SFS 2021:524 Förordning om statliga kreditgarantier för gröna investeringar

SFS2021-524.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:MCBBBV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:MCBBBV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ERJTZL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om statliga kreditgarantier f�r gr�na investeringar </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Inledande best�mmelser <br/>1 �</b> I denna f�rordning finns best�mmelser om statliga kreditgarantier f�r <br/>gr�na investeringar. F�r kreditgarantierna g�ller i �vrigt det som f�reskrivs <br/>om garantier i f�rordningen (2011:211) om utl�ning och garantier. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ord och uttryck som anv�nds i denna f�rordning har samma inneb�rd </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som i f�rordningen om utl�ning och garantier. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�ruts�ttningar f�r kreditgarantier <br/>2 �</b> Riksg�ldskontoret f�r utf�rda kreditgarantier f�r nya l�n som f�retag <br/>tar upp hos kreditinstitut f�r att finansiera industriinvesteringar i Sverige <br/>som bidrar till att m�len i milj�m�lssystemet och det klimatpolitiska ram-<br/>verket n�s. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Kreditgarantier f�r utf�rdas upp till det belopp som regeringen har </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beslutat (garantiram). </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b> En kreditgaranti f�r utf�rdas bara om det garanterade l�net avser en <br/>industriinvestering som, oberoende av val av teknik, </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. v�sentligt bidrar till minst ett av m�len i milj�m�lssystemet eller det</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">klimatpolitiska ramverket, </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. inte v�sentligt motverkar n�got annat m�l i milj�m�lssystemet eller</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">det klimatpolitiska ramverket, </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. med stor sannolikhet bidrar till sammantaget positiva milj�resultat</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och milj�effekter p� l�ng sikt, och </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. �r en del av en av f�retaget uppr�ttad plan f�r att uppn� milj�- och</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">klimatm�ssig h�llbarhet. </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksg�ldskontoret f�r vid bed�mningen av om f�ruts�ttningarna �r upp-</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fyllda s�rskilt beakta industriinvesteringens kostnadseffektivitet. </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 �</b> Kapitalbeloppet f�r det garanterade l�net ska uppg� till minst <br/>500 miljoner kronor. </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>5 �</b> Garantig�lden�ren f�r inte vara ett f�retag i sv�righeter i den mening <br/>som avses i Europeiska kommissionens meddelande om gemenskapens <br/>riktlinjer f�r statligt st�d till unds�ttning och omstrukturering av f�retag i <br/>sv�righeter (2004/C 244/02). </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:524</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">8 juni 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2021:524</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Villkor <br/>6 �</b> En kreditgaranti f�r inte vid n�gon tidpunkt avse ett belopp som mot-<br/>svarar mer �n 80 procent av de garanterade �tagandena. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Villkoren f�r en kreditgaranti ska utformas s� att garantitagaren och </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">Riksg�ldskontoret b�r f�rluster proportionellt och p� samma s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b> L�ptiden f�r en kreditgaranti f�r inte vara l�ngre �n femton �r. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Avgift <br/>8 �</b> Garantig�lden�ren eller garantitagaren ska betala en avgift f�r kredit-<br/>garantin som best�ms av Riksg�ldskontoret. </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Avgiften ska vara marknadsm�ssig. Den ska best�mmas med beaktande </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">av punkt 3.1 och 3.4 i kommissionens tillk�nnagivande om till�mpningen <br/>av artiklarna 87 och 88 i EG-f�rdraget p� statligt st�d i form av garantier <br/>(2008/C 155/02). </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Samverkan <br/>9 � </b>Riksg�ldskontoret ska samverka med ber�rda myndigheter vid be-<br/>d�mningen av om f�ruts�ttningarna i 3 � �r uppfyllda.<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Bemyndigande <br/>10 �</b> Riksg�ldskontoret f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av <br/>denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>�verklagande <br/>11 �</b> Beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 22 juni 2021. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">�SA LINDHAGEN </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft25">Tord Gransbo <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om statliga kreditgarantier f�r gr�na investeringar

Utf�rdad den 3 juni 2021

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser
1 �
I denna f�rordning finns best�mmelser om statliga kreditgarantier f�r
gr�na investeringar. F�r kreditgarantierna g�ller i �vrigt det som f�reskrivs
om garantier i f�rordningen (2011:211) om utl�ning och garantier.

Ord och uttryck som anv�nds i denna f�rordning har samma inneb�rd

som i f�rordningen om utl�ning och garantier.

F�ruts�ttningar f�r kreditgarantier
2 �
Riksg�ldskontoret f�r utf�rda kreditgarantier f�r nya l�n som f�retag
tar upp hos kreditinstitut f�r att finansiera industriinvesteringar i Sverige
som bidrar till att m�len i milj�m�lssystemet och det klimatpolitiska ram-
verket n�s.

Kreditgarantier f�r utf�rdas upp till det belopp som regeringen har

beslutat (garantiram).

3 � En kreditgaranti f�r utf�rdas bara om det garanterade l�net avser en
industriinvestering som, oberoende av val av teknik,

1. v�sentligt bidrar till minst ett av m�len i milj�m�lssystemet eller det

klimatpolitiska ramverket,

2. inte v�sentligt motverkar n�got annat m�l i milj�m�lssystemet eller

det klimatpolitiska ramverket,

3. med stor sannolikhet bidrar till sammantaget positiva milj�resultat

och milj�effekter p� l�ng sikt, och

4. �r en del av en av f�retaget uppr�ttad plan f�r att uppn� milj�- och

klimatm�ssig h�llbarhet.

Riksg�ldskontoret f�r vid bed�mningen av om f�ruts�ttningarna �r upp-

fyllda s�rskilt beakta industriinvesteringens kostnadseffektivitet.

4 � Kapitalbeloppet f�r det garanterade l�net ska uppg� till minst
500 miljoner kronor.

5 � Garantig�lden�ren f�r inte vara ett f�retag i sv�righeter i den mening
som avses i Europeiska kommissionens meddelande om gemenskapens
riktlinjer f�r statligt st�d till unds�ttning och omstrukturering av f�retag i
sv�righeter (2004/C 244/02).

SFS

2021:524

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

SFS

2021:524

2

Villkor
6 �
En kreditgaranti f�r inte vid n�gon tidpunkt avse ett belopp som mot-
svarar mer �n 80 procent av de garanterade �tagandena.

Villkoren f�r en kreditgaranti ska utformas s� att garantitagaren och

Riksg�ldskontoret b�r f�rluster proportionellt och p� samma s�tt.

7 � L�ptiden f�r en kreditgaranti f�r inte vara l�ngre �n femton �r.

Avgift
8 �
Garantig�lden�ren eller garantitagaren ska betala en avgift f�r kredit-
garantin som best�ms av Riksg�ldskontoret.

Avgiften ska vara marknadsm�ssig. Den ska best�mmas med beaktande

av punkt 3.1 och 3.4 i kommissionens tillk�nnagivande om till�mpningen
av artiklarna 87 och 88 i EG-f�rdraget p� statligt st�d i form av garantier
(2008/C 155/02).

Samverkan
9 �
Riksg�ldskontoret ska samverka med ber�rda myndigheter vid be-
d�mningen av om f�ruts�ttningarna i 3 � �r uppfyllda.

Bemyndigande
10 �
Riksg�ldskontoret f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av
denna f�rordning.

�verklagande
11 �
Beslut enligt denna f�rordning f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 22 juni 2021.

P� regeringens v�gnar

�SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

;