SFS 2021:518 Fastighetsmäklarförordning

SFS2021-518.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Fastighetsmäklarförordning

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till fastig-
hetsmäklarlagen (2021:516).

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av

� 5 kap. 2 § fastighetsmäklarlagen (2021:516) i fråga om 25, 26 och 38 §§,
� 5 kap. 3 § samma lag i fråga om 16�18 §§,
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 39 §, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 § De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som
i fastighetsmäklarlagen (2021:516).

4 § Det som i denna förordning föreskrivs om personnummer ska, om så-
dant nummer saknas, i stället gälla samordningsnummer, eller födelsedatum
om även samordningsnummer saknas.

Det som i förordningen föreskrivs om organisationsnummer ska, om så-

dant nummer saknas, i stället gälla något annat identifieringsnummer.

Det som i förordningen föreskrivs om folkbokföringsadress ska, om sådan

adress saknas, i stället gälla bostadsadress.

Ansökan om registrering
5 §
En ansökan om registrering som fastighetsmäklare eller fastighets-
mäklarföretag görs skriftligen hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden.
Det ska framgå av ansökan vilken registreringskategori enligt 2 kap. 5 §

fastighetsmäklarlagen (2021:516) som registrering söks för.

6 § En ansökan om registrering som fastighetsmäklare ska innehålla upp-
gifter om sökandens namn, personnummer, folkbokföringsadress, e-postadress
och telefonnummer.

Om sökanden avser att bedriva förmedlingsverksamhet i ett registrerings-

skyldigt fastighetsmäklarföretag, ska mäklarföretagets namn och organisations-
nummer anges. Om mäklarföretaget har flera verksamhetsställen, ska det
också anges vid vilket eller vilka verksamhetsställen som sökanden avser att
bedriva förmedlingsverksamhet.

SFS

2021:518

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

7 § Tillsammans med en ansökan om registrering som fastighetsmäklare
ska sökanden ge in bevis om att han eller hon

1. har en sådan ansvarsförsäkring som avses i 2 kap. 8 § 3 fastighetsmäklar-

lagen (2021:516),

2. har tillfredsställande utbildning, och
3. inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

8 § En ansökan om registrering som fastighetsmäklarföretag ska innehålla
uppgifter om mäklarföretagets namn, organisationsnummer, verksamhets-
form, postadress, e-postadress, telefonnummer och, om sådan finns, webb-
plats.

Om fastighetsmäklarföretaget har flera verksamhetsställen, ska samtliga

verksamhetsställen och postadresserna till dessa anges. Om mäklarföretaget
avser att använda ett annat kännetecken för sin verksamhet än mäklar-
företagets namn, ska även detta anges. Om mäklarföretaget har en särskild
faktureringsadress, ska även den adressen anges.

Ansökan ska också innehålla uppgifter om
1. namn, personnummer och e-postadress för dem som ingår i fastighets-

mäklarföretagets ledning,

2. namn, person- eller organisationsnummer och e-postadress för de ägare

som har ett kvalificerat innehav av andelar i mäklarföretaget, och

3. namn, personnummer och, om mäklarföretaget har flera verksamhets-

ställen, verksamhetsställe eller verksamhetsställen för varje registrerad fastig-
hetsmäklare som ska bedriva verksamhet i mäklarföretaget.

9 § Tillsammans med en ansökan om att ett handelsbolag eller ett kom-
manditbolag ska registreras som fastighetsmäklarföretag ska bolaget ge in
bolagsavtalet och utdrag ur handelsregistret.

Tillsammans med en ansökan om att ett aktiebolag ska registreras som

fastighetsmäklarföretag ska bolaget ge in bolagsordningen, utdrag ur aktie-
bolagsregistret som visar bolagsledningens sammansättning, kopia av bo-
lagets aktiebok och uppgift om var aktieboken hålls tillgänglig.

Tillsammans med en ansökan om att en ekonomisk förening ska registre-

ras som fastighetsmäklarföretag ska föreningen ge in stadgar och utdrag ur
föreningsregistret.

10 § Tillsammans med en ansökan om att ett utländskt företag ska registre-
ras som fastighetsmäklarföretag ska företaget ge in handlingar och uppgifter
som motsvarar dem som anges i 9 § första, andra eller tredje stycket.

Underrättelse om tillfällig yrkesutövning i Sverige
11 §
Den som för första gången avser att tillfälligt utöva fastighetsmäklar-
yrket i Sverige enligt de bestämmelser som avses i 2 kap. 4 § fastighets-
mäklarlagen (2021:516) ska på förhand ge in en skriftlig underrättelse till
Fastighetsmäklarinspektionen i stället för att ansöka om registrering enligt 5 §.

