SFS 2021:499 Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

SFS2021-499.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 9 § lagen (2018:1219) om
försäkringsdistribution ska ha följande lydelse.

1 kap.
9 §
I denna lag betyder

1. anknuten försäkringsförmedlare: en försäkringsförmedlare som har

träffat avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att distribuera försäk-
ringsprodukter, om dessa produkter inte konkurrerar med varandra och
avtalet innebär att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhets-
skada enligt 4 kap. 16 §,

2. anknuten sidoverksam försäkringsförmedlare: en sidoverksam försäk-

ringsförmedlare som har träffat avtal med ett eller flera försäkringsföretag
eller försäkringsförmedlare om att distribuera sådana försäkringsprodukter
som anges i 20 b och c, om avtalet innebär att försäkringsföretaget eller
försäkringsförmedlaren är ansvarig för ren förmögenhetsskada enligt 4 kap.
16 §,

3. behörig myndighet: en utländsk myndighet eller annat utländskt organ

som har behörighet att besluta om tillstånd för eller registrering av försäk-
ringsförmedlare eller att utöva tillsyn över försäkringsförmedlare,

4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
5. EES-försäkringsförmedlare: en utländsk försäkringsförmedlare vars

hemland är ett annat land inom EES och som omfattas av försäkrings-
distributionsdirektivet,

6. ersättning: en provision, avgift eller annan betalning, inbegripet en

ekonomisk ersättning av något slag eller eventuell annan finansiell eller
icke-finansiell förmån eller ett incitament, som erbjuds eller betalas ut med
avseende på försäkringsdistribution,

7. filial: en försäkringsförmedlares agentur eller filial som ligger i ett

annat land inom EES än hemlandet,

8. försäkringsbaserad investeringsprodukt: en försäkring med ett för-

fallo- eller återköpsvärde som helt eller delvis är direkt eller indirekt expo-
nerat mot marknadsvolatilitet, med undantag för

a) skadeförsäkring,
b) livförsäkring där ersättning enligt avtalet endast betalas ut vid dödsfall

eller vid invaliditet till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning,
och

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

SFS

2021:499

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:499

c) pensionsförsäkring,
9. försäkringsdistributionsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411,

10. försäkringsdistributör: en försäkringsförmedlare eller ett försäkrings-

företag,

11. försäkringsförmedlare: en fysisk eller juridisk person, med undantag för

försäkringsföretag eller deras anställda, som mot ersättning bedriver försäk-
ringsdistribution,

12. försäkringsförmedlare från tredjeland: en försäkringsförmedlare vars

hemland inte omfattas av försäkringsdistributionsdirektivet,

13. hemland:
a) om försäkringsförmedlaren är en fysisk person, det land där förmed-

laren har sin hemvist,

b) om försäkringsförmedlaren är en juridisk person, det land där förmed-

larens säte ligger, eller, om förmedlaren enligt nationell rätt inte har något
säte, det land där förmedlarens huvudkontor ligger,

14. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av före-
taget,

15. nära förbindelser: det som avses i 1 kap. 14 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043), med den skillnaden att det som anges där om försäkringsföre-
tag i stället ska avse försäkringsförmedlare,

16. pensionsförsäkring: försäkringsavtal som har som främsta syfte att ge

inkomst vid pensionering och som berättigar den försäkrade till vissa ersätt-
ningar,

17. professionell kund: en kund som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden,

18. rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys: sådan råd-

givning som avses i 4 kap. 2 §,

19. rådgivning: tillhandahållande av en personlig rekommendation till en

kund, antingen på kundens begäran eller på initiativ av försäkringsdistribu-
tören, i fråga om ett eller flera försäkringsavtal,

20. sidoverksam försäkringsförmedlare: en försäkringsförmedlare – utom

kreditinstitut och värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 och
4.1.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den
26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning
(EU) nr 648/2012 – som bedriver försäkringsdistribution som sidoverksam-
het, under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) den har inte försäkringsdistribution som huvudsaklig yrkesverksamhet,
b) den distribuerar bara vissa försäkringsprodukter som kompletterar en

vara eller en tjänst, och

c) de berörda försäkringsprodukterna omfattar inte livförsäkring eller

ansvarsförsäkring, utom när sådant skydd kompletterar den vara eller tjänst
som förmedlaren bedriver som huvudsaklig yrkesverksamhet,

21. skadeförsäkring: en försäkring som är hänförlig till någon av de

försäkringsklasser som anges i 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen,

22. stora risker: det som avses i 3 kap. 16 § andra och tredje styckena

försäkringsrörelselagen,

23. tjänstepensionsförsäkring: en livförsäkring som har samband med

yrkesutövning och där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp
eller periodiska utbetalningar) beror av att en eller flera personer uppnår

background image

3

SFS

2021:499

eller förväntas uppnå en viss ålder samt försäkringar som meddelas som
tillägg till sådana försäkringar,

24. svensk fysisk person och svensk juridisk person: en fysisk eller juridisk

person vars hemland är Sverige,

25. varaktigt medium: ett medel som
a) gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till kunden

personligen, på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden under
en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informa-
tionen, och

b) tillåter oförändrad återgivning av den bevarade informationen, och
26. värdland: det land inom EES där en försäkringsförmedlare har en

permanent närvaro eller ett etableringsställe eller tillhandahåller tjänster,
och som inte är förmedlarens hemland.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)