SFS 2021:508 Förordning om ändring i resegarantiförordningen (2018:1340)

SFS2021-508.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i resegarantiförordningen (2018:1340)

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 7 § resegarantiförordningen (2018:1340) ska ha
följande lydelse.

7 § Om resegarantin består av deponerade medel ska dessa vara depo-
nerade hos Kammarkollegiet, ett kreditinstitut som har tillstånd att driva
bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse eller hos ett sådant utländskt kreditinstitut som avses i arti-
kel 4.1.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förord-
ning (EU) nr 648/2012 och som är auktoriserat och står under tillsyn av
behöriga myndigheter i ett annat land inom EES.

Deponerade medel ska kunna tas i anspråk av Kammarkollegiet efter

beslut om ersättning ur resegarantin enligt 17 § resegarantilagen (2018:1218).

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

SFS

2021:508

Publicerad
den

5 juni 2021