SFS 2021:510 Förordning om ändring i förordningen (2021:383) om ändring i förordningen (2020:1160) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

SFS2021-510.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:JSJMOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ZQLEEZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:WIKAPF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:MPJXGU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:SFUJSI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2021:383) om �ndring i </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rordningen (2020:1160) om �ndring i f�rordningen </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>(2007:572) om v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver1 att 6 kap. 1 � f�rordningen (2007:572) om v�rde-<br/>pappersmarknaden i st�llet f�r lydelsen enligt f�rordningen (2021:383) om <br/>�ndring i f�rordningen (2020:1160) om �ndring i f�rordningen om v�rde-<br/>pappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>6 kap. <br/>1 �</b> Finansinspektionen f�r i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rdepappers-<br/>marknaden meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vilka f�rh�llanden som ska redovisas i ett s�dant avtal som avses i</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">definitionen av anknutet ombud i 1 kap. 4 b �, </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vilka som �r anm�lningsskyldiga enligt 1 kap. 15 � och vad en f�rteck-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ning enligt 1 kap. 16 � ska inneh�lla, </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. inneh�llet i en ans�kan om tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse, en</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">reglerad marknad eller clearingverksamhet eller tillhandah�lla datarapport-<br/>eringstj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. vilka uppgifter, ut�ver vad som framg�r av denna f�rordning, en</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ans�kan, anm�lan eller underr�ttelse ska inneh�lla samt vilka uppgifter som <br/>samtidigt ska l�mnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket, </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. vilka krav som enligt 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 �</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">andra stycket 1 ska st�llas p� den som ska ing� i styrelsen eller vara verk-<br/>st�llande direkt�r i ett v�rdepappersbolag, eller vara ers�ttare f�r n�gon av <br/>dem och p� styrelsen i dess helhet, </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">6. vilka poster som f�r r�knas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 �,<br/>7. inneh�llet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 �, 4 kap. 5 �, 5 kap. 1,</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">4 eller 8 �, 10 kap. 3 �, 12 kap. 8 � eller 19 kap. 11 �, </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. vad svenska v�rdepappersinstitut och utl�ndska v�rdepappersf�retag</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ska iaktta enligt 6 kap. 1 � vid anm�lan om registrering och kontroll av <br/>anknutna ombud, </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">9. vilka �tg�rder ett v�rdepappersbolag ska vidta f�r att uppfylla de krav</p> <p style="position:absolute;top:993px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">p� soliditet och likviditet, riskhantering, ers�ttningssystem och genomlys-<br/>ning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 8 kap. 38 ��, </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn <br/>av v�rdepappersf�retag och om �ndring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, <br/>2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:510</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">5 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:510</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">10. v�rdepappersbolags respektive b�rsers m�ngfaldspolicy vid tills�ttan-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">det av styrelse samt resurser f�r introduktion och utbildning av styrelseleda-<br/>m�ter, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">11. de riktlinjer, regler och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska uppr�tta</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">och till�mpa enligt 8 kap. 9 �, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">12. vilka system, resurser och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska ha enligt</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">8 kap. 10 �, </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">13. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">i 8 kap. 11 �, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">14. de processer f�r produktgodk�nnande och �versyn ett v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">institut ska ha enligt 8 kap. 13 �, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">15. den information ett v�rdepappersinstitut ska l�mna enligt 8 kap. 14 �</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">16. de arrangemang ett v�rdepappersinstitut ska ha f�r att f� information</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">och f�r att f�rst� egenskaperna hos finansiella instrument och den fastst�llda <br/>m�lgruppen f�r instrumenten enligt 8 kap. 14 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">17. de arrangemang ett v�rdepappersinstitut som distribuerar finansiella</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">instrument ska ha f�r urvalet av finansiella instrument och tj�nster som <br/>erbjuds eller rekommenderas till kunder, </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">18. kraven f�r bed�mning av kunskap och kompetens enligt 8 kap. 15 �,<br/>19. dokumentation enligt 8 kap. 16 � och hur l�ng tid dokumentation ska</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">sparas enligt 8 kap. 20 �, </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">20. �vervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 21 � och</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">13 kap. 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">21. vad en �terh�mtningsplan enligt 8 a kap. 2 � och en koncern�terh�mt-</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">ningsplan enligt 8 a kap. 3 � ska inneh�lla, n�r planerna ska uppr�ttas och <br/>hur ofta de ska uppdateras, </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">22. vad det beslut som styrelsen i det st�dgivande f�retaget fattar enligt</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">8 b kap. 8 � ska inneh�lla, </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">23. offentligg�randet av information enligt 8 b kap. 16 �,<br/>24. