SFS 2021:516 Fastighetsmäklarlag

SFS2021-516.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Fastighetsmäklarlag

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om fastighetsmäklare och fastighets-
mäklarföretag.

Uttryck i lagen
2 §
I denna lag avses med

1. fastighetsmäklare: en fysisk person som bedriver yrkesmässig förmed-

ling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans
mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter,

2. fastighetsmäklarföretag: en juridisk person i vilken en eller flera fastig-

hetsmäklare bedriver sådan verksamhet som anges i 1,

3. förmedling: en verksamhet som grundar sig på ett uppdragsavtal och

som syftar till att anvisa en motpart som uppdragsgivaren kan ingå avtal om
överlåtelse eller upplåtelse med,

4. konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål

som faller utanför näringsverksamhet,

5. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett fastighetsmäklar-

företag, om innehavet, beräknat på det sätt som anges i 1 kap. 5 a § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, representerar tio procent eller
mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt
inflytande över ledningen av mäklarföretaget.

Till fastighetsmäklarföretagets ledning hör enligt denna lag fastighets-

mäklarföretagets styrelse och verkställande direktör eller den som på mot-
svarande sätt företräder mäklarföretaget, och ersättare för någon av dem.

Lagens tillämpning på annan egendom än fastigheter och vid

förmedling av nyttjanderätt
3 §
Det som i lagen föreskrivs om fastigheter tillämpas också på annan
egendom som anges i 2 § första stycket 1.

1 Prop. 2020/21:119, bet. 2020/21:CU20, rskr. 2020/21:319.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för
att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,
i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

SFS

2021:516

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:516

Vid förmedling av arrenderätt eller hyresrätt tillämpas inte 3 kap. 14�16 eller

21 §, 22 § första stycket eller 23 §.

Vid förmedling av nyttjanderätt ska det som föreskrivs om säljare tillämpas

på den som överlåter eller upplåter nyttjanderätten och det som föreskrivs
om köpare tillämpas på motparten.

Internationella situationer
4 §
Bestämmelser om tillämplig lag i internationella situationer på privaträttens
område finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008
av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) och
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli
2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II). I inter-
nationella situationer som inte omfattas av någon av förordningarna är denna
lag tillämplig om en väsentlig del av fastighetsmäklarens uppdrag utförs i
Sverige.

Avtalsvillkor som avviker från lagen
5 §
Avtalsvillkor som i jämförelse med denna lag är till nackdel för en
konsument är utan verkan mot honom eller henne, om inte något annat före-
skrivs i lagen.

�&tgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
6 §
Bestämmelser om vissa skyldigheter för fastighetsmäklare och fastig-
hetsmäklarföretag finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism.

2 kap. Registrering
Registreringsskyldighet
1 §
Fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag ska vara registrerade
hos Fastighetsmäklarinspektionen. Undantag från registreringsskyldigheten
finns i 2 och 3 §§.

2 § Registreringsskyldigheten enligt 1 § gäller inte fastighetsmäklare som
enbart bedriver förmedling av hyresrätter med en månadshyra som under-
stiger ett belopp motsvarande 10 000 euro och det är fråga om

1. kommunal förmedling av hyresrätter,
2. kostnadsfri förmedling av hyresrätter till studerande,
3. förmedling av hyresrätter för fritidsändamål,
4. förmedling av hyresrätter till lokaler, eller
5. förmedling av hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två

veckor.

Skyldigheten gäller inte heller fastighetsmäklarföretag där inte någon

fastighetsmäklare som bedriver verksamhet i mäklarföretaget är registrerings-
skyldig. Inte heller advokater och advokatbolag är skyldiga att vara registrerade.

3 § Registreringsskyldigheten enligt 1 § gäller inte fastighetsmäklarföretag
som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES) och som tillfälligt bedriver verksamhet i Sverige.

background image

3

SFS

2021:516

4 § Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-
kvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat inom EES
eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifika-
tioner och i andra författningar.

Registreringskategorier
5 §
Registrering av en fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag
sker i någon av följande kategorier:

1. registrering för hyresförmedling,
2. särskild registrering för hyresförmedling, eller
3. fullständig registrering.

6 § Registrering av en fastighetsmäklare i den kategori som anges i 5 § 1
ger mäklaren rätt att förmedla hyresrätter med en månadshyra som under-
stiger ett belopp motsvarande 10 000 euro.

