SFS 2021:506 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

SFS2021-506.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:AKWHGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:KMUKQO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DGZUXC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;font-family:BCDHEE+Calibri;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft211{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft212{font-size:16px;line-height:30px;font-family:BCDHEE+Calibri;color:#000000;} .ft213{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:UMAZHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:HQAWIP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:WQKGLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2007:572) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver1 att 5 kap. 24 ��, 5 a kap. 1 � och 6 kap. 1 � f�rord-<br/>ningen (2007:572) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>5 kap. <br/>2 �</b>2 Finansinspektionen ska �rligen l�mna Europeiska v�rdepappers- och <br/>marknadsmyndigheten de uppgifter som framg�r av artikel 71.4 i Europa-<br/>parlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om mark-<br/>nader f�r finansiella instrument och om �ndring av direktiv 2002/92/EG och <br/>av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets <br/>direktiv (EU) 2019/2034 (direktivet om marknader f�r finansiella instru-<br/>ment). </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 �</b>3 Finansinspektionen ska samla in uppgifter som v�rdepappersbolag <br/>ska offentligg�ra om m�ngfaldspolicyn och l�mna dessa till Europeiska <br/>bankmyndigheten, i enlighet med artikel 91.11 i Europaparlamentets och <br/>r�dets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om beh�righet att ut�va <br/>verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om �ndring av <br/>direktiv 2002/87/EG och om upph�vande av direktiven 2006/48/EG och <br/>2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) <br/>2019/2034 (kapitalt�ckningsdirektivet). </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 �</b>4 Finansinspektionen ska underr�tta Europeiska bankmyndigheten i <br/>den utstr�ckning som f�ljer av Europaparlamentets och r�dets direktiv <br/>2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�ttande av en ram f�r �terh�mtning <br/>och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring av <br/>r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv <br/>2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, <br/>2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och <br/>r�dets f�rordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen <br/>enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034 (krishante-<br/>ringsdirektivet).</p> <p style="position:absolute;top:997px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn <br/>av v�rdepappersf�retag och om �ndring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, <br/>2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen. <br/>2 Senaste lydelse 2018:2032. <br/>3 Senaste lydelse 2020:1217. <br/>4 Senaste lydelse 2015:1038. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2021:506</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">5 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:506</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>5 a kap. <br/>1 �</b>5 Finansinspektionen ska p� sin webbplats tillhandah�lla den informa-<br/>tion som ska offentligg�ras enligt artikel 71 i direktivet om marknader f�r <br/>finansiella instrument och artikel 112 i krishanteringsdirektivet. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>6 kap. <br/>1 �</b>6 Finansinspektionen f�r i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rdepappers-<br/>marknaden meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. vilka f�rh�llanden som ska redovisas i ett s�dant avtal som avses i</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">definitionen av anknutet ombud i 1 kap. 4 b �, </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. vilka som �r anm�lningsskyldiga enligt 1 kap. 15 � och vad en f�rteck-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ning enligt 1 kap. 16 � ska inneh�lla, </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. inneh�llet i en ans�kan om tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse, en</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">reglerad marknad eller clearingverksamhet eller tillhandah�lla datarapporte-<br/>ringstj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. vilka uppgifter, ut�ver vad som framg�r av denna f�rordning, en an-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">s�kan, anm�lan eller underr�ttelse ska inneh�lla samt vilka uppgifter som <br/>samtidigt ska l�mnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket, </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. vilka krav som enligt 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 �</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">andra stycket 1 ska st�llas p� den som ska ing� i styrelsen eller vara verk-<br/>st�llande direkt�r i ett v�rdepappersbolag, eller vara ers�ttare f�r n�gon av <br/>dem och p� styrelsen i dess helhet, </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft211">6. vilka poster som f�r r�knas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 �,<br/>7. inneh�llet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 �, 4 kap. 5 �, 5 kap. 1,</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">4 eller 8 �, 10 kap. 3 �, 12 kap. 8 � eller 19 kap. 11 �, </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">8. vad svenska v�rdepappersinstitut och utl�ndska v�rdepappersf�retag</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">ska iaktta enligt 6 kap. 1 � vid anm�lan om registrering och kontroll av <br/>anknutna ombud, </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">9. vilka �tg�rder ett v�rdepappersbolag ska vidta f�r att uppfylla de krav</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">p� soliditet och likviditet, riskhantering, ers�ttningssystem och genomlys-<br/>ning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 8 kap. 38 ��, </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">10. v�rdepappersbolags respektive b�rsers m�ngfaldspolicy vid tills�ttan-</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">det av styrelse samt resurser f�r introduktion och utbildning av styrelseleda-<br/>m�ter, </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">11. de riktlinjer, regler och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska uppr�tta</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">och till�mpa enligt 8 kap. 9 �, </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">12. vilka system, resurser och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska ha enligt</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">8 kap. 10 �, </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">13. