot det,

2. syftar till att bevara eller återställa den finansiella stabiliteten i koncer-

nen som helhet eller i något av företagen inom koncernen, och

3. inte äventyrar den finansiella stabiliteten i ett eller flera länder inom

EES, i synnerhet i det land där det stödgivande företaget finns.

Dessutom ska följande krav vara uppfyllda med avseende på det stöd-

givande företaget:

1. Det kan antas att ersättningen för stödet kommer att betalas och, om det

avser ett lån, även kapitalbeloppet återbetalas. Om stödet ges i form av en
garanti eller annan slags säkerhet, tillämpas samma villkor på den skuld som
uppkommer ifall garantin eller säkerheten utlöses.

2. Det finansiella stödet ges på sådana villkor att det stödgivande före-

tagets intressen gynnas.

3. Likviditeten eller solvensen i det stödgivande företaget äventyras inte

till följd av tillhandahållandet av det finansiella stödet.

4. Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller avseende

kapitalbas och likviditet i värdepappersbolagsdirektivet eller kapitaltäck-
ningsdirektivet samt de övriga krav som gäller enligt artikel 40 i värde-
pappersbolagsdirektivet eller artikel 104a i kapitaltäckningsdirektivet vid
tidpunkten för det finansiella stödet.

5. Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller för stora expone-

ringar.

6. Det finansiella stödet leder inte till att de krav som anges i 4 eller 5 inte

uppfylls.

7. Möjligheten till resolution av det stödgivande företaget äventyras inte

till följd av det finansiella stödet.

Finansinspektionen får bevilja undantag från kraven i andra stycket 4

och 5.

13 Senaste lydelse 2015:1032.
14 Senaste lydelse 2020:1210.

SFS 2021:480

background image

11

12 kap.
7 §
En börs som är aktiebolag ska ha ett aktiekapital som med hänsyn till
verksamhetens art och omfattning är tillräckligt stort. Vid bedömningen av
om aktiekapitalet är tillräckligt ska hänsyn tas även till andra finansiella
resurser som börsen har eller kan utnyttja. För en börs som är ekonomisk
förening gäller det som sägs om aktiekapital i stället summan av gjorda
medlemsinsatser och förlagsinsatser.

En börs som driver en handelsplattform ska ha ett startkapital enligt 3 kap.

6 § första stycket 3.

13 kap.
1 i §
15 En börs ska ha regler för minsta tillåtna prisändring för aktier, depå-
bevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instru-
ment som handlas på en reglerad marknad som börsen driver. Reglerna ska

1. kalibreras så att de återspeglar det aktuella finansiella instrumentets

likviditetsprofil och den genomsnittliga skillnaden mellan köp- och säljkurs,
med beaktande av möjligheten till rimligt stabila priser utan att i onödan
hindra ännu mindre skillnader, och

2. på lämpligt sätt justera minsta tillåtna prisändring för varje finansiellt

instrument.

Reglerna ska inte hindra matchning av order av stor omfattning på mitt-

punkten mellan aktuella köp- och säljbud.

23 kap.
4 §
16 Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en under-
sökning hos

1. ett värdepappersinstitut,
2. en börs,
3. en svensk leverantör av datarapporteringstjänster,
4. en clearingorganisation,
5. ett sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad

marknad från filial i Sverige, och

6. en emittent som enligt 16 kap. 1–3 §§ omfattas av skyldigheten enligt

samma kapitel att upprätta och offentliggöra regelbunden finansiell informa-
tion.

Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett anknutet

ombud eller hos ett företag som har fått i uppdrag av ett värdepappersinstitut
att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av
institutet.

Innan en undersökning genomförs hos ett utländskt företag som har inrättat

filial enligt 4 kap. 1 § första stycket 1, ska Finansinspektionen samråda med
behörig myndighet i det land inom EES som har auktoriserat det utländska
företaget.

15 Senaste lydelse 2017:679.
16 Senaste lydelse 2017:679.

SFS 2021:480

background image

12

25 kap.
1 d §
17 Finansinspektionen ska, utöver i de fall som anges i 1 a och 1 b §§,
ingripa mot någon som ingår i ett värdepappersbolags styrelse eller är dess
verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om värdepappers-
bolaget

1. har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att lämna falska

uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 § första stycket eller har tillåtit en

styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare för någon av dem
att åta sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att kraven
i 3 kap. 1 § första stycket 5 eller 6 eller någon av 8 kap. 8 b–8 d §§ eller i före-
skrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är uppfyllda,

3. åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §,
4. inte uppfyller kraven i någon av 8 kap. 3–6, 8 eller 8 f §§ eller i före-

skrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 35 § 1,

5. i strid med 8 a kap. 2 eller 3 § låter bli att upprätta eller lämna in en

återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan,

6. i strid med 8 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finan-

siellt stöd ska lämnas,

7. i strid med 23 kap. 3 c § låter bli att underrätta Finansinspektionen om

att värdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

8. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

9. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i
bolaget samt storleken på innehaven,

10. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i bolagets

kapitalbas i strid med artikel 28, 52 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa
artiklar förbjuder sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår
i kapitalbasen,

11. i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att

lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret,

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism, eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen,

13. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att
uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 11 i värdepappersbolagsförord-
ningen, i strid med artikel 54.1 b i den förordningen,

14. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar

ofullständig eller felaktig information om koncentrationsrisker, i strid med
artikel 54 i värdepappersbolagsförordningen,

15. utsätter sig för en koncentrationsrisk som överstiger gränserna i

artikel 37 i värdepappersbolagsförordningen,

16. vid upprepade tillfällen eller systematiskt, i strid med artikel 43 i

värdepappersbolagsförordningen, låter bli att hålla likvida tillgångar, eller

17. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig

information, i strid med bestämmelserna i del 6 i värdepappersbolagsförord-
ningen.

Om en sådan person som avses i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring

17 Senaste lydelse 2020:1210.

SFS 2021:480

background image

13

av aktier eller andelar i bolaget, ska första stycket 8 och 9 inte gälla för den
personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får göras endast om bolagets över-

trädelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het orsakat överträdelsen.

Ingripande görs genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser enligt första stycket 1, 2, 3, 8
eller 9, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör
i ett värdepappersbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.
2. Bestämmelsen i 8 kap. 1 a § tredje stycket gäller inte värdepappers-

bolag som vid ikraftträdandet uppfyller kriterierna för att vara ett litet och
icke-sammanlänkat värdepappersbolag.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

SFS 2021:480