Registrering av en fastighetsmäklare i den kategori som anges i 5 § 2 ger

mäklaren rätt att förmedla hyresrätter oavsett månadshyrans belopp.

Registrering av en fastighetsmäklare i den kategori som anges i 5 § 3 ger

mäklaren rätt att förmedla all egendom som anges i 1 kap. 2 § första stycket 1.

7 § Registrering av ett fastighetsmäklarföretag i den kategori som anges i
5 § 1 ger mäklarföretaget rätt att bedriva fastighetsmäklarverksamhet som
innebär att fastighetsmäklarna i företaget bedriver sådan verksamhet som
anges i 6 § första stycket.

Registrering av ett fastighetsmäklarföretag i den kategori som anges i 5 § 2

ger mäklarföretaget rätt att bedriva fastighetsmäklarverksamhet som innebär
att fastighetsmäklarna i företaget bedriver sådan verksamhet som anges i 6 §
andra stycket.

Registrering av ett fastighetsmäklarföretag i den kategori som anges i 5 § 3

ger mäklarföretaget rätt att bedriva fastighetsmäklarverksamhet som innebär
att fastighetsmäklarna i företaget bedriver sådan verksamhet som anges i 6 §
tredje stycket.

Villkor för registrering
8 §
Registrering av en fastighetsmäklare får endast ske om mäklaren

1. har betalat ansökningsavgift,
2. inte är underårig eller i konkurs och inte heller har näringsförbud eller

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

3. har försäkring för skadeståndsansvar enligt 3 kap. 25 §,
4. har tillfredsställande utbildning,
5. har för avsikt att vara verksam som fastighetsmäklare, och
6. är redbar och i övrigt lämplig att vara verksam som fastighetsmäklare.

9 § Registrering av ett fastighetsmäklarföretag får endast ske om

1. mäklarföretaget har betalat ansökningsavgift,
2. mäklarföretaget inte är i konkurs eller likvidation,
3. de som ingår i mäklarföretagets ledning och de som har ett kvalificerat

innehav i mäklarföretaget varken har gjort sig skyldiga till allvarlig brotts-
lighet eller i väsentlig utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i näringsverk-
samhet, och

4. mäklarföretaget är redbart och i övrigt lämpat att bedriva fastighets-

mäklarverksamhet.

background image

4

SFS

2021:516

�&rlig avgift och påminnelseavgift
10 §
Den som är registrerad ska betala en årlig avgift. Om den årliga av-
giften inte har betalats och påminnelse har skett, ska den registrerade betala
påminnelseavgift.

3 kap. Fastighetsmäklarverksamheten
God fastighetsmäklarsed och fastighetsmäklarföretagets skyldigheter
Fastighetsmäklarens allmänna skyldigheter
1 § En fastighetsmäklare ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta
god fastighetsmäklarsed.

Fastighetsmäklaren ska ta tillvara både säljarens och köparens intresse.

Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren
särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

I 3, 4 och 6�21 §§ finns ytterligare bestämmelser om god fastighets-

mäklarsed.

Fastighetsmäklarföretagets allmänna skyldigheter
2 § Ett fastighetsmäklarföretag ska verka för att fastighetsmäklare som
bedriver verksamhet i mäklarföretaget följer 1, 3, 4 och 6�21 §§.

Fastighetsmäklarföretaget får inte vara part i uppdragsavtal om förmed-

ling av fastigheter.

I 6, 9 och 11 §§ finns ytterligare bestämmelser om fastighetsmäklarföre-

tagets skyldigheter.

Avtalet med uppdragsgivaren
3 § Uppdragsavtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av parterna.
Fastighetsmäklaren får inte åberopa ett avtalsvillkor som inte har tagits in i
uppdragsavtalet eller på annat sätt har avtalats skriftligen. Detta gäller dock
inte överenskommelser om ändring av fastighetens pris och andra villkor för
överlåtelsen eller upplåtelsen.

Om uppdraget är förenat med ensamrätt, får tiden för ensamrätten bestäm-

mas till högst tre månader åt gången. En överenskommelse om förlängning
av ensamrätten får träffas tidigast en månad innan ensamrätten ska upphöra
att gälla.

Om fastighetsmäklaren har frånträtt uppdragsavtalet muntligen, ska mäkla-

ren snarast också skriftligen underrätta uppdragsgivaren om frånträdandet.
Om uppdragsgivaren har frånträtt avtalet, ska mäklaren snarast skriftligen
bekräfta frånträdandet.

