SFS 2021:488 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS2021-488.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 7 § och 6 kap. 3 § lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska
ha följande lydelse.

5 kap.
7 §
2 Vid tillämpningen av denna lag ska artikel 434.2 i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om till-
synskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012
beaktas.

6 kap.
3 §
3 I kapitaltäckningsanalysen ska uppgifter lämnas om kapitalbasen och
kapitalbaskraven i enlighet med det som följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, eller
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den

27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring
av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014
och (EU) nr 806/2014.

Moderföretag som enligt någon av förordningarna ska uppfylla kraven i

förordningen på grundval av en grupps konsoliderade situation, ska lämna de
uppgifter som anges i första stycket beträffande gruppen.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Senaste lydelse 2014:975.
3 Senaste lydelse 2014:975.

SFS

2021:488

Publicerad
den

5 juni 2021