SFS 2021:531 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2021-531.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska
införas en ny paragraf, 5 kap. 3 a §, av följande lydelse.

5 kap.
3 a §
Kommunen ska sörja för att föräldrar som inte är överens i frågor om
vårdnad, boende eller umgänge kan erbjudas informationssamtal under sak-
kunnig ledning.

I lagen (2021:530) om informationssamtal finns bestämmelser om sådana

samtal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:316.

SFS

2021:531

Publicerad
den

8 juni 2021