SFS 2021:536 Förordning om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter om mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

SFS2021-536.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för

domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt

föräldrabalken, m.m.

Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1949:661) om skyldighet för
domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.1
ska ha följande lydelse.

3 §2 Om en tingsrätt har meddelat ett beslut om vårdnaden om barn för
tiden intill dess det finns ett avgörande som har fått laga kraft, ska domstolen
samma dag underrätta

1. Skatteverket,
2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, och
3. Centrala studiestödsnämnden, om barnet har fyllt 15 år.
Första stycket gäller dock inte om tingsrättens beslut innebär att ett

tidigare vårdnadsavgörande fortfarande ska gälla.

Om en tingsrätt har meddelat en dom eller ett slutligt beslut som rör

vårdnaden och avgörandet har fått laga kraft, ska domstolen lämna
underrättelse enligt första stycket. Om domen eller beslutet innebär att
vårdnaden flyttas över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare
eller till en tillfällig vårdnadshavare, ska domstolen också underrätta
överförmyndaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magdalena Wikstrand Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1976:811.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1985:370.
2 Senaste lydelse 2020:293.

SFS

2021:536

Publicerad
den

8 juni 2021

;