SFS 2021:490 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

SFS2021-490.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 11 § lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande lydelse.

4 kap.
11 §
2 Av var och en av Första�Fjärde AP-fondernas tillgångar, värderade
till marknadsvärdet, får högst tio procent utgöras av fondpapper eller andra
finansiella instrument utfärdade av en emittent eller av en grupp av emitten-
ter med inbördes anknytning. Denna begränsning gäller inte

1. svenska staten, en svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet,

och

2. utländska stater, centralbanker, utländska kommuner eller därmed jäm-

förliga samfälligheter, och andra emittenter, som får noll procent riskvikt
med stöd av schablonmetoden som enligt artikel 107 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav
för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ska tilläm-
pas för att beräkna kapitalkravet för kreditrisker.

Med grupp av emittenter med inbördes anknytning avses två eller flera

fysiska eller juridiska personer som utgör en helhet från risksynpunkt därför
att

1. någon av dem har direkt eller indirekt ägarinflytande över en eller flera

av de övriga i gruppen, eller

2. de utan att stå i sådant förhållande som avses i 1 har sådan inbördes

anknytning att någon eller samtliga av de övriga kan befaras råka i betal-
ningssvårigheter om en av dem drabbas av finansiella problem.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Senaste lydelse 2014:979.

SFS

2021:490

Publicerad
den

5 juni 2021