SFS 2021:482 Lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

SFS2021-482.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:966) om kapital-
buffertar2

dels att 3 kap. 3 § och 6 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 6 kap. 3 § ska utgå,
dels att 1 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 8 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ska ha följande

lydelse.

1 kap.
2 §
3 I denna lag betyder

1. blandade finansiella moderholdingföretag inom EES: företag som

avses i artikel 4.1.33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om änd-
ring av förordning (EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen),

2. dotterföretag: sådant företag som avses i artikel 4.1.16 i tillsyns-

förordningen,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. ESRB: Europeiska systemrisknämnden enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotill-
syn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en euro-
peisk systemrisknämnd,

5. finansiella moderholdingföretag inom EES: företag som avses i

artikel 4.1.31 i tillsynsförordningen,

6. institut: kreditinstitut enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över

kreditinstitut och värdepappersbolag,

7. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

8. kärnprimärkapital: kapital som avses i artikel 50 i tillsynsför-

ordningen,

9. moderinstitut inom EES: företag som avses i artikel 4.1.29 i tillsynsför-

ordningen,

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Senaste lydelse av
3 kap. 3 § 2020:1212
6 kap. 3 § 2020:1212.
3 Senaste lydelse 2020:1212.

SFS

2021:482

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:482

10. primärkapital: primärkapital som avses i artikel 4.1.101 i tillsynsför-

ordningen,

11. på grupp- eller undergruppsnivå: det sätt som institut i enlighet med

bestämmelser om tillsyn på gruppnivå i artiklarna 6–24 i tillsynsförord-
ningen ska uppfylla ställda krav,

12. systemrisk: risk för en störning i det finansiella systemet som kan få

allvarliga negativa konsekvenser för det finansiella systemet och samhälls-
ekonomin,

13. systemviktigt institut: ett institut vars fallissemang eller bristande

funktion kan leda till systemrisk,

14. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

15. totalt riskvägt exponeringsbelopp: det belopp som avses i artikel 92 i

tillsynsförordningen, och

16. värdeöverföringar kopplade till kärnprimärkapitalet:
a) utbetalning i form av en kontant utdelning,
b) fondemission eller partiell fondemission eller överföring eller utdel-

ning av helt eller delvis betalda fondaktier eller andra kapitalinstrument som
anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

c) inlösen eller uppköp av egna aktier eller andelar eller andra kapital-

instrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

d) återbetalning av belopp som utbetalas med anknytning till kapital-

instrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

e) en överföring eller utdelning av poster som avses i artikel 26.1 b–e i

tillsynsförordningen.

6 kap.
7 §
4 Ett institut ska ha metoder som gör det möjligt att i enlighet med före-
skrifter som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § 9 fortlöpande beräkna insti-
tutets högsta förfogandebelopp.

8 kap.
1 §
5 Ett institut som inte uppfyller det kombinerade buffertkravet enligt
2 kap. 2 § eller kravet på bruttosoliditetsbuffert enligt artikel 92.1a i tillsyns-
förordningen ska till Finansinspektionen

1. i enlighet med föreskrifter som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § 9

rapportera högsta förfogandebelopp, och

2. inom fem arbetsdagar från den dag då det konstaterades att buffert-

kravet inte är uppfyllt lämna in en kapitalkonserveringsplan som visar hur
institutet inom rimlig tid åter ska uppnå kravet.

Om det med beaktande av arten och omfattningen av institutets verksam-

het finns skäl för det, får Finansinspektionen medge att kapitalkonserve-
ringsplanen ges in till inspektionen inom högst tio arbetsdagar.

10 kap.
1 §
6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

4 Senaste lydelse 2020:1212.
5 Senaste lydelse 2020:1212.
6 Senaste lydelse 2020:1212.

background image

3

SFS

2021:482

1. de principer som ska beaktas vid fastställandet och graderingen av

systemriskbufferten enligt 4 kap. 1 §,

2. fastställandet av geografisk tillhörighet hos exponeringar avseende

systemriskbufferten samt hur de geografiska systemriskbuffertkraven ska
sammanvägas,

3. hur systemriskbufferten ska beräknas enligt 4 kap. 2 § och vilka expo-

neringar bufferten får gälla,

4. bedömningsgrunder för när ett institut ska utses till globalt system-

viktigt eller ska flyttas till en högre kategori av globalt systemviktiga
institut,

5. hur övriga systemviktiga institut ska identifieras och hur bedömning av

tillhörande kapitalbuffertkrav ska ske enligt 5 kap. 3 och 4 §§,

6. vilka kreditexponeringar som i enlighet med 6 kap. 1 § ska beaktas vid

beräkningen av den kontracykliska kapitalbufferten,

7. beräkningen av det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffert-

värdena enligt 6 kap. 1 §,

8. skyldighet för instituten att ange sina kreditexponeringars geografiska

område,

9. hur högsta förfogandebelopp enligt 8 kap. 1 § ska beräknas och rappor-

teras,

10. de krav som en kapitalkonserveringsplan enligt 8 kap. 1 § ska upp-

fylla, och

11. underrättelseskyldigheten enligt 8 kap. 5 §.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)