Handpenning och deposition av mottagna tillgångar
4 § Om fastighetsmäklaren har tagit emot en handpenning, ska han eller
hon snarast överlämna den till säljaren. Detta gäller dock inte om något
annat har överenskommits i ett depositionsavtal.

Pengar och andra tillgångar som mäklaren får hand om för någon annans

räkning ska hållas skilda från egna tillgångar.

Ett depositionsavtal ska upprättas skriftligen och skrivas under av parterna.

Elektronisk underskrift av uppdragsavtal och depositionsavtal
5 § Uppdragsavtalet och depositionsavtalet får undertecknas med en sådan
avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk

background image

5

SFS

2021:516

identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre
marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

Förbud mot köp i anslutning till förmedlingsuppdraget
6 § En fastighetsmäklare får inte köpa en fastighet i anslutning till ett upp-
drag att förmedla den. Om fastighetsmäklaren bedriver verksamhet i ett fastig-
hetsmäklarföretag, får inte heller mäklarföretaget köpa fastigheten i anslut-
ning till förmedlingsuppdraget.

Förbud mot viss förmedling
7 § En fastighetsmäklare får inte förmedla en fastighet till eller från en
annan fastighetsmäklare som bedriver verksamhet i samma fastighetsmäklar-
företag eller i ett fastighetsmäklarföretag som har en nära anknytning till det
förstnämnda fastighetsmäklarföretaget.

Fastighetsmäklaren får inte heller förmedla en fastighet till eller från
1. sin make eller sambo,
2. sitt syskon eller sin släkting i rätt upp- eller nedstigande led,
3. någon som mäklaren är besvågrad med i rätt upp- eller nedstigande led

eller på sådant sätt att den ena är gift med den andras syskon,

4. någon annan närstående som avses i 4 kap. 3 § konkurslagen (1987:672),

eller

5. någon som fastighetsmäklaren på något annat sätt har en nära anknyt-

ning till.

Om någon som fastighetsmäklaren enligt första eller andra stycket är för-

bjuden att förmedla till förvärvar en fastighet som fastighetsmäklaren före
förvärvet har haft i uppdrag att förmedla, ska mäklaren genast anmäla för-
värvet till Fastighetsmäklarinspektionen.

Förbud mot handel med fastigheter
8 § En fastighetsmäklare får inte bedriva handel med fastigheter.

Förbud mot förtroenderubbande verksamhet
9 § En fastighetsmäklare får inte ägna sig åt verksamhet som kan rubba
förtroendet för honom eller henne som mäklare. Ett fastighetsmäklarföretag
får inte ägna sig åt verksamhet som kan rubba förtroendet för de fastighets-
mäklare som bedriver verksamhet i mäklarföretaget.

Vid bedömningen av om en verksamhet är förtroenderubbande ska beaktas

verksamhetens art och omfattning, ersättningens storlek och omständigheterna
i övrigt.

Fastighetsmäklaren ska tydligt upplysa tilltänkta säljare och köpare om

verksamheten och de omständigheter som kan vara av betydelse för om den
är förtroenderubbande. Upplysningen ska lämnas till uppdragsgivaren innan
uppdragsavtalet ingås och i övrigt snarast.

10 § Om ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag har ett kvalificerat
innehav i det fastighetsmäklarföretag som fastighetsmäklaren bedriver verk-
samhet i, ska fastighetsmäklaren upplysa tilltänkta säljare och köpare om
detta på det sätt som anges i 9 § tredje stycket.

background image

6

SFS

2021:516

Förbud mot att uppträda som ombud
11 § En fastighetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag får inte som
ombud företräda säljare gentemot köpare eller köpare gentemot säljare.
Mäklaren får dock åta sig begränsade uppgifter.

Rådgivnings- och upplysningsskyldighet
12 § Fastighetsmäklaren ska, i den utsträckning som god fastighetsmäklar-
sed kräver det, ge tilltänkta köpare och säljare de råd och upplysningar som
de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med
överlåtelsen. Mäklaren ska i förväg upplysa tilltänkta köpare om hur säljaren
avser att genomföra försäljningen.

