SFS 2021:527 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

SFS2021-527.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:911) om avgifter för
prövning av ärenden hos Finansinspektionen

dels att 3, 4, 5, 5 d och 5 f §§ och bilagan ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 h §, av följande lydelse.

3 §1 Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för
prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� den upphävda lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument,

� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2004:575) om europabolag,
� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemark-

naden,

� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

1 Senaste lydelse 2020:1048.

SFS

2021:527

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den

4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning
(EU) nr 648/2012,

� lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet
(Solvens II),

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti

2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet,

� lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den

29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den

15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearing-
kravet,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet,

2021:527

background image

3

SFS

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisa-
tion, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer
av datarapporteringstjänster,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organi-
satoriska krav för handelsplatser,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den

8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders
resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och
förordning (EU) nr 596/2014,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den

14 juni 2017 om penningmarknadsfonder,

� lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
� lagen (2019:284) om röstningsrådgivare,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den

12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om
inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad
värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG,
2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och
(EU) nr 648/2012,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den

27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng
kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikations-
standarder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den

14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds
till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om
upphävande av direktiv 2003/71/EG (EU:s prospektförordning),

� lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospekt-

förordning,

� lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
� kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014 av den 4 mars

2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU
vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvanti-
tativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har
väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil, och

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den

27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring
av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014
och (EU) nr 806/2014.

4 §2 Avgift enligt 3 § ska betalas enligt följande avgiftsklasser och med
följande belopp:

2 Senaste lydelse 2020:1048.

2021:527

background image

4

SFS

Avgiftsklasser

Avgift kronor

A

700

B

1 300

C

2 300

D

4 000

E

6 500

F

10 000

G

15 000

H

22 000

I

28 000

J

35 000

K

46 000

L

65 000

M

90 000

N

120 000

O

150 000

P

200 000

Q

350 000

R

450 000

S

600 000

T

850 000

U

1 300 000

V

1 800 000

X

2 300 000

Y

2 800 000

Z

3 400 000

�&

3 900 000

�

4 500 000

�

5 200 000

AA

5 800 000

AB

6 500 000

AC

7 100 000

AD

7 800 000

AE

9 100 000

AF

10 400 000

AG

11 700 000


2021:527

background image

5

SFS

5 §3 Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspek-
tionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass F. Avgift
tas även ut för prövning av en ansökan som avser en fråga som ska prövas
av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
16 kap. 1 § 1, 3�5 och 7�9 lagen (2004:297) om bank- och finansierings-
rörelse eller 8 kap. 35 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. För
avgiftens storlek gäller då 4 §, avgiftsklass G.

5 d §4 Avgift tas ut vid anmälan om väsentliga förändringar av verksam-
heten enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 26 lagen
(2004:46) om värdepappersfonder. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgifts-
klass D.

5 f §5 Avgift tas ut vid anmälan om förvärv där motprestation för förvärvet
är minst 10 miljoner kronor och motsvarar lägst 10 procent och högst
25 procent av kapitalbasen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av bemyndigande i 16 kap. 1 § 16 lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass F.

5 h § Avgift tas ut för ansökan som avser en fråga som ska prövas av
Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
16 kap. 41 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. För avgiftens
storlek gäller 4 § och avgiftsklass enligt följande:

1. Godkännande av poster i kapitalbasen i ett sådant företag som framgår

av 16 kap. 2 § 3 b och c lagen om tjänstepensionsföretag och som är ett
mellanliggande holdingföretag. Avgiftsklass G.

2. Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappers-

företag och finansiella institut. Avgiftsklass H.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
2. För ansökningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappers-
företag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr
575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 får avgifter enligt denna
förordning tas ut även för ansökningar som kommit in till Finansinspek-
tionen före ikraftträdandet. �ldre bestämmelser gäller dock för övriga
ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen
före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2017:1192.

4 Senaste lydelse 2018:1101.

5 Senaste lydelse 2016:736.

2021:527

background image

6

SFS

Bilaga6


För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra
visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal)
(4 kap. 7 § första stycket)

H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med
tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)

J

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)

G

Lagen (2010:751) om betaltjänster

Anmälan från företag som driver verksamhet enligt 1 kap.
6 a § 1 eller 7 § första stycket 8 (1 kap. 9 §)

D

Ansökan från juridisk person om undantag från tillståndsplikt
(2 kap. 3 §)

N

Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt
(2 kap. 3 §)

M

Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om
förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende
den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §)

H

Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §)

P

Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att tillhandahålla
ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §)

H


Lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §)

P

Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)

N

Underrättelse från registrerad utgivare om förändringar i
förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har
ett kvalificerat innehav i företaget (2

kap. 4 §)

H

6 Senaste lydelse 2021:113. �ndringen innebär bl.a. att ärendeslagen ⬝Tillstånd för återköp av

kärnprimärkapitalinstrument (artikel 77 a)⬝ och ⬝Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott

eller supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b)⬝ enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 tas bort ur bilagan.