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">i 9 kap. 1 �, </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">25. p� vilket s�tt information enligt 9 kap. 19 � ska l�mnas till kunderna,<br/>26. kriterierna f�r att bed�ma vilka ers�ttningar och f�rm�ner ett v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">pappersinstitut f�r l�mna till eller ta emot av n�gon annan �n kunden samt <br/>vilka uppgifter som ska l�mnas till kunden om ers�ttningar och f�rm�ner <br/>som institutet l�mnar till eller tar emot av n�gon annan �n kunden enligt <br/>9 kap. 21 �, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">27. tidpunkt, omfattning och riktlinjer f�r �terbetalning till kunden av</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">mottagna ers�ttningar eller f�rm�ner enligt 9 kap. 22 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">28. kriterierna f�r att bed�ma vilka icke-monet�ra f�rm�ner ett v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">pappersinstitut f�r ta emot och beh�lla n�r det tillhandah�ller investerings-<br/>r�dgivning p� oberoende grund eller portf�ljf�rvaltning enligt 9 kap. 22 � <br/>andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">29. villkoren f�r att ett v�rdepappersinstitut ska f� ta emot investerings-</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">analyser fr�n en tredjepart utan att det �r att betrakta som en ers�ttning eller <br/>f�rm�n enligt 9 kap. 21 eller 22 �, </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">30. undantag fr�n skyldigheten att offentligg�ra en order enligt 9 kap.</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">39 �, </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">31. hantering av finansiella instrument enligt 9 kap. 40 �,<br/>32. hantering av medel enligt 9 kap. 41 �,<br/>33. mottagande av medel p� konto samt bolagets eller f�retagets system</p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r hantering av vissa uppgifter enligt 9 kap. 42 �, </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2021:510</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">34. vilka �tg�rder ett v�rdepappersinstitut ska vidta f�r att s�kerst�lla att</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">det f�ljer f�rbudet i 9 kap. 43 �, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">35. vilka begr�nsningar som ska g�lla vid st�llande av s�kerhet enligt</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">9 kap. 44 � tredje meningen, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">36. tillhandah�llande av tj�nster till en j�vskrets som avses i 9 kap. 45 �,<br/>37. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 � g�ller f�r utgivare av</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">vissa �verl�tbara v�rdepapper som handlas p� en handelsplattform, </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">38. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rlagsinsatser samt kravet p� startkapital enligt 12 kap. 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">39. handelsregler f�r en reglerad marknad i fr�ga om aktiebolags f�rv�rv</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">och �verl�telse av egna aktier vid den reglerade marknaden, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">40. disciplinn�mnd och handl�ggningen av disciplin�renden enligt 13 kap.,<br/>41. �vervakningen av deltagarna i handeln p� en reglerad marknad,<br/>42. den informationsplikt som enligt 15 kap. g�ller f�r emittenter av �ver-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">l�tbara v�rdepapper som �r upptagna till handel p� en reglerad marknad eller <br/>f�r vilka ans�kan om upptagande till handel l�mnats in, </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">43. b�rsens �vervakning enligt 15 kap. 9 �,<br/>44. villkoren f�r inregistrering enligt 15 kap. 12 �,<br/>45. kvantitativa tr�skelv�rden (positionslimiter) f�r den nettoposition</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">som en fysisk eller juridisk person f�r inneha i r�varuderivat som handlas p� <br/>en handelsplats och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa enligt <br/>15 a kap. 14 ��, </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">46. vad som kr�vs f�r att best�mmelser om �rs- och koncernredovisning</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">samt halv�rsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanf�r EES <br/>ska f� till�mpas enligt 16 kap. 11 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">47. �vervakningen av regelbunden finansiell information vid ett �vervak-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ningsorgan som avses i 16 kap. 12 �, </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">48. inneh�llet, omfattningen och fullg�randet av s�dan rapportering som</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">avses i 16 kap. 15 �, </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">49. hur och p� vilket spr�k s�dan information som avses i 17 kap. 1 � ska</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">offentligg�ras, </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">50. hur information ska l�mnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 �,<br/>51. f�ruts�ttningarna f�r att s�dana krav i en utl�ndsk reglering som avses</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">i 18 kap. 8 � ska anses motsvara best�mmelserna i 18 kap. 36 ��, </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">52. f�ruts�ttningarna f�r att s�dana krav i en utl�ndsk reglering som avses</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">i 18 kap. 9 � ska anses motsvara best�mmelserna i 18 kap. 1012 ��, </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">53. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">och f�rlagsinsatser enligt 19 kap. 8 �, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">54. vad en clearingorganisation ska iaktta i fr�ga om it-verksamhet och</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">informationss�kerhet f�r att tillgodose de s�kerhetskrav som �r f�renade <br/>med verksamheten enligt 20 kap. 1 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">55. s�kerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4 ��,<br/>56. vilka upplysningar ett f�retag ska l�mna till Finansinspektionen enligt</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">23 kap. 2 � f�rsta och andra styckena och n�r upplysningarna ska l�mnas, </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">57. att vissa uppgifter som enligt 23 kap. 2 � f�rsta stycket ska l�mnas till</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">Finansinspektionen i st�llet ska l�mnas till Statistiska centralbyr�n, </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">58. hur skyldigheten att l�mna uppgifter till Finansinspektionen enligt</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">23 kap. 3 � och artikel 26.6 i kommissionens delegerade f�rordning (EU) <br/>2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets <br/>och r�dets direktiv 2014/65/EU vad g�ller organisatoriska krav och villkor <br/>f�r verksamheten i v�rdepappersf�retag, och definitioner f�r till�mpning av <br/>det direktivet ska fullg�ras, </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2021:510</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">59. vilka v�rdepappersbolag som ska uppr�tta register som avses i 23 kap.</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43">3 d �, vad registren ska inneh�lla och n�r v�rdepappersbolagen ska ge in <br/>registren f�r olika typer av avtal, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">60. l�pande bokf�ring, �rsbokslut och �rsredovisning hos b�rser, clearing-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43">organisationer och s�dana utl�ndska f�retag som har tillst�nd att driva en <br/>reglerad marknad fr�n filial i Sverige, och </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">61. produktingripande enligt artikel 42 i Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rordning (EU) nr 600/2014. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">�SA LINDHAGEN </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft43">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2021:383) om �ndring i

