SFS 2021:522 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2021-522.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:1134) om belastnings-
register

dels att 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

12 §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8�11, 14 eller
15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon
annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

1. Fastighetsmäklarinspektionen, vid en redbarhets- och lämplighets-

prövning av en fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516),
eller

2. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt

förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att
auktorisera.

Till Fastighetsmäklarinspektionen ska även uppgifter ur belastnings-

registret om brott mot 4 kap. 18 § fastighetsmäklarlagen lämnas ut vid den
prövning som avses i första stycket 1.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första och

andra styckena, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3�5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt
denna paragraf.

12 a § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8�11, 14 eller
15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69), lagen (2014:307)
om straff för penningtvättsbrott eller 4 kap. 18 § fastighetsmäklarlagen
(2021:516) ska, om brotten lett till någon annan påföljd än penningböter,
lämnas ut om det begärs av Fastighetsmäklarinspektionen vid en prövning
enligt fastighetsmäklarlagen av om någon som ingår i ett fastighetsmäklar-
företags ledning eller som har ett kvalificerat innehav i mäklarföretaget har
gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet eller i väsentlig utsträckning åsido-
satt sina skyldigheter i näringsverksamhet.

Om påföljden avser även något annat brott än de som anges i första

stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

1 Senaste lydelse 2018:134.

SFS

2021:522

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:522

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3�5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas ut till Fastighetsmäklarinspektionen när myndig-
heten har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret enligt denna paragraf.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Vid tillämpning av 12 § andra stycket och 12 a § första stycket ska det

som föreskrivs om uppgifter om brott mot 4 kap. 18 § fastighetsmäklarlagen
(2021:516) gälla även uppgifter om motsvarande brott enligt äldre bestäm-
melser.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Johan Stensbäck
(Justitiedepartementet)