Fastighetsmäklaren ska verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de

uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för en köpare.
Mäklaren ska skriftligen upplysa en köpare om det ansvar som köparen har
för att undersöka fastigheten och ska verka för att han eller hon före köpet
gör eller låter göra en sådan undersökning.

Om mäklaren har iakttagit eller annars känner till eller med hänsyn till

omständigheterna har särskild anledning att misstänka något om fastighetens
skick som kan antas ha betydelse för en köpare, ska mäklaren särskilt upp-
lysa honom eller henne om detta.

Kontroll av förfoganderätts- och inskrivningsförhållanden
13 § Fastighetsmäklaren ska kontrollera vem som har rätt att förfoga över
fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belas-
tar den. Mäklaren ska också kontrollera om fastigheten har del i en eller flera
gemensamhetsanläggningar.

Om det är fråga om en bostadsrätt, ska mäklaren i stället för det som före-

skrivs i första stycket kontrollera vem som har rätt att förfoga över bostads-
rätten och om den är pantsatt.

Tillhandahållande av objektsbeskrivning och andra handlingar
14 § Fastighetsmäklaren ska tillhandahålla en tilltänkt köpare som är kon-
sument en skriftlig beskrivning av fastigheten (objektsbeskrivning).

Objektsbeskrivningen ska innehålla uppgifter om
1. fastighetens beteckning, taxeringsvärde, areal och driftskostnader,
2. vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar fastigheten,
3. gemensamhetsanläggningar, och
4. byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt.

15 § Om förmedlingen avser en bostadsrätt, ska objektsbeskrivningen i stället
för det som föreskrivs i 14 § andra stycket innehålla uppgifter om

1. bostadsrättsföreningens namn,
2. pantsättning av bostadsrätten,
3. andelstal,
4. upplåten mark,
5. lägenhetens nummer, storlek och årsavgift och beslutade ändringar av

årsavgiften, och

6. driftskostnader.
Fastighetsmäklaren ska även tillhandahålla den senast tillgängliga årsredo-

visningen för bostadsrättsföreningen och föreningens registrerade stadgar.
Om det inte finns någon årsredovisning, ska mäklaren i stället tillhandahålla
föreningens ekonomiska plan.

background image

7

SFS

2021:516

16 § Fastighetsmäklaren ska erbjuda en tilltänkt köpare som är konsument
en skriftlig beräkning av boendekostnaderna.

Upplysning om förfoganderätt
17 § Innan en fastighet överlåts ska fastighetsmäklaren upplysa köparen
om vem som har rätt att förfoga över fastigheten.

Journal och budgivningslista
18 § Fastighetsmäklaren ska föra anteckningar över förmedlingsuppdraget
(journal). Mäklaren ska också upprätta en förteckning över de anbud som
lämnas på fastigheten med angivande av anbudsgivarens namn, kontakt-
uppgifter, det belopp som bjudits och tidpunkt för när anbudet lämnades
samt villkor för anbudet (budgivningslista).

Fastighetsmäklaren ska överlämna journalen och budgivningslistan till

uppdragsgivaren när uppdraget slutförts. Om ett överlåtelseavtal ingås, ska
även den som köpt eller sålt fastigheten få journalen och budgivningslistan
när uppdraget slutförts.

Förvaring av handlingar som hör till verksamheten
19 § Om en fastighetsmäklare bedriver verksamhet i ett fastighetsmäklar-
företag, ska mäklaren hos mäklarföretaget förvara kopior av de handlingar
som hör till verksamheten.

Medverkan i samband med överlåtelsen
20 § Fastighetsmäklaren ska verka för att köparen och säljaren kommer
överens i frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen. Mäklaren
ska hjälpa köparen och säljaren att upprätta de handlingar som behövs för
överlåtelsen, om inte annat har avtalats.

Upplysning om möjlig rätt till ersättning
21 § Om uppdragsavtalet upphör utan att fastigheten överlåtits, ska fastig-
hetsmäklaren upplysa uppdragsgivaren om att en senare överlåtelse kan ge
mäklaren rätt till ersättning.

Fastighetsmäklarens ersättning
22 §
Fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter viss procent på köpe-
skillingen (provision), om inte annat har avtalats.

I 12 kap. 65 a § första stycket jordabalken finns bestämmelser om ersätt-

ning vid förmedling av hyreslägenheter för bostadsändamål.

23 § Fastighetsmäklaren har rätt till provision endast om avtalet om över-
låtelse har träffats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren
och någon som har anvisats av mäklaren.