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">i 8 kap. 11 �, </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">14. de processer f�r produktgodk�nnande och �versyn ett v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">institut ska ha enligt 8 kap. 13 �, </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">15. den information ett v�rdepappersinstitut ska l�mna enligt 8 kap. 14 �</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">16. de arrangemang ett v�rdepappersinstitut ska ha f�r att f� information</p> <p style="position:absolute;top:989px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">och f�r att f�rst� egenskaperna hos finansiella instrument och den fastst�llda <br/>m�lgruppen f�r instrumenten enligt 8 kap. 14 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">17. de arrangemang ett v�rdepappersinstitut som distribuerar finansiella</p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">instrument ska ha f�r urvalet av finansiella instrument och tj�nster som <br/>erbjuds eller rekommenderas till kunder, </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft213">5 Senaste lydelse 2017:712. <br/>6 Senaste lydelse 2020:1217. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2021:506</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33">18. kraven f�r bed�mning av kunskap och kompetens enligt 8 kap. 15 �,<br/>19. dokumentation enligt 8 kap. 16 � och hur l�ng tid dokumentation ska</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">sparas enligt 8 kap. 20 �, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">20. �vervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 21 � och</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">13 kap. 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">21. vad en �terh�mtningsplan enligt 8 a kap. 2 � och en koncern�terh�mt-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">ningsplan enligt 8 a kap. 3 � ska inneh�lla, n�r planerna ska uppr�ttas och <br/>hur ofta de ska uppdateras, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">22. vad det beslut som styrelsen i det st�dgivande f�retaget fattar enligt</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">8 b kap. 8 � ska inneh�lla, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33">23. offentligg�randet av information enligt 8 b kap. 16 �,<br/>24. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">i 9 kap. 1 �, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33">25. p� vilket s�tt information enligt 9 kap. 19 � ska l�mnas till kunderna,<br/>26. kriterierna f�r att bed�ma vilka ers�ttningar och f�rm�ner ett v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">pappersinstitut f�r l�mna till eller ta emot av n�gon annan �n kunden samt <br/>vilka uppgifter som ska l�mnas till kunden om ers�ttningar och f�rm�ner <br/>som institutet l�mnar till eller tar emot av n�gon annan �n kunden enligt <br/>9 kap. 21 �, </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">27. tidpunkt, omfattning och riktlinjer f�r �terbetalning till kunden av</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">mottagna ers�ttningar eller f�rm�ner enligt 9 kap. 22 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">28. kriterierna f�r att bed�ma vilka icke-monet�ra f�rm�ner ett v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">pappersinstitut f�r ta emot och beh�lla n�r det tillhandah�ller investerings-<br/>r�dgivning p� oberoende grund eller portf�ljf�rvaltning enligt 9 kap. 22 � <br/>andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">29. villkoren f�r att ett v�rdepappersinstitut ska f� ta emot investerings-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">analyser fr�n en tredjepart utan att det �r att betrakta som en ers�ttning eller <br/>f�rm�n enligt 9 kap. 21 eller 22 �, </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">30. undantag fr�n skyldigheten att offentligg�ra en order enligt 9 kap.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">39 �, </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33">31. hantering av finansiella instrument enligt 9 kap. 40 �,<br/>32. hantering av medel enligt 9 kap. 41 �,<br/>33. mottagande av medel p� konto samt bolagets eller f�retagets system</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r hantering av vissa uppgifter enligt 9 kap. 42 �, </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">34. vilka �tg�rder ett v�rdepappersinstitut ska vidta f�r att s�kerst�lla att</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">det f�ljer f�rbudet i 9 kap. 43 �, </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">35. vilka begr�nsningar som ska g�lla vid st�llande av s�kerhet enligt</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">9 kap. 44 � tredje meningen, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33">36. tillhandah�llande av tj�nster till en j�vskrets som avses i 9 kap. 45 �,<br/>37. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 � g�ller f�r utgivare av</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">vissa �verl�tbara v�rdepapper som handlas p� en handelsplattform, </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">38. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rlagsinsatser samt kravet p� startkapital enligt 12 kap. 