SFS 2021:505 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2021-505.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver1 att 1 kap. 7 § förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1 kap.
7 §
2 Bestämmelser om Finansinspektionens översyn och utvärdering av
kreditinstitut finns i 9 § förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och
kapitalbuffertar.

Om Finansinspektionen avser att med stöd av 15 kap. 1 § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse förelägga ett kreditinstitut att
lämna extra och mer frekvent rapportering, gäller förutsättningarna enligt
artikel 104.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av
den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om
tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upp-
hävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (kapitaltäcknings-
direktivet).

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn
av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2020:1216.

SFS

2021:505

Publicerad
den

5 juni 2021