SFS 2021:519 Förordning om ändring i förordningen (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

SFS2021-519.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:485) med

kompletterande bestämmelser till 2015 års

insolvensförordning

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2017:485) med kompletterande
bestämmelser till 2015 års insolvensförordning ska ha följande lydelse.

4 § När en anmälan enligt 6 § lagen (2017:473) med kompletterande be-
stämmelser till 2015 års insolvensförordning har gjorts, ska Bolagsverket
anteckna förhållandet i de register som verket för och underrätta

1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om gäldenären har

beviljats företagsinteckning,

2. Revisorsinspektionen, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd

revisor eller ett registrerat revisionsbolag,

3. överförmyndaren, om gäldenären är förmyndare, god man eller sådan

förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

4. inskrivningsmyndigheten, om gäldenären har fast egendom eller tomt-

rätt,

5. registermyndigheten, om gäldenären har registrerat skepp eller skepps-

bygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller
till andel i den,

6. inskrivnings- och registermyndigheterna, om gäldenären har registrerat

luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

7. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande

jurist på advokatbyrå,

8. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är en fastighetsmäklare

eller ett fastighetsmäklarföretag,

9. Finansinspektionen, om gäldenären är deltagare i ett anmält avvecklings-

system enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser
på finansmarknaden,

10. Statens energimyndighet, om gäldenären har elcertifikat som är regi-

strerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

11. tillståndsmyndigheten, om gäldenären i annat fall har tillstånd att utöva

eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan
författning kan komma att upphöra på grund av insolvensbeslutet,

12. Kronofogdemyndigheten, om gäldenären har utmätningsbar egendom,

eller

13. registreringsmyndigheten, om gäldenären är en stiftelse.

SFS

2021:519

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:519

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)