SFS 2021:545 Lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

SFS2021-545.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 kap. 13 § lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

21 kap.
13 §
Om föreningen har försatts i konkurs på en ansökan som har gjorts
innan den tid som anges i 12 § har gått ut, får konkursboet föra en talan enligt
1�3 §§ trots 6, 7 och 9 §§. Efter utgången av den tid som anges i 12 § får en
sådan talan dock inte väckas senare än sex månader från konkursbeslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Den äldre lydelsen av 21 kap. 13 § gäller fortfarande när en förening

har försatts i konkurs före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:148, bet. 2020/21:CU19, rskr. 2020/21:318.

SFS

2021:545

Publicerad
den

8 juni 2021