SFS 2021:496 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS2021-496.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 10 §, 7 kap. 4 och 6 §§ och
9 kap. 4 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
ska ha följande lydelse.

1 kap.
10 §
3 Med ett förvaringsinstituts behöriga myndigheter avses följande.
Om förvaringsinstitutet

1. är ett kreditinstitut med tillstånd som avses enligt Europaparlamentets

och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva
verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av
direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och
2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2019/2034: den myndighet som anges i 1 kap. 4 § lagen (2014:968) om sär-
skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag eller en annan myn-
dighet i ett annat land inom EES som utövar tillsyn över institut, institut för
elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2. är ett värdepappersföretag med tillstånd som avses enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader
för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av
direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direk-
tiv (EU) 2019/2034: de myndigheter som anges i 1 kap. 4 b §
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

3. är ett sådant institut som avses i 9 kap. 4 § första stycket 3: de myndig-

heter i institutets hemland som enligt nationell lag eller annan författning har
behörighet att utöva tillsyn över sådana institut,

4. är någon som avses i 9 kap. 7 §: de myndigheter i det land inom EES

där denne är etablerad och vilka, enligt nationell lag eller annan författning,
har behörighet att utöva tillsyn över denne, alternativt det officiella organ
som har behörighet att registrera eller utöva tillsyn över denne i enlighet med
yrkesetiska regler, eller

5. är utsett som förvaringsinstitut för en icke EES-baserad alternativ

investeringsfond enligt 9 kap. 5 § och inte omfattas av 1–4: de berörda

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av
alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och
förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2019/2034.
3 Senaste lydelse 2017:701.

SFS

2021:496

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:496

nationella myndigheterna i det land där förvaringsinstitutet har sitt stadge-
enliga säte.

7 kap.
4 §
4 En AIF-förvaltares kapitalbas får, trots det som anges i 2 och 3 §§,
inte understiga det belopp som framgår av artikel 13 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om till-
synskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU)
nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.
Vid tillämpningen av den artikeln ska det som anges där om värdepappers-
företag gälla för AIF-förvaltare.

Ett belopp motsvarande kapitalbasen ska investeras i likvida tillgångar

och får inte innehålla spekulativa positioner.

6 §5 Bestämmelser om tillsyn på gruppnivå finns i

– artiklarna 11–24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013,

– artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033,
– lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, och
– lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag.

9 kap.
4 §
6 Ett förvaringsinstitut för en EES-baserad alternativ investeringsfond
ska vara

1. ett kreditinstitut som
a) har stadgeenligt säte inom EES, och
b) har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU,

2. ett värdepappersföretag som
a) har stadgeenligt säte inom EES,
b) omfattas av kapitalkraven i enlighet med
– artikel 92 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013, eller

– artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033,

och

c) har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/65/EU, inbegripet för att tillhandahålla sidotjänster avseende förvaring
och handhavande av finansiella instrument för kunders räkning som avses i
punkt 1 i avsnitt B i bilaga I till direktivet, och som har egna medel motsva-
rande det startkapital som anges i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappers-
företag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen, eller

3. ett annat institut som står under fortlöpande tillsyn och som den 21 juli

2011 hör till de kategorier som har godtagits såsom förvaringsinstitut enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Förvaringsinstitutet ska vara etablerat i den alternativa investerings-

fondens hemland.

4 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
5 Senaste lydelse 2017:1147.
6 Senaste lydelse 2017:701.

background image

3

SFS

2021:496

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)