SFS 2021:529 Lag om ändring i äktenskapsbalken

SFS2021-529.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i äktenskapsbalken

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 kap. 3 och 5 §§ äktenskapsbalken
ska ha följande lydelse.

14 kap.
3 §
2 �ktenskapsmål tas upp av tingsrätten i den ort där en av makarna har
sin hemvist.

Om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som behövs för att

avgöra makarnas hemvist, får målet tas upp även av Stockholms tingsrätt.
Detsamma gäller om det kan antas att sekretess gäller för de uppgifter som
behövs för att avgöra en makes hemvist och den andra maken saknar hemvist
i landet.

Om ingen av makarna har sin hemvist i landet, tas målet upp av Stockholms

tingsrätt.

5 §3 I mål om äktenskapsskillnad får domstolen pröva frågor om under-
hållsbidrag, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, rätt att bo
kvar i makarnas gemensamma bostad till dess att bodelning sker och förbud
att besöka varandra. Yrkanden i sådana frågor framställs i den ansökan genom
vilken talan om äktenskapsskillnad väcks. Om en sådan talan redan har
väckts, får yrkandena framställas muntligen inför domstolen eller skriftligen
utan särskild stämning.

I målet får även prövas frågan om förordnande av bodelningsförrättare.
I 6 kap. 17 c § föräldrabalken finns bestämmelser om att domstolen i vissa

fall inte får ta upp en förälders yrkande om vårdnad om barn, barns boende
eller umgänge med barn till prövning om föräldern inte har deltagit i
informationssamtal.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021 i fråga om 14 kap. 3 § och i övrigt

den 1 mars 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magdalena Wikstrand Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315.
2 Senaste lydelse 2009:253.
3 Senaste lydelse 1998:320.

SFS

2021:529

Publicerad
den

8 juni 2021