SFS 2021:514 Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

SFS2021-514.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning

av olyckor

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (1990:717) om undersökning
av olyckor1 ska ha följande lydelse.

21 §2 Om Polismyndigheten får kännedom om att det har inträffat en
olycka som anges i 2 § första stycket lagen (1990:712) om undersökning av
olyckor, ska myndigheten omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten eller,
i fall som avses i 2 § första stycket 4 samma lag, Statens haverikommission.

Det som sägs i första stycket om Polismyndigheten gäller i fråga om

fartygsolyckor även Tullverket och Kustbevakningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2007:491.

2 Senaste lydelse 2014:1255. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2021:514

Publicerad
den

5 juni 2021