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">39. handelsregler f�r en reglerad marknad i fr�ga om aktiebolags f�rv�rv</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">och �verl�telse av egna aktier vid den reglerade marknaden, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">40. disciplinn�mnd och handl�ggningen av disciplin�renden enligt</p> <p style="position:absolute;top:991px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">13 kap., </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33">41. �vervakningen av deltagarna i handeln p� en reglerad marknad,<br/>42. den informationsplikt som enligt 15 kap. g�ller f�r emittenter av �ver-</p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">l�tbara v�rdepapper som �r upptagna till handel p� en reglerad marknad eller <br/>f�r vilka ans�kan om upptagande till handel l�mnats in, </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft33">43. b�rsens �vervakning enligt 15 kap. 9 �,<br/>44. villkoren f�r inregistrering enligt 15 kap. 12 �,</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2021:506</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">45. kvantitativa tr�skelv�rden (positionslimiter) f�r den nettoposition</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">som en fysisk eller juridisk person f�r inneha i r�varuderivat som handlas p� <br/>en handelsplats och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa enligt <br/>15 a kap. 14 ��, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">46. vad som kr�vs f�r att best�mmelser om �rs- och koncernredovisning</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">samt halv�rsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanf�r EES <br/>ska f� till�mpas enligt 16 kap. 11 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">47. �vervakningen av regelbunden finansiell information vid ett �vervak-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">ningsorgan som avses i 16 kap. 12 �, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">48. inneh�llet, omfattningen och fullg�randet av s�dan rapportering som</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">avses i 16 kap. 15 �, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">49. hur och p� vilket spr�k s�dan information som avses i 17 kap. 1 � ska</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">offentligg�ras, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft44">50. hur information ska l�mnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 �,<br/>51. f�ruts�ttningarna f�r att s�dana krav i en utl�ndsk reglering som avses</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">i 18 kap. 8 � ska anses motsvara best�mmelserna i 18 kap. 36 ��, </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">52. f�ruts�ttningarna f�r att s�dana krav i en utl�ndsk reglering som avses</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">i 18 kap. 9 � ska anses motsvara best�mmelserna i 18 kap. 1012 ��, </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">53. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">och f�rlagsinsatser enligt 19 kap. 8 �, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">54. vad en clearingorganisation ska iaktta i fr�ga om it-verksamhet och</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">informationss�kerhet f�r att tillgodose de s�kerhetskrav som �r f�renade <br/>med verksamheten enligt 20 kap. 1 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft44">55. s�kerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4 ��,<br/>56. vilka upplysningar ett f�retag ska l�mna till Finansinspektionen enligt</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">23 kap. 2 � f�rsta och andra styckena och n�r upplysningarna ska l�mnas, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">57. att vissa uppgifter som enligt 23 kap. 2 � f�rsta stycket ska l�mnas till</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionen i st�llet ska l�mnas till Statistiska centralbyr�n, </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">58. hur skyldigheten att l�mna uppgifter till Finansinspektionen enligt</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">23 kap. 3 � och artikel 26.6 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) <br/>2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets <br/>och r�dets direktiv 2014/65/EU vad g�ller organisatoriska krav och villkor <br/>f�r verksamheten i v�rdepappersf�retag, och definitioner f�r till�mpning av <br/>det direktivet ska fullg�ras, </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">59. vilka v�rdepappersbolag som ska uppr�tta register som avses i 23 kap.</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">3 d �, vad registren ska inneh�lla och n�r v�rdepappersbolagen ska ge in <br/>registren f�r olika typer av avtal, </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">60. l�pande bokf�ring, �rsbokslut och �rsredovisning hos b�rser,</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">clearingorganisationer och s�dana utl�ndska f�retag som har tillst�nd att <br/>driva en reglerad marknad fr�n filial i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">61. att information och referensuppgifter f�r finansiella instrument som</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">ska l�mnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i Europa-<br/>parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 <br/>om marknader f�r finansiella instrument och om �ndring av f�rordning (EU) <br/>nr 648/2012 i st�llet ska l�mnas till Europeiska v�rdepappers- och mark-<br/>nadsmyndigheten, och </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">62. produktingripande enligt artikel 42 i Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rordning (EU) nr 600/2014. </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 26 juni 2021. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft50">5 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2021:506</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">�SA LINDHAGEN </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft53">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2007:572) om