2021:527

background image

7

SFS


Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder


Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin
verksamhet eller organisation, som avser ändring av ägar-
kretsen (3 kap. 10 §)

I

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin
verksamhet eller organisation, som avser annan ändring än
ändring av ägar- eller ledningskretsen (3 kap. 10 §)

G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-
professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 §)

H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke
EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-
professionella investerare i Sverige (4 kap. 3 §)

H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i
Sverige i andra fall än som avses i 4 kap. 1�3 §§ (4 kap. 4 §)

I

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-
baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella
investerare i Sverige (4 kap. 5 § första stycket)

G

Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller funktioner
(8 kap. 18 §)

E

Godkännande av fondbestämmelser för specialfond, utom i
samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § (12 kap. 3 och 13 §§)

J

Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond
(12 kap. 3 och 13 §§)

G


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den
17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande


Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för
socialt företagande i ytterligare ett land inom EES (artikel 16 b)

D


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den
26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012


Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid
ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3)

T


Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller
indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76)

G

Tillstånd för reducering av kapitalbasen (artiklarna 77.1 och 78)

J

Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta
omkostnader (artikel 97)

G

2021:527

background image

8

SFS


Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den
10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av
försäkringsverksamhet (Solvens II)

�&terbetalning och inlösen (artiklarna 71.1 h, 71.1 k, 71.1 m,
73.1 första stycket d, 73.1 första stycket h, 73.1 första stycket j,
77.1 första stycket d, 77.1 första stycket h och 333)

K


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den
23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska
unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv
98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den
14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper
erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad
marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG

Godkännande och registrering av prospekt för
sekundäremissioner (värdepappersnot och sammanfattning)
avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14)

F

Godkännande och registrering av EU-återhämtningsprospekt
(artikel 14a)

J

Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende
aktierelaterade värdepapper (artikel 15)

K


Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014 av den
4 mars 2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn
avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa
personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett
instituts riskprofil

Anmälan om tillämpning av undantag för personal som inte har
väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 4.4)

D

Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag
för personal som inte ska anses ha väsentlig inverkan på
institutets riskprofil (artikel 4.5)

G

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den

27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om

ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013,

(EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014


2021:527

background image

9

SFS


Tillstånd för värdepappersbolag att tillämpa kraven i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013
(artikel 1.5)

H

Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning
av delarna två (kapitalbas), tre (kapitalkrav), fyra (koncentra-
tionsrisk), sex (offentliggörande av information) och sju
(rapportering) (artikel 6.1)

N

Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning
av del sex (offentliggörande av information) (artikel 6.2)

N

Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning
av del fem (likviditet) (artikel 6.3)

N

Tillstånd för moderföretag enligt artikel 7.3 att undantas från
efterlevnad av kraven i del fem (likviditet) på grundval av sin
konsoliderade situation (artikel 7.4)

J

Tillstånd för värdepappersföretagskoncern att tillämpa grupp-
kapitaltest i stället för konsolidering under tillsyn (artikel 8.1)

K

Tillstånd för värdepappersbolag att få räkna ytterligare
instrument eller medel som kapitalbas (artikel 9.4)

J

Tillstånd för värdepappersbolag att beräkna K-CMG för alla
positioner som omfattas av clearing eller på portföljbasis, om
hela portföljen omfattas av clearing eller marginalsäkerhet
(artikel 23.1)

K

Tillstånd för värdepappersbolag att undanta transaktioner med
vissa motparter från beräkningen av K-TCD (artikel 25.3)

K

Tillstånd för värdepappersbolag att använda alternativa metoder
för att beräkna exponeringsvärdet för derivatkontrakt och de
transaktioner som avses i artikel 25.1 första stycket b�f och
beräkna de relaterade kapitalbaskraven (artikel 25.4)

H

Tillstånd för värdepappersbolag att använda en alternativ
modell för beräkningar av det regulatoriska deltat för optioner
och swapoptioner (artikel 29.6)

J�T

Tillstånd för värdepappersbolag att minska sitt innehav av
likvida tillgångar (artikel 44.1)

I

2021:527