SFS 2021:509 Förordning om ändring i förordningen (2021:385) om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

SFS2021-509.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:385) om ändring i

förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och

kapitalbuffertar

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2014:993) om särskild tillsyn
och kapitalbuffertar i stället för lydelsen enligt förordningen (2021:385) om
ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

19 § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. vad ansökningar enligt tillsynsförordningen, värdepappersbolags-

förordningen, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla
och vilka handlingar som samtidigt ska ges in till inspektionen,

2. sådana exponeringar som avses i 4 kap. 7 § lagen om kapitalbuffertar,
3. att vissa uppgifter som enligt artiklarna 394, 415, 416, 430–430b och

451 i tillsynsförordningen och 6 kap. 1 § lagen om särskild tillsyn över
kreditinstitut och värdepappersbolag ska lämnas till Finansinspektionen
i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

4. fastställandet av ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracyk-

liskt buffertvärde enligt 7 kap. 1 § lagen om kapitalbuffertar,

5. sådana exponeringar som avses i 7 kap. 4 § lagen om kapitalbuffertar,
6. fastställandet av ett kontracykliskt buffertvärde för kreditexponeringar

i ett land utanför EES enligt 7 kap. 5 § lagen om kapitalbuffertar, och

7. erkännande av andra medlemsstaters kortare övergångsperiod för den

kontracykliska kapitalbufferten enligt 5 § lagen (2014:967) om införande av
lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

SFS

2021:509

Publicerad
den

5 juni 2021