SFS 2021:526 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-526.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och

tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666).

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:526

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

SFS

2021:526

2

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

46. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor
enligt miljöbalken eller enligt till
miljöbalken anslutande förordningar
eller enligt EU-förordningar inom
samma område

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

sekretessen enligt 9 § första
stycket 1 gäller inte för uppgifter i
tillsynsverksamheten, om intresset
av

allmän

kännedom

om

förhållanden som rör människors
hälsa, miljön eller redligheten i
handeln

eller

ett

liknande

allmänintresse har sådan vikt att de
bör lämnas ut

104. tillståndsgivning och tillsyn
enligt

fastighetsmäklarlagen

(2021:516)

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

144. stödverksamhet hos Boverket
enligt förordningen (2013:145) om
stöd för innovativt byggande av
bostäder för unga, förordningen
(2018:199) om stöd för innovativt
och hållbart byggande av bostäder,
förordningen

(2020:893)

om

omsättningsstöd

till

enskilda

näringsidkare för mars–juli 2020,
förordningen

(2021:143)

om

omsättningsstöd

till

enskilda

näringsidkare för augusti 2020–
juni 2021, förordningen (2021:208)
om

omsättningsstöd

till

handelsbolag för mars 2020–
juni 2021, förordningen (2020:237)
om

statligt

stöd

när

vissa

lokalhyresgäster fått rabatt på hyran
och förordningen (2021:273) om
statligt

stöd

när

vissa

lokalhyresgäster har fått rabatt på
hyran under första kvartalet 2021

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

1 Senaste lydelse 2021:525