v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver1 att 5 kap. 24 ��, 5 a kap. 1 � och 6 kap. 1 � f�rord-
ningen (2007:572) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.
2 �
2 Finansinspektionen ska �rligen l�mna Europeiska v�rdepappers- och
marknadsmyndigheten de uppgifter som framg�r av artikel 71.4 i Europa-
parlamentets och r�dets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om mark-
nader f�r finansiella instrument och om �ndring av direktiv 2002/92/EG och
av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets
direktiv (EU) 2019/2034 (direktivet om marknader f�r finansiella instru-
ment).

3 �3 Finansinspektionen ska samla in uppgifter som v�rdepappersbolag
ska offentligg�ra om m�ngfaldspolicyn och l�mna dessa till Europeiska
bankmyndigheten, i enlighet med artikel 91.11 i Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om beh�righet att ut�va
verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om �ndring av
direktiv 2002/87/EG och om upph�vande av direktiven 2006/48/EG och
2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU)
2019/2034 (kapitalt�ckningsdirektivet).

4 �4 Finansinspektionen ska underr�tta Europeiska bankmyndigheten i
den utstr�ckning som f�ljer av Europaparlamentets och r�dets direktiv
2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inr�ttande av en ram f�r �terh�mtning
och resolution av kreditinstitut och v�rdepappersf�retag och om �ndring av
r�dets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och
r�dets f�rordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034 (krishante-
ringsdirektivet).

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn
av v�rdepappersf�retag och om �ndring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2018:2032.
3 Senaste lydelse 2020:1217.
4 Senaste lydelse 2015:1038.

SFS

2021:506

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:506

5 a kap.
1 �
5 Finansinspektionen ska p� sin webbplats tillhandah�lla den informa-
tion som ska offentligg�ras enligt artikel 71 i direktivet om marknader f�r
finansiella instrument och artikel 112 i krishanteringsdirektivet.

6 kap.
1 �
6 Finansinspektionen f�r i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rdepappers-
marknaden meddela f�reskrifter om

1. vilka f�rh�llanden som ska redovisas i ett s�dant avtal som avses i

definitionen av anknutet ombud i 1 kap. 4 b �,

2. vilka som �r anm�lningsskyldiga enligt 1 kap. 15 � och vad en f�rteck-

ning enligt 1 kap. 16 � ska inneh�lla,

3. inneh�llet i en ans�kan om tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse, en

reglerad marknad eller clearingverksamhet eller tillhandah�lla datarapporte-
ringstj�nster,

4. vilka uppgifter, ut�ver vad som framg�r av denna f�rordning, en an-

s�kan, anm�lan eller underr�ttelse ska inneh�lla samt vilka uppgifter som
samtidigt ska l�mnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket,

5. vilka krav som enligt 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 �

andra stycket 1 ska st�llas p� den som ska ing� i styrelsen eller vara verk-
st�llande direkt�r i ett v�rdepappersbolag, eller vara ers�ttare f�r n�gon av
dem och p� styrelsen i dess helhet,

6. vilka poster som f�r r�knas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 �,
7. inneh�llet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 �, 4 kap. 5 �, 5 kap. 1,

4 eller 8 �, 10 kap. 3 �, 12 kap. 8 � eller 19 kap. 11 �,

8. vad svenska v�rdepappersinstitut och utl�ndska v�rdepappersf�retag

ska iaktta enligt 6 kap. 1 � vid anm�lan om registrering och kontroll av
anknutna ombud,

9. vilka �tg�rder ett v�rdepappersbolag ska vidta f�r att uppfylla de krav

p� soliditet och likviditet, riskhantering, ers�ttningssystem och genomlys-
ning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 8 kap. 38 ��,

