SFS 2021:529 Lag om ändring i äktenskapsbalken

SFS2021-529.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:PTSCLZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ZVQFVF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i �ktenskapsbalken </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 juni 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 14 kap. 3 och 5 �� �ktenskapsbalken <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>14 kap. <br/>3 �</b>2 �ktenskapsm�l tas upp av tingsr�tten i den ort d�r en av makarna har <br/>sin hemvist. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det kan antas att sekretess g�ller f�r de uppgifter som beh�vs f�r att </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">avg�ra makarnas hemvist, f�r m�let tas upp �ven av Stockholms tingsr�tt. <br/>Detsamma g�ller om det kan antas att sekretess g�ller f�r de uppgifter som <br/>beh�vs f�r att avg�ra en makes hemvist och den andra maken saknar hemvist <br/>i landet. </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ingen av makarna har sin hemvist i landet, tas m�let upp av Stockholms </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tingsr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 �</b>3 I m�l om �ktenskapsskillnad f�r domstolen pr�va fr�gor om under-<br/>h�llsbidrag, v�rdnad om barn, barns boende, umg�nge med barn, r�tt att bo <br/>kvar i makarnas gemensamma bostad till dess att bodelning sker och f�rbud <br/>att bes�ka varandra. Yrkanden i s�dana fr�gor framst�lls i den ans�kan genom <br/>vilken talan om �ktenskapsskillnad v�cks. Om en s�dan talan redan har <br/>v�ckts, f�r yrkandena framst�llas muntligen inf�r domstolen eller skriftligen <br/>utan s�rskild st�mning. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">I m�let f�r �ven pr�vas fr�gan om f�rordnande av bodelningsf�rr�ttare. <br/>I 6 kap. 17 c � f�r�ldrabalken finns best�mmelser om att domstolen i vissa </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">fall inte f�r ta upp en f�r�lders yrkande om v�rdnad om barn, barns boende <br/>eller umg�nge med barn till pr�vning om f�r�ldern inte har deltagit i <br/>informationssamtal. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021 i fr�ga om 14 kap. 3 � och i �vrigt </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">den 1 mars 2022. </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Magdalena Wikstrand Danelius <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315. <br/>2 Senaste lydelse 2009:253. <br/>3 Senaste lydelse 1998:320. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:529</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">8 juni 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i �ktenskapsbalken

Utf�rdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 14 kap. 3 och 5 �� �ktenskapsbalken
ska ha f�ljande lydelse.

14 kap.
3 �
2 �ktenskapsm�l tas upp av tingsr�tten i den ort d�r en av makarna har
sin hemvist.

Om det kan antas att sekretess g�ller f�r de uppgifter som beh�vs f�r att

avg�ra makarnas hemvist, f�r m�let tas upp �ven av Stockholms tingsr�tt.
Detsamma g�ller om det kan antas att sekretess g�ller f�r de uppgifter som
beh�vs f�r att avg�ra en makes hemvist och den andra maken saknar hemvist
i landet.

Om ingen av makarna har sin hemvist i landet, tas m�let upp av Stockholms

tingsr�tt.

5 �3 I m�l om �ktenskapsskillnad f�r domstolen pr�va fr�gor om under-
h�llsbidrag, v�rdnad om barn, barns boende, umg�nge med barn, r�tt att bo
kvar i makarnas gemensamma bostad till dess att bodelning sker och f�rbud
att bes�ka varandra. Yrkanden i s�dana fr�gor framst�lls i den ans�kan genom
vilken talan om �ktenskapsskillnad v�cks. Om en s�dan talan redan har
v�ckts, f�r yrkandena framst�llas muntligen inf�r domstolen eller skriftligen
utan s�rskild st�mning.

I m�let f�r �ven pr�vas fr�gan om f�rordnande av bodelningsf�rr�ttare.
I 6 kap. 17 c � f�r�ldrabalken finns best�mmelser om att domstolen i vissa

fall inte f�r ta upp en f�r�lders yrkande om v�rdnad om barn, barns boende
eller umg�nge med barn till pr�vning om f�r�ldern inte har deltagit i
informationssamtal.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021 i fr�ga om 14 kap. 3 � och i �vrigt

den 1 mars 2022.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Magdalena Wikstrand Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315.
2 Senaste lydelse 2009:253.
3 Senaste lydelse 1998:320.

SFS

2021:529

Publicerad
den

8 juni 2021

;