Har fastighetsmäklaren fått uppdraget med ensamrätt och ingås utan

mäklarens förmedling avtal om överlåtelse inom den tid som ensamrätten
gäller, har mäklaren rätt till provision som om avtalet förmedlats av honom
eller henne.

Ska fastighetsmäklaren ersättas i form av provision, har mäklaren rätt till

ersättning för utlägg endast om en särskild överenskommelse har träffats om
detta.

background image

8

SFS

2021:516

24 § Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned om mäklaren vid upp-
dragets utförande har åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller säljaren.
Detta gäller dock inte om åsidosättandet är av ringa betydelse.

Skadestånd
25 §
Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter
sina skyldigheter enligt 1, 3, 4 eller 6�21 §, ska mäklaren ersätta den skada
som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren. Om det är skäligt, kan
skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Om fastighetsmäklaren har betalat skadestånd till köparen på grund av skada

som köparen har tillfogats genom att fastigheten avviker från vad köparen
har haft anledning att räkna med, kan mäklaren kräva tillbaka skadeståndet
från säljaren i den utsträckning också säljaren är ansvarig för skadan och det
inte är oskäligt att säljaren i sista hand får bära detta ansvar ensam.

26 § En köpare eller säljare som vill kräva skadestånd enligt 25 § ska
underrätta fastighetsmäklaren om detta inom skälig tid efter det att han eller
hon insåg eller borde ha insett de omständigheter som ligger till grund för
kravet. Om köparen eller säljaren inte underrättar mäklaren inom denna tid,
faller rätten till skadestånd enligt denna lag bort.

Första stycket gäller inte om fastighetsmäklaren har handlat grovt vårds-

löst eller i strid mot tro och heder.

Preskription
27 §
I fråga om preskription tillämpas preskriptionslagen (1981:130).

4 kap. Tillsyn och straffansvar
Tillsynens omfattning
1 §
Fastighetsmäklarinspektionen har tillsyn över de fastighetsmäklare och
fastighetsmäklarföretag som är registrerade enligt 2 kap. Genom tillsynen
kontrolleras att den verksamhet som kräver registrering bedrivs enligt denna
lag samt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Uppgiftsskyldighet och platsundersökning
2 §
Fastighetsmäklarinspektionen får förelägga en registrerad fastighets-
mäklare eller ett registrerat fastighetsmäklarföretag att lämna de upplysningar
och ge tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen.

Fastighetsmäklarinspektionen får, när den anser att det är nödvändigt,

genomföra en undersökning på plats hos en registrerad fastighetsmäklare
eller ett registrerat fastighetsmäklarföretag.

Anmälningsskyldighet
3 §
Om det har gjorts en ändring i ledningen i ett registrerat fastighets-
mäklarföretag, ska mäklarföretaget snarast anmäla ändringen till Fastighets-
mäklarinspektionen.

Om ett registrerat fastighetsmäklarföretag får kännedom om att en ändring

har gjorts i den krets som har ett kvalificerat innehav i mäklarföretaget, ska
mäklarföretaget snarast anmäla ändringen till Fastighetsmäklarinspektionen.

background image

9

SFS

2021:516

Disciplinpåföljder och andra åtgärder
4 §
Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för en fastig-
hetsmäklare eller ett fastighetsmäklarföretag som

1. inte längre uppfyller villkoren för registrering i 2 kap. 8 § 2�6 respek-

tive 9 § 2 eller 4,

2. trots påminnelse inte betalar årlig avgift,
3. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt denna lag, eller
4. överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av den lagen.

Om det kan anses tillräckligt, får Fastighetsmäklarinspektionen i stället

för att återkalla registreringen ge en varning eller erinran eller, vid en över-
trädelse enligt första stycket 4, utfärda ett föreläggande att göra rättelse. Om
förseelsen är ringa, får inspektionen avstå från att ge en påföljd.

Vid tillämpningen av andra stycket ska, om det är fråga om en över-

trädelse enligt första stycket 4, de omständigheter som anges i 8 § beaktas.

5 § Om ett fastighetsmäklarföretag inte längre uppfyller villkoret för regi-
strering i 2 kap. 9 § 3 på grund av att en person som ingår i mäklarföretagets
ledning har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet eller i väsentlig ut-
sträckning åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet, får Fastighets-
mäklarinspektionen förelägga mäklarföretaget att göra rättelse.