10. v�rdepappersbolags respektive b�rsers m�ngfaldspolicy vid tills�ttan-

det av styrelse samt resurser f�r introduktion och utbildning av styrelseleda-
m�ter,

11. de riktlinjer, regler och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska uppr�tta

och till�mpa enligt 8 kap. 9 �,

12. vilka system, resurser och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska ha enligt

8 kap. 10 �,

13. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna

i 8 kap. 11 �,

14. de processer f�r produktgodk�nnande och �versyn ett v�rdepappers-

institut ska ha enligt 8 kap. 13 �,

15. den information ett v�rdepappersinstitut ska l�mna enligt 8 kap. 14 �

f�rsta stycket,

16. de arrangemang ett v�rdepappersinstitut ska ha f�r att f� information

och f�r att f�rst� egenskaperna hos finansiella instrument och den fastst�llda
m�lgruppen f�r instrumenten enligt 8 kap. 14 � andra stycket,

17. de arrangemang ett v�rdepappersinstitut som distribuerar finansiella

instrument ska ha f�r urvalet av finansiella instrument och tj�nster som
erbjuds eller rekommenderas till kunder,

5 Senaste lydelse 2017:712.
6 Senaste lydelse 2020:1217.

background image

3

SFS

2021:506

18. kraven f�r bed�mning av kunskap och kompetens enligt 8 kap. 15 �,
19. dokumentation enligt 8 kap. 16 � och hur l�ng tid dokumentation ska

sparas enligt 8 kap. 20 �,

20. �vervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 21 � och

13 kap. 7 �,

21. vad en �terh�mtningsplan enligt 8 a kap. 2 � och en koncern�terh�mt-

ningsplan enligt 8 a kap. 3 � ska inneh�lla, n�r planerna ska uppr�ttas och
hur ofta de ska uppdateras,

22. vad det beslut som styrelsen i det st�dgivande f�retaget fattar enligt

8 b kap. 8 � ska inneh�lla,

23. offentligg�randet av information enligt 8 b kap. 16 �,
24. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna

i 9 kap. 1 �,

25. p� vilket s�tt information enligt 9 kap. 19 � ska l�mnas till kunderna,
26. kriterierna f�r att bed�ma vilka ers�ttningar och f�rm�ner ett v�rde-

pappersinstitut f�r l�mna till eller ta emot av n�gon annan �n kunden samt
vilka uppgifter som ska l�mnas till kunden om ers�ttningar och f�rm�ner
som institutet l�mnar till eller tar emot av n�gon annan �n kunden enligt
9 kap. 21 �,

27. tidpunkt, omfattning och riktlinjer f�r �terbetalning till kunden av

mottagna ers�ttningar eller f�rm�ner enligt 9 kap. 22 � f�rsta stycket,

28. kriterierna f�r att bed�ma vilka icke-monet�ra f�rm�ner ett v�rde-

pappersinstitut f�r ta emot och beh�lla n�r det tillhandah�ller investerings-
r�dgivning p� oberoende grund eller portf�ljf�rvaltning enligt 9 kap. 22 �
andra stycket,

29. villkoren f�r att ett v�rdepappersinstitut ska f� ta emot investerings-

analyser fr�n en tredjepart utan att det �r att betrakta som en ers�ttning eller
f�rm�n enligt 9 kap. 21 eller 22 �,

30. undantag fr�n skyldigheten att offentligg�ra en order enligt 9 kap.

39 �,

31. hantering av finansiella instrument enligt 9 kap. 40 �,
32. hantering av medel enligt 9 kap. 41 �,
33. mottagande av medel p� konto samt bolagets eller f�retagets system

f�r hantering av vissa uppgifter enligt 9 kap. 42 �,

34. vilka �tg�rder ett v�rdepappersinstitut ska vidta f�r att s�kerst�lla att

det f�ljer f�rbudet i 9 kap. 43 �,

35. vilka begr�nsningar som ska g�lla vid st�llande av s�kerhet enligt

9 kap. 44 � tredje meningen,

36. tillhandah�llande av tj�nster till en j�vskrets som avses i 9 kap. 45 �,
37. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 � g�ller f�r utgivare av