f�rordningen (2020:1160) om �ndring i f�rordningen

(2007:572) om v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver1 att 6 kap. 1 � f�rordningen (2007:572) om v�rde-
pappersmarknaden i st�llet f�r lydelsen enligt f�rordningen (2021:383) om
�ndring i f�rordningen (2020:1160) om �ndring i f�rordningen om v�rde-
pappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.
1 �
Finansinspektionen f�r i fr�ga om lagen (2007:528) om v�rdepappers-
marknaden meddela f�reskrifter om

1. vilka f�rh�llanden som ska redovisas i ett s�dant avtal som avses i

definitionen av anknutet ombud i 1 kap. 4 b �,

2. vilka som �r anm�lningsskyldiga enligt 1 kap. 15 � och vad en f�rteck-

ning enligt 1 kap. 16 � ska inneh�lla,

3. inneh�llet i en ans�kan om tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse, en

reglerad marknad eller clearingverksamhet eller tillhandah�lla datarapport-
eringstj�nster,

4. vilka uppgifter, ut�ver vad som framg�r av denna f�rordning, en

ans�kan, anm�lan eller underr�ttelse ska inneh�lla samt vilka uppgifter som
samtidigt ska l�mnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket,

5. vilka krav som enligt 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 �

andra stycket 1 ska st�llas p� den som ska ing� i styrelsen eller vara verk-
st�llande direkt�r i ett v�rdepappersbolag, eller vara ers�ttare f�r n�gon av
dem och p� styrelsen i dess helhet,

6. vilka poster som f�r r�knas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 �,
7. inneh�llet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 �, 4 kap. 5 �, 5 kap. 1,

