SFS 2021:521 Förordning om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

SFS2021-521.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av

yrkeskvalifikationer

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 § och bilagan till förordningen (2016:157)
om erkännande av yrkeskvalifikationer ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
Bestämmelser om förhandsunderrättelse från en yrkesutövare som
förutsättning för tillfällig yrkesutövning i Sverige finns i fråga om

1. hälso- och sjukvårdsyrken, i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den förordningen,

2. väktare, i lagen (1974:191) om bevakningsföretag,
3. djurhälsopersonal, i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom

djurens hälso- och sjukvård och i föreskrifter som har meddelats i anslutning
till den förordningen, och

4. fastighetsmäklare, i fastighetsmäklarförordningen (2021:518).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

SFS

2021:521

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:521

Bilaga 1

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER FÖR

REGLERADE YRKEN I SVERIGE
I denna bilaga anges enligt 7 kap. 1 § de myndigheter som är behöriga
myndigheter för reglerade yrken i Sverige.

Behörig myndighet är
1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om

a) brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot

olyckor,

b) kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods, och
c) kontroll av cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor,

2. Socialstyrelsen, i fråga om

a) apotekare,
b) arbetsterapeut,
c) audionom,
d) barnmorska,
e) biomedicinsk analytiker,
f) dietist,
g) fysioterapeut (sjukgymnast),
h) hälso- och sjukvårdskurator,
i) kiropraktor,
j) logoped,
k) läkare,
l) specialistläkare,
m) naprapat,
n) optiker,
o) ortopedingenjör,
p) psykolog,
q) psykoterapeut,
r) receptarie,
s) röntgensjuksköterska,
t) sjukhusfysiker,
u) sjuksköterska,
v) specialistsjuksköterska,
w) tandhygienist,
x) tandläkare,
y) specialisttandläkare, och
z) yrkesverksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården,

3. Folkhälsomyndigheten, i fråga om

a) användning av växtskyddsmedel klass 1 i de fall som avses i 2 kap.

20 § 2 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

b) användning av växtskyddsmedel klass 2 i de fall som avses i 2 kap.

20 § 2 förordningen om bekämpningsmedel, och

c) användning av biocidprodukter klass 1 i de fall som avses i 3 kap.

16 § 1 och 17 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,
4. Finansinspektionen, i fråga om ansvarig för aktuariefunktionen i ett för-
säkringsföretag eller i ett tjänstepensionsföretag,
5. Kammarkollegiet, i fråga om

a) auktoriserade tolkar, och
b) auktoriserade translatorer,

1 Senaste lydelse 2020:79.

background image

3

SFS

2021:521

6. Länsstyrelsen i Stockholms län, i fråga om väktare,
7. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om fastighetsmäklare,
8. Statens skolverk, i fråga om

a) lärare, och
b) förskollärare,

9. Universitets- och högskolerådet, i fråga om bergsguider,
10. Elsäkerhetsverket, i fråga om elinstallatörer,
11. Transportstyrelsen, i fråga om

a) besiktningstekniker,
b) taxiförare,
c) utbildningsledare vid trafikskola,
d) trafiklärare,
e) lärare för introduktionsutbildning inför privat övningskörning,
f) lärare för riskutbildning,
g) lärare för mopedutbildning som kräver körkortsbehörighet AM, och
h) lärare för moped-, snöskoter- och terränghjulingsutbildning som kräver

förarbevis,
12. Patentombudsnämnden, i fråga om auktoriserade patentombud,
13. Statens jordbruksverk, i fråga om

a) veterinär,
b) djursjukskötare,
c) godkänd hovslagare,
d) legitimerad enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) godkänd för verk-

samhet inom djurens hälso- och sjukvård,

e) användning av växtskyddsmedel klass 1 i de fall som avses i 2 kap.

20 § 1 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

f) användning av växtskyddsmedel klass 2 i de fall som avses i 2 kap.

20 § 1 förordningen om bekämpningsmedel, och

g) djurvårdare på utökad nivå,

14. Boverket, i fråga om

a) energiexperter,
b) sakkunniga inom brandskydd,
c) sakkunniga funktionskontrollanter,
d) sakkunniga rörande kulturvärden,
e) sakkunniga rörande tillgänglighet,
f) kontrollansvariga, och
g) yrkesverksamhet avseende kontroll av hissar och vissa andra motor-

drivna anordningar,
15. Arbetsmiljöverket, i fråga om

a) användning av biocidprodukter klass 1 i de fall som avses i 3 kap.

16 § 2 och 17 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

b) yrkesdykare,
c) sprängarbas, och
d) arbete med medicinska kontroller.