Underrättelsen ska vara undertecknad av den fastighetsmäklare som

underrättelsen avser. Underrättelsen ska innehålla uppgifter om fastighets-
mäklarens namn, personnummer, bostadsadress, e-postadress och telefon-
nummer. Om fastighetsmäklaren avser att bedriva förmedlingsverksamhet i
ett registreringsskyldigt fastighetsmäklarföretag, ska även mäklarföretagets
namn och organisationsnummer anges i underrättelsen. Om mäklarföretaget
har flera verksamhetsställen, ska det också anges vid vilket eller vilka verk-

2021:518

background image

3

SFS

samhetsställen som fastighetsmäklaren avser att bedriva förmedlingsverk-
samhet.

I underrättelsen ska det även anges under vilken tid som fastighets-

mäklaren avser att bedriva verksamhet i Sverige. Det ska vidare framgå av
underrättelsen om verksamheten omfattar förmedling av all egendom som
anges i 1 kap. 2 § första stycket 1 fastighetsmäklarlagen (2021:516) eller
endast förmedling av hyresrätter. Om verksamheten endast omfattar förmed-
ling av hyresrätter, ska det framgå om förmedlingen endast avser sådana
hyresrätter som har en månadshyra som understiger ett belopp motsvarande
10 000 euro eller om förmedlingen även avser hyresrätter som uppgår till
eller överstiger det beloppet.

12 § Tillsammans med underrättelsen ska det ges in

1. bevis om fastighetsmäklarens nationalitet,
2. bevis om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar enligt

3 kap. 25 § fastighetsmäklarlagen (2021:516), och

3. intyg om att mäklaren uppfyller kraven för tillfällig yrkesutövning

enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de före-
skrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

13 § När en fullständig underrättelse med bifogade handlingar har kommit
in till Fastighetsmäklarinspektionen, ska fastighetsmäklaren anses registre-
rad enligt 2 kap. fastighetsmäklarlagen (2021:516). Registreringen gäller
under ett år och får förnyas på begäran av den registrerade.

14 § Ett innehav av ett sådant europeiskt yrkeskort som anges i 5 § 9 lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och som gäller yrkes-
utövning i Sverige ska anses utgöra en förhandsunderrättelse enligt 11 §.

En registrering enligt 13 § som grundas på en underrättelse enligt första

stycket gäller under 18 månader.

Elektronisk underskrift
15 §
En ansökan om registrering eller en underrättelse om tillfällig yrkes-
utövning i Sverige får undertecknas med en sådan avancerad elektronisk
underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och be-
trodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om
upphävande av direktiv 1999/93/EG.

Ansökningsavgift, årlig avgift och påminnelseavgift
16 §
För prövning av en ansökan enligt 5 § tas en avgift ut enligt 9�14 §§
avgiftsförordningen (1992:191). För ansökningsavgiften tillämpas avgifts-
klass 4.

17 § Registrerade fastighetsmäklare och registrerade fastighetsmäklar-
företag ska från och med kalenderåret efter att registrering skett betala en
årlig avgift på 3 250 kronor. Detta gäller dock inte en fastighetsmäklare som
registrerats enligt 13 §.

18 § Om den årliga avgiften inte betalas inom föreskriven tid, ska Fastig-
hetsmäklarinspektionen skicka en påminnelse till fastighetsmäklaren respek-
tive fastighetsmäklarföretaget. Påminnelsen ska innehålla en uppmaning att
betala inom en viss tid som inspektionen bestämmer.

2021:518

background image

4

SFS

För påminnelsen ska inspektionen ta ut en avgift på 500 kronor, som ska

betalas inom den tid som bestäms enligt första stycket.

Inkomsterna från påminnelseavgifter får disponeras av inspektionen.

Fastighetsmäklares och fastighetsmäklarföretags anmälan till

Fastighetsmäklarinspektionen om ändrade förhållanden
19 §
Om en registrerad fastighetsmäklare upphör med sin verksamhet, för-
sätts i konkurs eller får näringsförbud, ska mäklaren anmäla det till Fastighets-
mäklarinspektionen. Detsamma gäller om något förhållande som ska uppges
enligt 5�7, 11 eller 12 § ändras.

Om ett registrerat fastighetsmäklarföretag upphör med sin verksamhet,

försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion eller går i likvi-
dation, ska mäklarföretaget anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen.
Detsamma gäller om något förhållande som ska uppges enligt 5 eller 8�10 §
ändras.

Myndighets anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen
20 §
Om en myndighet anser att det finns anledning att ge en fastighets-
mäklare eller ett fastighetsmäklarföretag en erinran eller varning eller att
återkalla mäklarens eller mäklarföretagets registrering, ska myndigheten
anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen.