vissa �verl�tbara v�rdepapper som handlas p� en handelsplattform,

38. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och

f�rlagsinsatser samt kravet p� startkapital enligt 12 kap. 7 �,

39. handelsregler f�r en reglerad marknad i fr�ga om aktiebolags f�rv�rv

och �verl�telse av egna aktier vid den reglerade marknaden,

40. disciplinn�mnd och handl�ggningen av disciplin�renden enligt

13 kap.,

41. �vervakningen av deltagarna i handeln p� en reglerad marknad,
42. den informationsplikt som enligt 15 kap. g�ller f�r emittenter av �ver-

l�tbara v�rdepapper som �r upptagna till handel p� en reglerad marknad eller
f�r vilka ans�kan om upptagande till handel l�mnats in,

43. b�rsens �vervakning enligt 15 kap. 9 �,
44. villkoren f�r inregistrering enligt 15 kap. 12 �,

background image

4

SFS

2021:506

45. kvantitativa tr�skelv�rden (positionslimiter) f�r den nettoposition

som en fysisk eller juridisk person f�r inneha i r�varuderivat som handlas p�
en handelsplats och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa enligt
15 a kap. 14 ��,

46. vad som kr�vs f�r att best�mmelser om �rs- och koncernredovisning

samt halv�rsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanf�r EES
ska f� till�mpas enligt 16 kap. 11 � f�rsta stycket,

47. �vervakningen av regelbunden finansiell information vid ett �vervak-

ningsorgan som avses i 16 kap. 12 �,

48. inneh�llet, omfattningen och fullg�randet av s�dan rapportering som

avses i 16 kap. 15 �,

49. hur och p� vilket spr�k s�dan information som avses i 17 kap. 1 � ska

offentligg�ras,

50. hur information ska l�mnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 �,
51. f�ruts�ttningarna f�r att s�dana krav i en utl�ndsk reglering som avses

i 18 kap. 8 � ska anses motsvara best�mmelserna i 18 kap. 36 ��,

52. f�ruts�ttningarna f�r att s�dana krav i en utl�ndsk reglering som avses

i 18 kap. 9 � ska anses motsvara best�mmelserna i 18 kap. 1012 ��,

53. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser

och f�rlagsinsatser enligt 19 kap. 8 �,

54. vad en clearingorganisation ska iaktta i fr�ga om it-verksamhet och

informationss�kerhet f�r att tillgodose de s�kerhetskrav som �r f�renade
med verksamheten enligt 20 kap. 1 � f�rsta stycket,

55. s�kerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4 ��,
56. vilka upplysningar ett f�retag ska l�mna till Finansinspektionen enligt

23 kap. 2 � f�rsta och andra styckena och n�r upplysningarna ska l�mnas,

57. att vissa uppgifter som enligt 23 kap. 2 � f�rsta stycket ska l�mnas till

Finansinspektionen i st�llet ska l�mnas till Statistiska centralbyr�n,

58. hur skyldigheten att l�mna uppgifter till Finansinspektionen enligt

23 kap. 3 � och artikel 26.6 i kommissionens delegerade f�rordning (EU)
2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets
och r�dets direktiv 2014/65/EU vad g�ller organisatoriska krav och villkor
f�r verksamheten i v�rdepappersf�retag, och definitioner f�r till�mpning av
det direktivet ska fullg�ras,

59. vilka v�rdepappersbolag som ska uppr�tta register som avses i 23 kap.

3 d �, vad registren ska inneh�lla och n�r v�rdepappersbolagen ska ge in
registren f�r olika typer av avtal,

60. l�pande bokf�ring, �rsbokslut och �rsredovisning hos b�rser,

clearingorganisationer och s�dana utl�ndska f�retag som har tillst�nd att
driva en reglerad marknad fr�n filial i Sverige,

61. att information och referensuppgifter f�r finansiella instrument som

ska l�mnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i Europa-
parlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014
om marknader f�r finansiella instrument och om �ndring av f�rordning (EU)
nr 648/2012 i st�llet ska l�mnas till Europeiska v�rdepappers- och mark-
nadsmyndigheten, och

62. produktingripande enligt artikel 42 i Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EU) nr 600/2014.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 26 juni 2021.

background image

5

SFS

2021:506

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

;