SFS 2021:511 Förordning om Transportstyrelsens olycksdatabas

SFS2021-511.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om Transportstyrelsens olycksdatabas

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen
(2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regerings-
formen.

Databasens innehåll
3 §
Personuppgifter får behandlas i databasen enligt 8 § lagen om
Transportstyrelsens olycksdatabas, om uppgifterna avser

1. personnummer eller annat identifieringsnummer, kön, ålder eller

nationalitet,

2. personskador, vårdförlopp och tidpunkter för vårdrelaterade händelser,
3. alkohol- eller drogpåverkan eller misstanke om sådan påverkan,
4. tid och plats för olyckan, typ av trafikant, händelseförlopp vid olyckan

och omständigheter av betydelse för olyckans uppkomst, och

5. fordon, körkort och andra behörigheter.
Utöver det som anges i första stycket får uppgifter om inrapporterande

aktörers diarienummer och liknande uppgifter som behövs av administrativa
skäl behandlas.

Uppgiftslämnande
4 §
Transportstyrelsen får, efter att ha gett Socialstyrelsen tillfälle att yttra
sig, meddela föreskrifter om hur och inom vilka tidsfrister uppgifter enligt
10 § lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas ska lämnas.

5 § Transportstyrelsen får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att
yttra sig, meddela föreskrifter om hur och inom vilka tidsfrister uppgifter
enligt 11 § lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas ska
lämnas.

6 § Transportstyrelsen får, efter att ha gett Kustbevakningen tillfälle att
yttra sig, meddela föreskrifter om hur och inom vilka tidsfrister uppgifter
enligt 12 § lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas ska
lämnas.

SFS

2021:511

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:511

Ersättning
7 §
Transportstyrelsen ska betala ersättning till en vårdgivare för
rapportering av uppgifter till databasen enligt 10 § lagen (2021:319) om
Transportstyrelsens olycksdatabas. Ersättningen ska baseras på det antal
rapporter som vårdgivaren lämnat.

8 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om ersättning
enligt 7 §.

Direktåtkomst
9 §
Transportstyrelsen får besluta att medge direktåtkomst till person-
uppgifter enligt 15 § lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdata-
bas. Ett sådant beslut får förenas med villkor i fråga om behörighet och
säkerhet hos mottagaren. Ett medgivande till direktåtkomst får återtas om
det inte längre finns förutsättningar för det eller om det finns någon annan
särskild anledning att återta det.

10 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om omfattningen av
direktåtkomst samt om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst. Om
föreskrifterna påverkar Polismyndigheten i egenskap av mottagare, ska
Polismyndigheten ges tillfälle att yttra sig innan föreskrifterna meddelas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)