Intyg, upplysningar och underrättelser från

Fastighetsmäklarinspektionen
21 §
Fastighetsmäklarinspektionen ska på begäran utfärda intyg om att en
fastighetsmäklares eller ett fastighetsmäklarföretags registrering inte har
återkallats eller att mäklaren eller mäklarföretaget inte har getts en varning
eller erinran.

22 § Fastighetsmäklarinspektionen ska lämna de upplysningar och utfärda
de intyg om behörighet, yrkesverksamhet eller liknande förhållanden som
en behörig myndighet i en EES-stat eller Schweiz begär.

23 § Om Fastighetsmäklarinspektionen har återkallat registreringen för en
fastighetsmäklare som registrerats enligt 13 § eller har gett en sådan mäklare
en varning eller erinran, ska inspektionen sedan beslutet fått laga kraft
underrätta behörig myndighet eller organisation i mäklarens etableringsstat.

Fastighetsmäklarinspektionens anmälan till allmän åklagare
24 §
Om Fastighetsmäklarinspektionen har anledning att anta att någon
yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid mot det som föreskrivs i 2 kap.
fastighetsmäklarlagen (2021:516) om fastighetsmäklares skyldighet att vara
registrerad, ska inspektionen anmäla det till allmän åklagare.

Utbildning
25 §
Den utbildning som avses i 2 kap. 8 § 4 fastighetsmäklarlagen
(2021:516) ska omfatta fastighetsförmedling, fastighetsrätt och annan civil-
rätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering.

Första stycket gäller inte vid registrering för hyresförmedling eller sär-

skild registrering för hyresförmedling. Vid registrering för hyresförmedling
ska utbildningen omfatta handledd praktik hos en registrerad fastighetsmäk-
lare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter avseende bostadslägenheter.

2021:518

background image

5

SFS

Vid särskild registrering för hyresförmedling ska utbildningen omfatta hand-
ledd praktik hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmed-
ling av hyresrätter.

Fastighetsmäklarinspektionen får i enskilda fall besluta om undantag från

första eller andra stycket, om det finns särskilda skäl för det.

Försäkring
26 §
En försäkring som avses i 2 kap. 8 § 3 fastighetsmäklarlagen (2021:516)
ska tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkrings-
rörelse i en EES-stat eller i ett land som är medlem i Organisationen för
ekonomiskt samarbete (OECD). Fastighetsmäklarinspektionen får i enskilda
fall besluta att försäkringen får tecknas hos en annan försäkringsgivare, om
denne är underkastad motsvarande krav på soliditet, likviditet, riskhantering
och tillsyn som gäller för svenska försäkringsföretag.

Försäkringsvillkoren ska innebära att
1. försäkringen för varje skadefall täcker skadeståndsskyldighet upp till

2 000 000 kronor för fastighetsmäklare med fullständig registrering och upp
till 200 000 kronor för fastighetsmäklare med registrering för hyresförmed-
ling eller särskild registrering för hyresförmedling,

2. försäkringsskyddet gäller för skador som har orsakats under den tid då

försäkringen varit i kraft,

3. ersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk,
4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att Fastig-

hetsmäklarinspektionen har underrättats om upphörandet, och

5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de avseenden som är

av betydelse för den skadelidandes rätt.

För en fastighetsmäklare som registrerats enligt 13 § gäller inte andra

stycket 4.

Fastighetsmäklarregistret
27 §
Fastighetsmäklarinspektionen ska med hjälp av automatiserad behand-
ling föra ett register över registrerade fastighetsmäklare och registrerade
fastighetsmäklarföretag (fastighetsmäklarregistret).

Inspektionen är personuppgiftsansvarig för registret.

28 § Personuppgifter får behandlas i fastighetsmäklarregistret om det be-
hövs för

1. prövning av en ansökan om registrering eller en underrättelse om till-

fällig yrkesutövning,

2. den tillsyn som Fastighetsmäklarinspektionen utövar mot fastighets-

mäklare och fastighetsmäklarföretag enligt 4 kap. fastighetsmäklarlagen
(2021:516), och

3. information till allmänheten om mäklare och mäklarföretag som är eller

har varit registrerade.

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första stycket får

också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstäm-
melse med lag eller förordning. Uppgifterna får även behandlas för andra
ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som
är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

29 § I fastighetsmäklarregistret ska följande uppgifter antecknas om varje
fastighetsmäklare:

2021:518

background image

6

SFS

1. namn, personnummer, folkbokföringsadress, e-postadress och telefon-

nummer,

2. registreringskategori,
3. nuvarande och tidigare ansvarsförsäkring,
4. när registrering beslutades, och
5. när avregistrering beslutades.
Om registreringen avser förmedlingsverksamhet i ett registreringsskyldigt

fastighetsmäklarföretag, ska även uppgifter om mäklarföretagets namn och
organisationsnummer antecknas. Om fastighetsmäklaren har angett ett eller
flera verksamhetsställen där han eller hon avser att bedriva förmedlings-
verksamhet, ska dessa antecknas.

