SFS 2021:492 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2021-492.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 5 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1 kap.
5 §
3 I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data-
tjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den
huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag
eller motsvarande utländska företag,

2. bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,
3. bankaktiebolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bank-

rörelse,

4. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att

utöva tillsyn över utländska kreditinstitut,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även

ett utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en
enda filial,

7. finansiellt institut: ett finansiellt institut enligt artikel 4.1.26 i tillsyns-

förordningen,

8. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses

i denna lag,

9. kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen,
10. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,
11. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att
utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG
och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamen-
tets och rådets direktiv (EU) 2019/2034.
3 Senaste lydelse 2020:1215.

SFS

2021:492

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:492

12. kreditmarknadsbolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva

finansieringsrörelse,

13. kreditmarknadsförening: en ekonomisk förening som har fått tillstånd

att driva finansieringsrörelse,

14. kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsbolag och kreditmarknads-

förening,

15. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar 10 procent
eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett
väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

16. medlemsbank: en ekonomisk förening som har fått tillstånd att driva

bankrörelse,

17. sparbank: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),
18. startkapital: det kapital som för kreditinstitut avses i artikel 4.51 i till-

synsförordningen,

19. utländskt bankföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva bankrörelse,

20. utländskt kreditföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva finansieringsrörelse,

21. utländskt kreditinstitut: ett utländskt bankföretag och ett utländskt

kreditföretag,

22. betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapital-

täckningsdirektivet,

23. blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21

i tillsynsförordningen,

24. blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES

etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföre-
tag till ett

a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

25. EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värde-

pappersföretag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige,

26. finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i till-

synsförordningen,

27. finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat

finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

28. holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt

artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

29. koncern:
a) i 6 a, 6 b och 15 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016)

om resolution,

b) i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra
juridiska personer än aktiebolag,

30. koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättas av ett moderföretag

inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en koncern som
omfattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa
koncernens eller ett i koncernen ingående kreditinstituts eller utländskt
kreditinstituts finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring
av den finansiella situationen,

background image

3

SFS

2021:492

31. krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning
och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och
rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprung-
liga lydelsen,

32. moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt

moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholding-
företag inom EES,

33. moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller

EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag
till ett

a) annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller
b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

som är etablerat i något land inom EES,

34. samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar

för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut
som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blan-
dade finansiella moderholdingföretag inom EES,

35. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

36. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet

har tillstånd att driva värdepappersrörelse, och

37. återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett kreditinstitut i syfte

att identifiera åtgärder som institutet avser att vidta för att bevara eller åter-
ställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av
den finansiella situationen.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)