Om fastighetsmäklarföretaget inte längre uppfyller villkoret på grund av att

någon som har ett kvalificerat innehav i mäklarföretaget har gjort sig skyldig
till allvarlig brottslighet eller i väsentlig utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i
näringsverksamhet, får Fastighetsmäklarinspektionen förelägga innehavaren att
avyttra så stor del av andelarna i företaget att innehavet därefter inte är kvalificerat.

Om ett föreläggande enligt första eller andra stycket inte följs, får Fastighets-

mäklarinspektionen återkalla registreringen för fastighetsmäklarföretaget.

Sanktionsavgift och sanktionsföreläggande vid överträdelse av

penningtvättsreglerna
Sanktionsavgift mot fastighetsmäklare eller fastighetsmäklarföretag
6 § Om Fastighetsmäklarinspektionen ger en fastighetsmäklare eller ett
fastighetsmäklarföretag en varning eller erinran för en överträdelse enligt
4 § första stycket 4, får inspektionen även besluta att fastighetsmäklaren
eller fastighetsmäklarföretaget ska betala en sanktionsavgift.

Ingripande mot personer i fastighetsmäklarföretagets ledning
7 § Om ett registrerat fastighetsmäklarföretag överträder en bestämmelse
i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-
rism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, får Fastig-
hetsmäklarinspektionen besluta om ingripande mot en person som ingår i
mäklarföretagets ledning.

Ingripande enligt första stycket får bara beslutas om överträdelsen är all-

varlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av
grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen.

Ingripandet ska avse
1. att personen i fråga inte får inneha en sådan befattning som avses i

första stycket i ett registrerat fastighetsmäklarföretag under lägst tre år och
högst tio år, eller

2. sanktionsavgift.

background image

10

SFS

2021:516

Omständigheter som ska beaktas
8 § Vid tillämpningen av 6 och 7 §§ ska hänsyn tas till hur allvarlig över-
trädelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska tas till skador
som har uppstått och graden av ansvar.

I försvårande riktning ska det beaktas om fastighetsmäklaren eller fastig-

hetsmäklarföretaget tidigare har begått en överträdelse eller om personen i
mäklarföretagets ledning tidigare har orsakat en sådan överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. fastighetsmäklaren, fastighetsmäklarföretaget eller personen i fastighets-

mäklarföretagets ledning i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete
har underlättat utredningen, och

2. mäklaren eller mäklarföretaget snabbt upphört med överträdelsen eller

personen i mäklarföretagets ledning snabbt verkat för att överträdelsen ska
upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Fastighetsmäklarinspektionen.

Sanktionsavgiftens storlek
9 § En sanktionsavgift enligt 6 eller 7 § ska som högst fastställas till det
högsta av

1. två gånger den vinst som gjorts till följd av överträdelsen, om beloppet

går att fastställa, eller

2. ett belopp i kronor motsvarande en miljon euro.
En sanktionsavgift enligt 6 § får inte bestämmas till ett lägre belopp än

5 000 kronor.

Vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek ska särskild hänsyn tas

till sådana omständigheter som anges i 8 §, samt till den berördes finansiella
ställning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts till följd av över-
trädelsen.

Sanktionsföreläggande
10 § Beslut om ingripande enligt 7 § tas upp av Fastighetsmäklarinspek-
tionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att personen föreläggs att inom viss tid

godkänna en sanktion som är bestämd till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande

som har fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts
i föreläggandet är utan verkan.

11 § Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgifter om

1. den person som föreläggandet avser,
2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna den,
3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
4. den sanktion som föreläggs personen.
Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att en ansökan om

sanktion kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns
inom den tid som anges i föreläggandet.

12 § Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får
Fastighetsmäklarinspektionen ansöka till Förvaltningsrätten i Karlstad om
att en sanktion ska beslutas. Vid domstolens prövning av ansökan tillämpas
det som föreskrivs i 7�9 §§.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

11

SFS

2021:516

13 § Ett beslut om sanktionsföreläggande enligt 10 § förfaller, om det inte
har delgetts den som sanktionen riktas mot inom två år från den tidpunkt då
överträdelsen inträffade. I ett sådant fall får inte heller någon sanktion enligt
12 § första stycket beslutas.