Om registreringen avser tillfällig yrkesutövning, ska det antecknas.

30 § För en fastighetsmäklare som registrerats enligt 13 § ska det i fastighets-
mäklarregistret, förutom uppgifter enligt 29 §, antecknas mäklarens etablerings-
stat och den tid för vilken registreringen gäller.

31 § I fastighetsmäklarregistret ska följande uppgifter antecknas om varje
fastighetsmäklarföretag:

1. namn, organisationsnummer, verksamhetsform och samtliga verksam-

hetsställen,

2. postadress, e-postadress, och telefonnummer samt, om sådana uppgifter

finns, webbplats, kännetecken för verksamheten och särskild fakturerings-
adress,

3. namn, personnummer och e-postadress för dem som ingår i mäklar-

företagets ledning,

4. namn, person- eller organisationsnummer och e-postadress för ägare

som har ett kvalificerat innehav av andelar i mäklarföretaget,

5. namn, personnummer och, om mäklarföretaget har flera verksamhets-

ställen, verksamhetsställe eller verksamhetsställen för varje registrerad fastig-
hetsmäklare som bedriver verksamhet i mäklarföretaget,

6. registreringskategori,
7. när registrering beslutades, och
8. när avregistrering beslutades.

32 § I fastighetsmäklarregistret får en uppgift om ett tillsynsärende eller
ett beslut om en disciplinpåföljd antecknas. �ven i övrigt får sådana upp-
gifter antecknas i registret som behövs för Fastighetsmäklarinspektionens
prövning av frågor om registrering eller för inspektionens tillsyn över fastig-
hetsmäklare och fastighetsmäklarföretag.

33 § Fastighetsmäklarinspektionen ska i fråga om en registrerad fastighets-
mäklare på sin webbplats hålla följande uppgifter i fastighetsmäklarregistret
tillgängliga:

1. namn,
2. när den senaste registreringen beslutades,
3. registreringskategori,
4. i förekommande fall, namn och postadress för det fastighetsmäklar-

företag där fastighetsmäklaren bedriver sin verksamhet, och

5. mäklarens etableringsstat och den tid för vilken registreringen gäller,

om det är fråga om tillfällig yrkesutövning.

Det som föreskrivs i första stycket 1�3 om uppgifter om en registrerad

fastighetsmäklare ska även gälla motsvarande uppgifter om ett registrerat
fastighetsmäklarföretag. Därutöver ska Fastighetsmäklarinspektionen i fråga

2021:518

background image

7

SFS

om ett registrerat fastighetsmäklarföretag hålla följande uppgifter i registret
tillgängliga:

1. postadress,
2. samtliga verksamhetsställen och postadresser till dessa,
3. ett annat kännetecken för mäklarföretagets verksamhet än mäklarföre-

tagets namn, och

4. namn och verksamhetsställe för varje registrerad fastighetsmäklare som

bedriver verksamhet i mäklarföretaget.

34 § Personuppgifter i fastighetsmäklarregistret ska gallras när de inte
längre behövs för registrets ändamål och senast vid den tidpunkt som anges
i 35�37 §§.

35 § Om en domstol har beslutat att en disciplinpåföljd ska upphävas, ska
uppgift om påföljden gallras när beslutet om upphävande har fått laga kraft.

36 § En uppgift om ett tillsynsärende eller en annan disciplinpåföljd än
återkallelse ska gallras senast fem år efter det att Fastighetsmäklarinspek-
tionen genom beslut skilt ärendet ifrån sig.

37 § �vriga uppgifter som antecknats om en fastighetsmäklare eller ett
fastighetsmäklarföretag enligt 29�32 §§ ska gallras senast tio år efter det att
mäklaren respektive mäklarföretaget avregistrerades.

Bemyndiganden
38 §
Fastighetsmäklarinspektionen får meddela föreskrifter om innehållet
i och omfattningen av den utbildning som anges i 25 §.

39 § Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. de bevis, intyg och andra handlingar som ska ges in tillsammans med

en ansökan om registrering eller en underrättelse om tillfällig yrkesutövning,
och

2. vid vilken tidpunkt den årliga avgiften ska betalas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Genom förordningen upphävs fastighetsmäklarförordningen

(2011:668).

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg

(Justitiedepartementet)

2021:518