4 eller 8 �, 10 kap. 3 �, 12 kap. 8 � eller 19 kap. 11 �,

8. vad svenska v�rdepappersinstitut och utl�ndska v�rdepappersf�retag

ska iaktta enligt 6 kap. 1 � vid anm�lan om registrering och kontroll av
anknutna ombud,

9. vilka �tg�rder ett v�rdepappersbolag ska vidta f�r att uppfylla de krav

p� soliditet och likviditet, riskhantering, ers�ttningssystem och genomlys-
ning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 8 kap. 38 ��,

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn
av v�rdepappersf�retag och om �ndring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,
2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:510

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:510

10. v�rdepappersbolags respektive b�rsers m�ngfaldspolicy vid tills�ttan-

det av styrelse samt resurser f�r introduktion och utbildning av styrelseleda-
m�ter,

11. de riktlinjer, regler och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska uppr�tta

och till�mpa enligt 8 kap. 9 �,

12. vilka system, resurser och rutiner ett v�rdepappersinstitut ska ha enligt

8 kap. 10 �,

13. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna

i 8 kap. 11 �,

14. de processer f�r produktgodk�nnande och �versyn ett v�rdepappers-

institut ska ha enligt 8 kap. 13 �,

15. den information ett v�rdepappersinstitut ska l�mna enligt 8 kap. 14 �

f�rsta stycket,

16. de arrangemang ett v�rdepappersinstitut ska ha f�r att f� information

och f�r att f�rst� egenskaperna hos finansiella instrument och den fastst�llda
m�lgruppen f�r instrumenten enligt 8 kap. 14 � andra stycket,

17. de arrangemang ett v�rdepappersinstitut som distribuerar finansiella

instrument ska ha f�r urvalet av finansiella instrument och tj�nster som
erbjuds eller rekommenderas till kunder,

18. kraven f�r bed�mning av kunskap och kompetens enligt 8 kap. 15 �,
19. dokumentation enligt 8 kap. 16 � och hur l�ng tid dokumentation ska

sparas enligt 8 kap. 20 �,

20. �vervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 21 � och

13 kap. 7 �,

21. vad en �terh�mtningsplan enligt 8 a kap. 2 � och en koncern�terh�mt-

ningsplan enligt 8 a kap. 3 � ska inneh�lla, n�r planerna ska uppr�ttas och
hur ofta de ska uppdateras,

22. vad det beslut som styrelsen i det st�dgivande f�retaget fattar enligt

8 b kap. 8 � ska inneh�lla,

23. offentligg�randet av information enligt 8 b kap. 16 �,
24. vad ett v�rdepappersinstitut ska iaktta f�r att uppfylla skyldigheterna

i 9 kap. 1 �,

25. p� vilket s�tt information enligt 9 kap. 19 � ska l�mnas till kunderna,
26. kriterierna f�r att bed�ma vilka ers�ttningar och f�rm�ner ett v�rde-

pappersinstitut f�r l�mna till eller ta emot av n�gon annan �n kunden samt
vilka uppgifter som ska l�mnas till kunden om ers�ttningar och f�rm�ner
som institutet l�mnar till eller tar emot av n�gon annan �n kunden enligt
9 kap. 21 �,

27. tidpunkt, omfattning och riktlinjer f�r �terbetalning till kunden av

mottagna ers�ttningar eller f�rm�ner enligt 9 kap. 22 � f�rsta stycket,

28. kriterierna f�r att bed�ma vilka icke-monet�ra f�rm�ner ett v�rde-

pappersinstitut f�r ta emot och beh�lla n�r det tillhandah�ller investerings-
r�dgivning p� oberoende grund eller portf�ljf�rvaltning enligt 9 kap. 22 �
andra stycket,

29. villkoren f�r att ett v�rdepappersinstitut ska f� ta emot investerings-

analyser fr�n en tredjepart utan att det �r att betrakta som en ers�ttning eller
f�rm�n enligt 9 kap. 21 eller 22 �,

30. undantag fr�n skyldigheten att offentligg�ra en order enligt 9 kap.

