SFS 2021:507 Förordning om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

SFS2021-507.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn

och kapitalbuffertar

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2014:993) om särskild till-
syn och kapitalbuffertar

dels att 2, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 17–19 och 21 §§ och rubriken närmast före

21 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande lydelse.

2 §2 I denna förordning betyder

1. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som utövar tillsyn över
kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar eller mot-
svarande utländska företag,

2. institut:
a) i 18 §, detsamma som i 1 kap. 2 § 6 lagen (2014:966) om kapital-

buffertar, och

b) i övrigt, detsamma som i 1 kap. 2 § första stycket 5 lagen (2014:968)

om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i
kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och
2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2019/2034,

4. systemviktigt institut: detsamma som i 1 kap. 2 § 13 lagen om kapital-

buffertar,

5. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

6. värdepappersbolagsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföre-
tag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen, och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn
av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2020:1218.

SFS

2021:507

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:507

7. värdepappersbolagsförordningen: Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för
värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010,
(EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

Termer och uttryck i övrigt som används i denna förordning har samma

betydelse som i lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-
pappersbolag.

3 §3 Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla

1. de lagar och andra författningar och allmänna råd som har beslutats för

att genomföra kapitaltäckningsdirektivet och värdepappersbolagsdirektivet,

2. information om i vilken utsträckning de valmöjligheter som finns i

kapitaltäckningsdirektivet, värdepappersbolagsförordningen och värde-
pappersbolagsdirektivet har utnyttjats,

3. de allmänna kriterier och metoder som tillämpas vid översyns- och

utvärderingsprocessen enligt 9 §,

4. sammanställda statistiska uppgifter om antalet kreditinstitut och värde-

pappersbolag, kapitalkrav och andra centrala aspekter som rör tillsynen över
sådana företag,

5. sådan information enligt artikel 144 i kapitaltäckningsdirektivet som

rör tillämpningen av vissa bestämmelser i tillsynsförordningen,

6. den information som ska offentliggöras enligt artiklarna 68, 131.12,

133.13 och 143.1 d i kapitaltäckningsdirektivet, och

7. den information som ska offentliggöras enligt artikel 20 i värde-

pappersbolagsdirektivet.

7 § Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Europe-
iska systemrisknämnden, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska
unionens råd i den utsträckning som följer av kapitaltäckningsdirektivet.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Europeiska

bankmyndigheten, medlemsstaternas centralbanker, det europeiska central-
bankssystemet, Europeiska centralbanken och offentliga myndigheter med
ansvar för att övervaka betalnings- och avvecklingssystem i den utsträck-
ning som följer av värdepappersbolagsdirektivet.

9 §4 Finansinspektionen ska i sin tillsyn följa de bestämmelser om över-
syns- och utvärderingsprocess som finns i artiklarna 97–101 i kapitaltäck-
ningsdirektivet och artikel 36 i värdepappersbolagsdirektivet.

Om Finansinspektionen beslutar om särskilda kapitalbaskrav enligt 2 kap.

1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-
pappersbolag, gäller förutsättningarna enligt artikel 104a.2 och 104a.3 i
kapitaltäckningsdirektivet.

10 § Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommel-
ser som följer av

1. artikel 115.1 i kapitaltäckningsdirektivet, och
2. artiklarna 16 och 48 i värdepappersbolagsdirektivet.
Första stycket gäller inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller

Utrikesnämndens medverkan.

3 Senaste lydelse 2020:1218.
4 Senaste lydelse 2020:1218.

background image

3

SFS

2021:507

12 § Finansinspektionen ska vid utarbetandet av ett sådant program för
tillsynsgranskning som avses i artikel 99 i kapitaltäckningsdirektivet beakta
den information som lämnats av behöriga myndigheter i ett värdland om vad
som framkommit vid kontroll och inspektion av ett kreditinstituts filial i det
landet.

16 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter som kompletterar till-
synsförordningens bestämmelser om

1. offentliggörande av information och tillsynsrapportering,
2. beräkningen av kapitalbaskravet samt kapitalbasen,
3. stora exponeringar,
4. exponeringar i fastigheter,
5. säkerställda obligationer,
6. likviditetskrav,
7. interna modeller för marknadsrisker,
8. schablonmetoden för marknadsrisker,
9. schablonmetoden för kreditrisker,
10. IRK-metoden för kreditrisker,
11. motpartsrisker,
12. värdepapperisering,
13. bruttosoliditet,
14. konsolidering av de gruppbaserade kraven,
15. omklassificering av positioner, och
16. klassificering av kreditinstitut.

