SFS 2021:543 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

SFS2021-543.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551)
ska ha följande lydelse.

29 kap.
14 §
Om bolaget har försatts i konkurs efter en ansökan som har gjorts
innan den tid som anges i 13 § har gått ut, får konkursboet föra talan enligt
1�3 §§ trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 7, 8 eller 10 §.
Efter utgången av den tid som anges i 13 § får en sådan talan dock inte väckas
senare än sex månader från konkursbeslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Den äldre lydelsen av 29 kap. 14 § gäller fortfarande när ett bolag har

försatts i konkurs före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318.

SFS

2021:543

Publicerad
den

8 juni 2021