SFS 2021:512 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-512.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §1 Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de
undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den
enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och
fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte
en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

Kommerskollegium

ekonomiska
undersökningar på det
handelspolitiska
området

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska
förhållanden

kommunal myndighet

undersökningar om
trafiksäkerhetsinsatser

Konjunkturinstitutet

undersökningar för
framställning av
prognoser om brutto-
nationalprodukten

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska
förhållanden

undersökningar inom det
miljöekonomiska
området

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska
förhållanden

1 Senaste lydelse 2019:315.

SFS

2021:512

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:512

undersökningar av
effekter av ändrade
skatter och
transfereringar och av
andra åtgärder inom de
finans-, arbetsmarknads-,
utbildnings-, miljö-,
energi- och
klimatpolitiska
områdena

undersökningar av
arbetsmarknaden och
lönebildningen

Livsmedelsverket

undersökningar om
matvanor, livsmedels-
hantering samt säker
mat

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

länsstyrelserna

undersökningar om
attityder hos länets
invånare till att bo, leva
och verka i länet

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar om
trafiksäkerhetsinsatser

Myndigheten för
arbetsmiljökunskap

undersökningar om
arbetsmiljö och
företagshälsovård

undersökningar om
effekter av beslutade
och genomförda statliga
reformer och andra
statliga initiativ

Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket

undersökningar om
effekter av förändringar
av det statliga
tandvårdsstödet

Trafikverket

haveriundersökningar
inom vägtrafikområdet

undersökningar om
trafiksäkerhetsinsatser

universitet och högskolor

undersökningar om
studenters bakgrund och
om deras vägval efter
studierna

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

background image

3

SFS

2021:512

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)