SFS 2021:495 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

SFS2021-495.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2011:755) om
elektroniska pengar ska ha följande lydelse.

3 kap.
2 §
2 Ett institut för elektroniska pengar ska vid varje tidpunkt ha en
kapitalbas som lägst motsvarar startkapitalet enligt 1 § eller ett kapitalkrav
beräknat enligt 3 §. Institutets kapitalbas får inte underskrida det högsta av
dessa belopp.

Vid beräkningen av kapitalbasen och dess sammansättning ska Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om
tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012
tillämpas. Därutöver gäller följande vid beräkningen:

1. Ett institut för elektroniska pengar som tillhör samma grupp som ett

annat institut för elektroniska pengar, eller ett betalningsinstitut, ett kredit-
institut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag, en AIF-förvaltare som för-
valtar specialfonder, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag
får vid beräkning av kapitalbasen inte ta med sådana poster som ingår i
beräkningen av något av dessa företags kapitalbas.

2. Ett institut för elektroniska pengar som bedriver annan verksamhet i

enlighet med 5 § får vid beräkningen av kapitalbasen inte ta med sådana
poster som ingår i beräkningen av kapitalbasen i den andra verksamheten.

3. För ett institut för elektroniska pengar som har bytt redovisningsvaluta

får kapitalbasen inte understiga det högsta av de belopp som följer av 6 och
7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Senaste lydelse 2019:768.

SFS

2021:495

Publicerad
den

5 juni 2021