SFS 2021:511 Förordning om Transportstyrelsens olycksdatabas

SFS2021-511.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ZYSSRP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:PBUKHJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:JEXPXQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om Transportstyrelsens olycksdatabas </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Inledande best�mmelser <br/>1 �</b> Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som kompletterar lagen <br/>(2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 �</b> Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regerings-<br/>formen. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Databasens inneh�ll <br/>3 �</b> Personuppgifter f�r behandlas i databasen enligt 8 � lagen om <br/>Transportstyrelsens olycksdatabas, om uppgifterna avser </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. personnummer eller annat identifieringsnummer, k�n, �lder eller</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nationalitet, </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19">2. personskador, v�rdf�rlopp och tidpunkter f�r v�rdrelaterade h�ndelser,<br/>3. alkohol- eller drogp�verkan eller misstanke om s�dan p�verkan,<br/>4. tid och plats f�r olyckan, typ av trafikant, h�ndelsef�rlopp vid olyckan</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och omst�ndigheter av betydelse f�r olyckans uppkomst, och </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19">5. fordon, k�rkort och andra beh�righeter.<br/>Ut�ver det som anges i f�rsta stycket f�r uppgifter om inrapporterande</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">akt�rers diarienummer och liknande uppgifter som beh�vs av administrativa <br/>sk�l behandlas. </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Uppgiftsl�mnande <br/>4 �</b> Transportstyrelsen f�r, efter att ha gett Socialstyrelsen tillf�lle att yttra <br/>sig, meddela f�reskrifter om hur och inom vilka tidsfrister uppgifter enligt <br/>10 � lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas ska l�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>5 �</b> Transportstyrelsen f�r, efter att ha gett Polismyndigheten tillf�lle att <br/>yttra sig, meddela f�reskrifter om hur och inom vilka tidsfrister uppgifter <br/>enligt 11 � lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas ska <br/>l�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>6 �</b> Transportstyrelsen f�r, efter att ha gett Kustbevakningen tillf�lle att <br/>yttra sig, meddela f�reskrifter om hur och inom vilka tidsfrister uppgifter <br/>enligt 12 � lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas ska <br/>l�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:511</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">5 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:511</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Ers�ttning <br/>7 �</b> Transportstyrelsen ska betala ers�ttning till en v�rdgivare f�r <br/>rapportering av uppgifter till databasen enligt 10 � lagen (2021:319) om <br/>Transportstyrelsens olycksdatabas. Ers�ttningen ska baseras p� det antal <br/>rapporter som v�rdgivaren l�mnat. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>8 �</b> Transportstyrelsen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om ers�ttning <br/>enligt 7 �. </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Direkt�tkomst <br/>9 �</b> Transportstyrelsen f�r besluta att medge direkt�tkomst till person-<br/>uppgifter enligt 15 � lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdata-<br/>bas. Ett s�dant beslut f�r f�renas med villkor i fr�ga om beh�righet och <br/>s�kerhet hos mottagaren. Ett medgivande till direkt�tkomst f�r �tertas om <br/>det inte l�ngre finns f�ruts�ttningar f�r det eller om det finns n�gon annan <br/>s�rskild anledning att �terta det. </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>10 �</b> Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om omfattningen av <br/>direkt�tkomst samt om beh�righet och s�kerhet vid s�dan �tkomst. Om <br/>f�reskrifterna p�verkar Polismyndigheten i egenskap av mottagare, ska <br/>Polismyndigheten ges tillf�lle att yttra sig innan f�reskrifterna meddelas. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft25">Jonas Ragell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om Transportstyrelsens olycksdatabas

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser
1 �
Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser som kompletterar lagen
(2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas.

2 � Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regerings-
formen.

Databasens inneh�ll
3 �
Personuppgifter f�r behandlas i databasen enligt 8 � lagen om
Transportstyrelsens olycksdatabas, om uppgifterna avser

1. personnummer eller annat identifieringsnummer, k�n, �lder eller

nationalitet,

2. personskador, v�rdf�rlopp och tidpunkter f�r v�rdrelaterade h�ndelser,
3. alkohol- eller drogp�verkan eller misstanke om s�dan p�verkan,
4. tid och plats f�r olyckan, typ av trafikant, h�ndelsef�rlopp vid olyckan

och omst�ndigheter av betydelse f�r olyckans uppkomst, och

5. fordon, k�rkort och andra beh�righeter.
Ut�ver det som anges i f�rsta stycket f�r uppgifter om inrapporterande

akt�rers diarienummer och liknande uppgifter som beh�vs av administrativa
sk�l behandlas.

Uppgiftsl�mnande
4 �
Transportstyrelsen f�r, efter att ha gett Socialstyrelsen tillf�lle att yttra
sig, meddela f�reskrifter om hur och inom vilka tidsfrister uppgifter enligt
10 � lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas ska l�mnas.

5 � Transportstyrelsen f�r, efter att ha gett Polismyndigheten tillf�lle att
yttra sig, meddela f�reskrifter om hur och inom vilka tidsfrister uppgifter
enligt 11 � lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas ska
l�mnas.

6 � Transportstyrelsen f�r, efter att ha gett Kustbevakningen tillf�lle att
yttra sig, meddela f�reskrifter om hur och inom vilka tidsfrister uppgifter
enligt 12 � lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas ska
l�mnas.

SFS

2021:511

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:511

Ers�ttning
7 �
Transportstyrelsen ska betala ers�ttning till en v�rdgivare f�r
rapportering av uppgifter till databasen enligt 10 � lagen (2021:319) om
Transportstyrelsens olycksdatabas. Ers�ttningen ska baseras p� det antal
rapporter som v�rdgivaren l�mnat.

8 � Transportstyrelsen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om ers�ttning
enligt 7 �.

Direkt�tkomst
9 �
Transportstyrelsen f�r besluta att medge direkt�tkomst till person-
uppgifter enligt 15 � lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdata-
bas. Ett s�dant beslut f�r f�renas med villkor i fr�ga om beh�righet och
s�kerhet hos mottagaren. Ett medgivande till direkt�tkomst f�r �tertas om
det inte l�ngre finns f�ruts�ttningar f�r det eller om det finns n�gon annan
s�rskild anledning att �terta det.

10 � Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om omfattningen av
direkt�tkomst samt om beh�righet och s�kerhet vid s�dan �tkomst. Om
f�reskrifterna p�verkar Polismyndigheten i egenskap av mottagare, ska
Polismyndigheten ges tillf�lle att yttra sig innan f�reskrifterna meddelas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2021.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

;