SFS 2021:533 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-533.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

dels att 36 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 36 kap. 3 a §, av följande lydelse.

36 kap.
3 a §
Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, som en part har lämnat till en medlare eller
ett biträde till denne i ett mål där medlare utsetts enligt 6 kap. 18 a §
föräldrabalken, om parten har gjort förbehåll om det.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

8 §2 Den tystnadsplikt som följer av 3 § första och andra styckena, 3 a §
samt 6 § första stycket 1 inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryck-
frihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till ett
ärende om annat än ekonomiskt bistånd till enskild.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315.
2 Senaste lydelse 2018:1919.

SFS

2021:533

Publicerad
den

8 juni 2021