SFS 2021:497 Lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

SFS2021-497.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:484) om en databas för

övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2014:484) om en databas
för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ska ha följande
lydelse.

3 §2 I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med
stöd av

1. 6 kap. 9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank,

2. 9 kap. 3 § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler

och kontoföring av finansiella instrument,

3. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
4. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
5. 8 kap. 5 § första stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
6. 5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-

siella konglomerat,

7. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmark-

naden,

8. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
9. 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
10. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
11. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alterna-

tiva investeringsfonder,

12. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag,

13. 6 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkrings-

verksamhet i premiepensionssystemet,

14. 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
15. artiklarna 99–101, 394, 415, 416, 430 och 451 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav
för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och

16. artiklarna 54 och 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföre-
tag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013,
(EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Senaste lydelse 2019:769.

SFS

2021:497

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:497

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)