SFS 2021:484 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

SFS2021-484.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska

skeppshypotekskassan

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 a § lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan ska ha följande lydelse.

3 a §2 Av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar framgår att
lagarna och bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ska tillämpas för Svenska skepps-
hypotekskassan.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Senaste lydelse 2014:971.

SFS

2021:484

Publicerad
den

5 juni 2021