SFS 2021:524 Förordning om statliga kreditgarantier för gröna investeringar

SFS2021-524.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statliga kreditgarantier för gröna investeringar

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om statliga kreditgarantier för
gröna investeringar. För kreditgarantierna gäller i övrigt det som föreskrivs
om garantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.

Ord och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd

som i förordningen om utlåning och garantier.

Förutsättningar för kreditgarantier
2 §
Riksgäldskontoret får utfärda kreditgarantier för nya lån som företag
tar upp hos kreditinstitut för att finansiera industriinvesteringar i Sverige
som bidrar till att målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ram-
verket nås.

Kreditgarantier får utfärdas upp till det belopp som regeringen har

beslutat (garantiram).

3 § En kreditgaranti får utfärdas bara om det garanterade lånet avser en
industriinvestering som, oberoende av val av teknik,

1. väsentligt bidrar till minst ett av målen i miljömålssystemet eller det

klimatpolitiska ramverket,

2. inte väsentligt motverkar något annat mål i miljömålssystemet eller

det klimatpolitiska ramverket,

3. med stor sannolikhet bidrar till sammantaget positiva miljöresultat

och miljöeffekter på lång sikt, och

4. är en del av en av företaget upprättad plan för att uppnå miljö- och

klimatmässig hållbarhet.

Riksgäldskontoret får vid bedömningen av om förutsättningarna är upp-

fyllda särskilt beakta industriinvesteringens kostnadseffektivitet.

4 § Kapitalbeloppet för det garanterade lånet ska uppgå till minst
500 miljoner kronor.

5 § Garantigäldenären får inte vara ett företag i svårigheter i den mening
som avses i Europeiska kommissionens meddelande om gemenskapens
riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i
svårigheter (2004/C 244/02).

SFS

2021:524

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

SFS

2021:524

2

Villkor
6 §
En kreditgaranti får inte vid någon tidpunkt avse ett belopp som mot-
svarar mer än 80 procent av de garanterade åtagandena.

Villkoren för en kreditgaranti ska utformas så att garantitagaren och

Riksgäldskontoret bär förluster proportionellt och på samma sätt.

7 § Löptiden för en kreditgaranti får inte vara längre än femton år.

Avgift
8 §
Garantigäldenären eller garantitagaren ska betala en avgift för kredit-
garantin som bestäms av Riksgäldskontoret.

Avgiften ska vara marknadsmässig. Den ska bestämmas med beaktande

av punkt 3.1 och 3.4 i kommissionens tillkännagivande om tillämpningen
av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier
(2008/C 155/02).

Samverkan
9 §
Riksgäldskontoret ska samverka med berörda myndigheter vid be-
dömningen av om förutsättningarna i 3 § är uppfyllda.

Bemyndigande
10 §
Riksgäldskontoret får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

�verklagande
11 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)