Verkställighet av sanktionsavgift
14 § I fråga om verkställighet av sanktionsavgift tillämpas 7 kap. 21�23 §§
lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

En sanktionsavgift enligt 6 eller 7 § tillfaller staten.

Ingripande mot oregistrerade fastighetsmäklarföretag
15 §
Fastighetsmäklarinspektionen får förelägga ett fastighetsmäklarföretag
som är skyldigt att vara registrerat enligt 2 kap., men inte är det, att ansöka
om registrering eller, när det finns särskilda skäl för det, att upphöra med
verksamheten. Ett föreläggande att upphöra med verksamheten får förenas
med vite.

Om det är osäkert ifall ett företag är skyldigt att vara registrerat, får

Fastighetsmäklarinspektionen förelägga företaget att lämna de upplysningar
och ge tillgång till de handlingar som inspektionen behöver för att bedöma
om så är fallet.

Vissa bestämmelser om beslut
16 §
Innan Fastighetsmäklarinspektionen på grund av en inträffad omstän-
dighet beslutar att återkalla registreringen för en fastighetsmäklare eller ett
fastighetsmäklarföretag enligt 4 § första stycket eller 5 § tredje stycket, får
inspektionen besluta om disciplinpåföljd enligt 4 §, sanktionsavgift enligt 6 §
eller sanktionsföreläggande enligt 10 § på grund av en annan omständighet.

Innan Fastighetsmäklarinspektionen beslutar att avregistrera en fastighets-

mäklare eller ett fastighetsmäklarföretag med anledning av en ansökan från
mäklaren eller mäklarföretaget, får inspektionen besluta om motsvarande
åtgärder som anges i första stycket.

17 § Fastighetsmäklarinspektionen, eller efter överklagande domstol, får
bestämma att ett beslut om återkallelse enligt 4 § första stycket eller 5 §
tredje stycket eller om föreläggande att upphöra med verksamheten enligt
15 § första stycket ska gälla omedelbart.

Straffansvar
18 §
Den som yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid mot det som före-
skrivs i 2 kap. om fastighetsmäklares skyldighet att vara registrerad döms
till böter eller fängelse i högst sex månader.

5 kap. �verklagande och bemyndiganden
�verklagande av Fastighetsmäklarinspektionens beslut
1 §
Fastighetsmäklarinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. Inspektionens beslut om sanktionsföreläg-
gande enligt 4 kap. 10 § får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

12

SFS

2021:516

Bemyndiganden
2 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. sådan försäkring för skadeståndsansvar som avses i 2 kap. 8 § 3, och
2. vilka krav som ska gälla i fråga om utbildning enligt 2 kap. 8 § 4.

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Genom lagen upphävs fastighetsmäklarlagen (2011:666).
3. Registrering som har skett enligt den upphävda lagen gäller fortfarande.

En fastighetsmäklare med registrering för hyresförmedlare enligt den upp-
hävda lagen har dock inte rätt att bedriva annan verksamhet än vad en
fastighetsmäklare med registrering för hyresförmedling har rätt till.

4. Ett fastighetsmäklarföretag, som vid lagens ikraftträdande bedriver verk-

samhet som omfattas av kravet på registrering enligt lagen och som senast
den 1 januari 2022 ansöker om registrering, får fortsätta att bedriva verk-
samheten utan att vara registrerat till dess att beslutet i registreringsfrågan
har fått laga kraft.

5. En fastighetsmäklare, som vid lagens ikraftträdande � i enlighet med

den upphävda lagens krav � bedriver verksamhet som enligt den nya lagen
kräver registrering i kategorin särskild registrering för hyresförmedling och
som senast den 1 januari 2022 ansöker om sådan registrering eller om full-
ständig registrering, får fortsätta att bedriva verksamheten till dess att be-
slutet i registreringsfrågan har fått laga kraft.

6. En fastighetsmäklare, som vid lagens ikraftträdande bedriver verksam-

het som enligt lagen kräver registrering i kategorin särskild registrering för
hyresförmedling, får registreras i den kategorin utan att uppfylla kravet på
utbildning i 2 kap. 8 § 4 och de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen, om han eller hon vid lagens ikraftträdande sedan minst ett år bedriver
och har haft rätt att bedriva yrkesmässig förmedling av hyresrätter.

7. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om uppdragsavtal som

har ingåtts före ikraftträdandet.

8. Den upphävda lagen gäller fortfarande för överträdelser som har inträffat

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)