16 a § Finansinspektionen får meddela föreskrifter som kompletterar
värdepappersbolagsförordningens bestämmelser om

1. beräkningen av kapitalbaskraven (artikel 30.1 tredje stycket), och
2. koncentrationsrisker (artikel 41.2).

17 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2014:968) om särskild till-
syn över kreditinstitut och värdepappersbolag meddela föreskrifter om

1. vilka krav som ska ställas på den som ska ingå i ledningen i
a) ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag

enligt 3 kap. 5 §, eller

b) ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt

holdingföretag enligt 3 a kap. 2 §,

2. vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall
a) kreditinstitut ska offentliggöra sådan information som anges i artiklar-

na 431–455 i tillsynsförordningen, och

b) värdepappersbolag ska offentliggöra sådan information som anges i

artikel 46 i värdepappersbolagsförordningen,

3. vilken information moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap. 2 §,
4. de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en lämplig nivå

för kapitalbasen i samband med en översyn och utvärdering av ett kredit-
institut, och

5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap.

2 § av om ett kreditinstitut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid
fastställandet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i sam-
band med en översyn och utvärdering av institutet.

background image

4

SFS

2021:507

18 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2014:966) om kapital-
buffertar meddela föreskrifter om

1. de principer som ska beaktas vid fastställandet och graderingen av

systemriskbufferten enligt 4 kap. 1 §,

2. fastställandet av geografisk tillhörighet hos exponeringar avseende

systemriskbufferten samt hur de geografiska systemriskbuffertkraven ska
sammanvägas,

3. bedömningsgrunder för när ett institut ska utses till globalt systemvik-

tigt eller flyttas till en högre kategori av globalt systemviktiga institut,

4. hur övriga systemviktiga institut ska identifieras och hur bedömning av

tillhörande kapitalbuffertkrav ska ske enligt 5 kap. 3 och 4 §§,

5. vilka kreditexponeringar som i enlighet med 6 kap. 1 § ska beaktas vid

beräkningen av den kontracykliska kapitalbufferten,

6. beräkningen av det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffert-

värdena enligt 6 kap. 1 §,

7. skyldighet för instituten att ange sina kreditexponeringars geografiska

område,

8. hur högsta förfogandebelopp enligt 8 kap. 1 § ska beräknas och rappor-

teras,

9. de krav som en kapitalkonserveringsplan enligt 8 kap. 1 § ska uppfylla,

och

10. underrättelseskyldigheten enligt 8 kap. 5 §.

19 § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. vad ansökningar enligt tillsynsförordningen, värdepappersbolags-

förordningen, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla
och vilka handlingar som samtidigt ska ges in till inspektionen,

2. sådana exponeringar som avses i 4 kap. 7 § lagen om kapitalbuffertar,
3. att vissa uppgifter som enligt 6 kap. 1 § lagen om särskild tillsyn över

kreditinstitut och värdepappersbolag ska lämnas till Finansinspektionen i
stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

4. fastställandet av ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracyk-

liskt buffertvärde enligt 7 kap. 1 § lagen om kapitalbuffertar,

5. sådana exponeringar som avses i 7 kap. 4 § lagen om kapitalbuffertar,
6. fastställandet av ett kontracykliskt buffertvärde för kreditexponeringar

i ett land utanför EES enligt 7 kap. 5 § lagen om kapitalbuffertar, och

7. erkännande av andra medlemsstaters kortare övergångsperiod för den

kontracykliska kapitalbufferten enligt 5 § lagen (2014:967) om införande av
lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

Statligt stöd
21 §
5 När stöd lämnas till kreditinstitut enligt lagen om (2015:1017) om
förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, ska de principer om rörlig ersätt-
ning och ersättningsstruktur som anges i artikel 93 i kapitaltäckningsdirek-
tivet iakttas.

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2021.

5 Senaste lydelse 2015:1043.

background image

5

SFS

2021:507

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)