SFS 2021:520 Förordning om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

SFS2021-520.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion

för Fastighetsmäklarinspektionen

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 6 §§ förordningen (2009:606) med
instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen1 ska ha följande lydelse.

1 §2 Fastighetsmäklarinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om
registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag.

Myndigheten har ansvar för att
– pröva ansökningar om registrering av fastighetsmäklare och fastighets-

mäklarföretag samt att föra register över de fastighetsmäklare och fastighets-
mäklarföretag som är registrerade, och

– utöva tillsyn över fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag.

2 §3 Myndigheten ska därutöver

– informera om frågor som rör registrering av och tillsyn över fastighets-

mäklare och fastighetsmäklarföretag,

– informera om vad som gäller för fastighetsmäklarverksamheten, och
– främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed och praxis om fastighets-

mäklarföretags skyldigheter.

6 §4 Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Disciplinnämnden,
som har till uppgift att pröva frågor om disciplinpåföljd enligt 4 kap. 4 §
fastighetsmäklarlagen (2021:516) när grunden för påföljden är att fastighets-
mäklaren eller fastighetsmäklarföretaget

1. inte längre uppfyller villkoren för registrering i 2 kap. 8 § 6 eller 9 § 4

fastighetsmäklarlagen,

2. trots påminnelse inte betalar årlig avgift,
3. handlar i strid mot sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen, eller
4. överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av den lagen.

Disciplinnämnden har även till uppgift att pröva frågor om åtgärder enligt

4 kap. 5 § fastighetsmäklarlagen eller om sanktionsavgift eller sanktions-
föreläggande enligt 4 kap. 6 eller 10 § samma lag.

Första stycket gäller inte frågor om ringa förseelser som saknar principiell

betydelse.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:25.
2 Senaste lydelse 2012:25.
3 Senaste lydelse 2017:677.
4 Senaste lydelse 2017:850.

SFS

2021:520

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:520

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

;