SFS 2021:544 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2021-544.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

Bilaga2

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryck-
frihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämp-
liga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i
den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verk-
samheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk
författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksam-
heten har uppdragits åt organet.

Organ

Verksamhet

Internationella Handelshögskolan
i Jönköping Aktiebolag

all verksamhet

Konkursförvaltare

verksamhet i en konkurs som rör
bekräftelse av bouppteckning
(SFS 1987:672)

Kungliga Svenska Aeroklubben

besiktning och tillsyn av luftfartyg
samt utfärdande och förnyande av
luftvärdighetsbevis och miljövärdig-
hetsbevis (SFS 2010:500)

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318.
2 Senaste lydelse 2017:1076.

SFS

2021:544

Publicerad
den

8 juni 2021