39 �,

31. hantering av finansiella instrument enligt 9 kap. 40 �,
32. hantering av medel enligt 9 kap. 41 �,
33. mottagande av medel p� konto samt bolagets eller f�retagets system

f�r hantering av vissa uppgifter enligt 9 kap. 42 �,

background image

3

SFS

2021:510

34. vilka �tg�rder ett v�rdepappersinstitut ska vidta f�r att s�kerst�lla att

det f�ljer f�rbudet i 9 kap. 43 �,

35. vilka begr�nsningar som ska g�lla vid st�llande av s�kerhet enligt

9 kap. 44 � tredje meningen,

36. tillhandah�llande av tj�nster till en j�vskrets som avses i 9 kap. 45 �,
37. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 � g�ller f�r utgivare av

vissa �verl�tbara v�rdepapper som handlas p� en handelsplattform,

38. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och

f�rlagsinsatser samt kravet p� startkapital enligt 12 kap. 7 �,

39. handelsregler f�r en reglerad marknad i fr�ga om aktiebolags f�rv�rv

och �verl�telse av egna aktier vid den reglerade marknaden,

40. disciplinn�mnd och handl�ggningen av disciplin�renden enligt 13 kap.,
41. �vervakningen av deltagarna i handeln p� en reglerad marknad,
42. den informationsplikt som enligt 15 kap. g�ller f�r emittenter av �ver-

l�tbara v�rdepapper som �r upptagna till handel p� en reglerad marknad eller
f�r vilka ans�kan om upptagande till handel l�mnats in,

43. b�rsens �vervakning enligt 15 kap. 9 �,
44. villkoren f�r inregistrering enligt 15 kap. 12 �,
45. kvantitativa tr�skelv�rden (positionslimiter) f�r den nettoposition

som en fysisk eller juridisk person f�r inneha i r�varuderivat som handlas p�
en handelsplats och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa enligt
15 a kap. 14 ��,

46. vad som kr�vs f�r att best�mmelser om �rs- och koncernredovisning

samt halv�rsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanf�r EES
ska f� till�mpas enligt 16 kap. 11 � f�rsta stycket,

47. �vervakningen av regelbunden finansiell information vid ett �vervak-

ningsorgan som avses i 16 kap. 12 �,

48. inneh�llet, omfattningen och fullg�randet av s�dan rapportering som

avses i 16 kap. 15 �,

49. hur och p� vilket spr�k s�dan information som avses i 17 kap. 1 � ska

offentligg�ras,

50. hur information ska l�mnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 �,
51. f�ruts�ttningarna f�r att s�dana krav i en utl�ndsk reglering som avses

i 18 kap. 8 � ska anses motsvara best�mmelserna i 18 kap. 36 ��,

52. f�ruts�ttningarna f�r att s�dana krav i en utl�ndsk reglering som avses

i 18 kap. 9 � ska anses motsvara best�mmelserna i 18 kap. 1012 ��,

53. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser

och f�rlagsinsatser enligt 19 kap. 8 �,

54. vad en clearingorganisation ska iaktta i fr�ga om it-verksamhet och

informationss�kerhet f�r att tillgodose de s�kerhetskrav som �r f�renade
med verksamheten enligt 20 kap. 1 � f�rsta stycket,

55. s�kerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4 ��,
56. vilka upplysningar ett f�retag ska l�mna till Finansinspektionen enligt

23 kap. 2 � f�rsta och andra styckena och n�r upplysningarna ska l�mnas,

57. att vissa uppgifter som enligt 23 kap. 2 � f�rsta stycket ska l�mnas till

Finansinspektionen i st�llet ska l�mnas till Statistiska centralbyr�n,

58. hur skyldigheten att l�mna uppgifter till Finansinspektionen enligt

23 kap. 3 � och artikel 26.6 i kommissionens delegerade f�rordning (EU)
2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets
och r�dets direktiv 2014/65/EU vad g�ller organisatoriska krav och villkor
f�r verksamheten i v�rdepappersf�retag, och definitioner f�r till�mpning av
det direktivet ska fullg�ras,

background image

4

SFS

2021:510

59. vilka v�rdepappersbolag som ska uppr�tta register som avses i 23 kap.

3 d �, vad registren ska inneh�lla och n�r v�rdepappersbolagen ska ge in
registren f�r olika typer av avtal,

60. l�pande bokf�ring, �rsbokslut och �rsredovisning hos b�rser, clearing-

organisationer och s�dana utl�ndska f�retag som har tillst�nd att driva en
reglerad marknad fr�n filial i Sverige, och

61. produktingripande enligt artikel 42 i Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EU) nr 600/2014.

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

;